22 Primjer upravljanja podacima

Ovdje će se prikazati osnove upravljanja podacima na datasetu ‘starwars’ iz paketa dplyr [8].

library(tidyverse)
library(dplyr)

data("starwars")
glimpse(starwars)
## Rows: 87
## Columns: 14
## $ name    <chr> "Luke Skywalker", "C-3PO", "R2-D2", "Darth Vader", "Leia Or…
## $ height   <int> 172, 167, 96, 202, 150, 178, 165, 97, 183, 182, 188, 180, 2…
## $ mass    <dbl> 77, 75, 32, 136, 49, 120, 75, 32, 84, 77, 84, NA, 112, 80, …
## $ hair_color <chr> "blond", NA, NA, "none", "brown", "brown, grey", "brown", N…
## $ skin_color <chr> "fair", "gold", "white, blue", "white", "light", "light", "…
## $ eye_color <chr> "blue", "yellow", "red", "yellow", "brown", "blue", "blue",…
## $ birth_year <dbl> 19, 112, 33, 42, 19, 52, 47, NA, 24, 57, 42, 64, 200, 29, 4…
## $ sex    <chr> "male", "none", "none", "male", "female", "male", "female",…
## $ gender   <chr> "masculine", "masculine", "masculine", "masculine", "femini…
## $ homeworld <chr> "Tatooine", "Tatooine", "Naboo", "Tatooine", "Alderaan", "T…
## $ species  <chr> "Human", "Droid", "Droid", "Human", "Human", "Human", "Huma…
## $ films   <list> <"A New Hope", "The Empire Strikes Back", "Return of the J…
## $ vehicles  <list> <"Snowspeeder", "Imperial Speeder Bike">, <>, <>, <>, "Imp…
## $ starships <list> <"X-wing", "Imperial shuttle">, <>, <>, "TIE Advanced x1",…

Prvo, vidimo da podatkovni okvir sadrži 14 varijabli sa 87 opažanja:

 • varijabla ime je tipa „character”, kao što i očekujemo
 • varijabla visine je numerička cjelobrojna varijabla, „int”
 • varijabla masa/ težina je numerička varijable, „double”
 • varijable boja kose, boja kože, boja očiju, spol, rod, planet s kojeg potječu i vrsta su tipa „character
 • filmovi, vozila i svemirski brodovi su liste

Dodatni uvid u strukturu podataka:

head(starwars)
## # A tibble: 6 × 14
##  name   height mass hair_color skin_color eye_color birth_year sex  gender
##  <chr>   <int> <dbl> <chr>   <chr>   <chr>     <dbl> <chr> <chr> 
## 1 Luke Sky…  172  77 blond   fair    blue      19  male mascu…
## 2 C-3PO    167  75 <NA>    gold    yellow     112  none mascu…
## 3 R2-D2     96  32 <NA>    white, bl… red       33  none mascu…
## 4 Darth Va…  202  136 none    white   yellow     41.9 male mascu…
## 5 Leia Org…  150  49 brown   light   brown      19  fema… femin…
## 6 Owen Lars  178  120 brown, gr… light   blue      52  male mascu…
## # ℹ 5 more variables: homeworld <chr>, species <chr>, films <list>,
## #  vehicles <list>, starships <list>

Ovdje ćemo se detaljnije pozabaviti podatkovnim okvirom, pa ćemo odabrati nekoliko varijabli za daljnje uvide. Odabirom stupaca s određenim varijablama (bilo putem rednih brojeva stupaca ili naziva) kreirat ćemo novi podatkovni skup.

