2.1 Politiske saker

Her vises svarene på spørsmål om konkrete politiske saker som kan brukes i byborgerpanelet. Dette er spørsmål om turistskatt, boligbygging på Store Lungegårdsvann, avveiningen mellom personvern og beskyttelse mot potensielle terrortrusler, økonomisk ulikhet og tiggeforbud.

Deskriptiv statistikk:

Variabel Min Max Median Snitt Std.avvik Total
Turistskatt 0 10 8 7.08 2.68 884
Boligbygging 0 10 5 4.02 3.22 876
Personvern 0 10 5 5.11 2.92 888
Økonomisk ulikhet 0 10 8 7.34 2.61 893
Tiggeforbud 0 10 6 5.82 3.54 896

Fordeling:

Tabell 2.1: Fordeling av respondenter
Verdi Turistskatt Boligbygging Personvern Økonomisk ulikhet Tiggeforbud
0 36 223 76 23 116
1 7 41 44 7 42
2 18 64 65 18 42
3 25 68 80 25 47
4 23 44 65 39 47
5 146 181 201 128 142
6 68 48 66 55 34
7 110 54 78 112 69
8 154 72 88 135 86
9 41 9 25 45 29
10 256 72 100 306 242
Total 884 876 888 893 896

2.1.1 Turistskatt

R1DEMOVATE1

Det har vært oppe til diskusjon om man skal innføre skatt på cruiseturismen i Bergen. Skatten skal gå til vedlikehold av fasiliteter som turistene bruker. På en skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du motsetter deg det fullstendig og 10 betyr at du støtter det fullstendig, hvor sterkt støtter eller motsetter du deg en slik turistskatt?

2.1.2 Boligbygging

R1DEMOVATE2

Det har i enkelte avisinnlegg blitt tatt til orde for å bygge boliger på deler av Store Lungegårdsvann. På samme skala fra 0 til 10, der 0 betyr at du motsetter deg det fullstendig og 10 betyr at du støtter det fullstendig, hvor sterkt støtter eller motsetter du deg at dette gjøres?

2.1.3 Personvern og terror

R1DEMOVATE3

Og på samme skala, hvor sterkt støtter eller motsetter du deg følgende forslag: Myndighetene bør innføre flere tiltak for å beskytte borgerne mot potensielle terrortrusler, selv om dette kan gå på bekostning av personvernet.

2.1.4 Ulikhet

R1DEMOVATE4

Byrådet bør jobbe for å i større grad redusere økonomiske forskjeller i samfunnet

2.1.5 Tigging

R1DEMOVATE5

Det bør innføres forbud mot tigging på gaten i Bergen