A.5 终端模拟器

oh-my-zshZ Shell 扩展,开发在 Github 上 https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh

zsh 相比于 bash, 在语法高亮、自动补全等方面有优势

sudo dnf install -y zsh
sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

RStudio 集成的终端支持 Zsh,操作路径 Tools -> Global Options -> Terminal, 见图 A.1

图 A.1: RStudio IDE 集成的 Zsh 终端模拟器