Starwars <- as.data.frame(starwars[,c(1:4,6,10,11)])
glimpse(Starwars)
## Rows: 87
## Columns: 7
## $ name    <chr> "Luke Skywalker", "C-3PO", "R2-D2", "Darth Vader", "Leia Or…
## $ height   <int> 172, 167, 96, 202, 150, 178, 165, 97, 183, 182, 188, 180, 2…
## $ mass    <dbl> 77, 75, 32, 136, 49, 120, 75, 32, 84, 77, 84, NA, 112, 80, …
## $ hair_color <chr> "blond", NA, NA, "none", "brown", "brown, grey", "brown", N…
## $ eye_color <chr> "blue", "yellow", "red", "yellow", "brown", "blue", "blue",…
## $ homeworld <chr> "Tatooine", "Tatooine", "Naboo", "Tatooine", "Alderaan", "T…
## $ species  <chr> "Human", "Droid", "Droid", "Human", "Human", "Human", "Huma…

Provjeru podataka koji nedostaju izvršit ćemo kombinacijom dvije funkcije, summary() i is.na(). Druga funkcija služi provjeri nalaze li se u varijabli NA (vrijednosti koje nedostaju), a summary() će poslužiti za jasan prikaz.

summary(is.na(Starwars))
##   name      height      mass     hair_color   
## Mode :logical  Mode :logical  Mode :logical  Mode :logical 
## FALSE:87    FALSE:81    FALSE:59    FALSE:82    
##         TRUE :6     TRUE :28    TRUE :5    
## eye_color    homeworld    species    
## Mode :logical  Mode :logical  Mode :logical 
## FALSE:87    FALSE:77    FALSE:83    
##         TRUE :10    TRUE :4

Za 6 likova nedostaje podatak o visini, za 28 nedostaje podatak o težini, za 5 nedostaje podatak o boji kose…. Ukratko, is.na(starwars) provjerava je li vrijednost prisutna (FALSE) ili nedostaje (TRUE), dok summary te podatke sažima u zbroj podataka koji su navedeni i onih koji nedostaju.

Recimo da pretpostavljamo da bismo mogli znati podatke koji nedostaju o vrsti, pa želimo identificirati gdje se nalaze NA, kako bismo ih eventualno izmijenili.

na_pozicije <- which(is.na(Starwars$species))
na_pozicije
## [1] 18 59 60 81

NA se nalaze na pozicijama 37, 40, 80 i 86. Moramo provjeriti o kojim se likovima radi.

Starwars$name[na_pozicije]
## [1] "Jek Tono Porkins" "Gregar Typho"   "Cordé"      "Sly Moore"

Kratkim pretraživanjem, možemo saznati kojim vrstama pripadaju ovi likovi:

 • Ric Olié: Human
 • Quarsh Panaka: Human
 • Sly Moore: Umbaran
 • Captain Phasma: Human

Sada možemo zamijeniti postojeće NA poznatim podacima. To možemo učiniti na dva načina. S obzirom da ih je malo, možemo koristiti „ručni” unos:

Starwars$species[37] <- "Human"
Starwars$species[40] <- "Human"
Starwars$species[80] <- "Umbaran"
Starwars$species[86] <- "Human"

Provjera:

summary(is.na(Starwars$species))
##  Mode  FALSE  TRUE 
## logical   83    4

Svi su podaci uspješno zamijenjeni i ta varijabla više ne sadrži NA. Kad bi u pitanju bilo više vrijednosti, onda bi bilo praktičnije prvo kreirati vektor koji mapira imena likova na njihove vrste. Potom bi se koristila petlja for ili vektorizirana funkcija za pregled redova u podatkovnom okviru i zamijenile NA vrijednosti odgovarajućim vrstama:

species_replacements <- c("Ric Olié" = "Human", 
             "Quarsh Panaka" = "Human", 
             "Sly Moore" = "Umbaran", 
             "Captain Phasma" = "Human")
for (name in names(species_replacements)) {
  na_indices <- is.na(Starwars$species) & Starwars$name == name
  Starwars$species[na_indices] <- species_replacements[name]
}

Ovaj kod prvo identificira redove u kojima je species NA i gdje se ime lika podudara s ključem u species_replacements. Zatim zamjenjuje NA odgovarajućom vrstom.

