1 ANALIZA VARIJANCE

  • ANOVA (engl. ANalysis Of VAariance) je metoda kojom se uspoređuju aritmetičke sredine više uzoraka, tj. grupa i donosi se zaključak o postojanju (ili ne) razlika između sredina više populacija \(\mu_1\), \(\mu_2\),…, \(\mu_k\)

  • Na taj se način analizira utjecaj jedne ili više kategorijalnih (nezavisnih) varijabli na jednu numeričku kontinuiranu (zavisnu) varijablu

  • Kategorijalne varijable još nazivamo faktorima pa govorimo o jednofaktorskoj, dvofaktorskoj ili pak višefaktorskoj analizi varijance

  • Broj kategorija nezavisne varijable određuje broj grupa između kojih se testiraju razlike

Tablica 1.1: Modeli analize varijance
Broj kategorija nezavisne varijable Jedna zavisna varijabla Dvije ili više zavisnih varijabli
Samo dvije kategorije/grupe t-test Hottelingov \(T^2\)
Dvije ili više kategorija/grupa ANOVA MANOVA