Sljedeće, provjeravamo za boju kose.

na_pozicije <- which(is.na(Starwars$hair_color))
na_pozicije
## [1] 2 3 8 15 16
Starwars$name[na_pozicije]
## [1] "C-3PO"         "R2-D2"         "R5-D4"        
## [4] "Greedo"        "Jabba Desilijic Tiure"

Za navedene likove boja kose nije primjenjiva. Kako se ne bismo bavili s NA, možemo ih zamijeniti s, na primjer „Unknown” i odmah provjeriti provedbu zamjene.

Starwars$hair_color[na_pozicije]<- "Unknown"

summary(is.na(Starwars$hair_color))
##  Mode  FALSE 
## logical   87
unique(Starwars$hair_color)
## [1] "blond"     "Unknown"    "none"     "brown"    
## [5] "brown, grey"  "black"     "auburn, white" "auburn, grey" 
## [9] "white"     "grey"     "auburn"    "blonde"

Druga stvar koja se može primijetiti kod boje kose jest da se pojavljuje Unknown i unknown kao zasebna „boja”, iako se radi o pojmovno istoj stvari. To je zbog toga što je R osjetljiv na velika i mala slova. No to možemo jednostavno riješiti tako što ćemo sve znakove u varijabli hair_color podesiti na mala slova.

Starwars$hair_color<-tolower(Starwars$hair_color)
unique(Starwars$hair_color)
## [1] "blond"     "unknown"    "none"     "brown"    
## [5] "brown, grey"  "black"     "auburn, white" "auburn, grey" 
## [9] "white"     "grey"     "auburn"    "blonde"

Druga stvar koju se može primijetiti kod boje kose jest da da su za neke likove zapisane dvije boje. Recimo da želimo zadržati samo prvu zapisanu boju. To znači da prvo moramo razdvojiti zapisane boje, a potom pohraniti prvu boju u varijablu hair_color.

hair_colors_first <- sapply(strsplit(Starwars$hair_color, ", "), `[`, 1)
hair_colors_first
## [1] "blond"  "unknown" "unknown" "none"  "brown"  "brown"  "brown" 
## [8] "unknown" "black"  "auburn" "blond"  "auburn" "brown"  "brown" 
## [15] "unknown" "unknown" "brown"  "brown"  "white"  "grey"  "black" 
## [22] "none"  "none"  "black"  "none"  "none"  "auburn" "brown" 
## [29] "brown"  "none"  "brown"  "none"  "blond"  "brown"  "none"  
## [36] "none"  "none"  "brown"  "black"  "none"  "black"  "black" 
## [43] "none"  "none"  "none"  "none"  "none"  "none"  "none"  
## [50] "none"  "white"  "none"  "black"  "none"  "none"  "none"  
## [57] "none"  "none"  "black"  "brown"  "brown"  "none"  "black" 
## [64] "black"  "brown"  "white"  "black"  "black"  "blonde" "none"  
## [71] "none"  "none"  "white"  "none"  "none"  "none"  "none"  
## [78] "none"  "brown"  "brown"  "none"  "none"  "black"  "brown" 
## [85] "brown"  "none"  "none"
Starwars$hair_color <- hair_colors_first 
unique(Starwars$hair_color)
## [1] "blond"  "unknown" "none"  "brown"  "black"  "auburn" "white" 
## [8] "grey"  "blonde"

Uočavamo još dvije stvari: blond i blonde su sinonimi, stoga i to treba korigirati. Također, unknown i none bi također mogli biti vezani za istu situaciju te none možemo zamijeniti s unknown.

# Zamjena "blond" s "blonde"
Starwars$hair_color <- gsub("\\bblond\\b", "blonde", Starwars$hair_color) # \\b označava granicu riječi, što osigurava da se zamjena dogodi samo kada se "blond" pojavljuje kao zasebna riječ, a ne kao dio druge riječi

# Zamjena "none" s "unknown"
Starwars$hair_color <- gsub("none", "unknown", Starwars$hair_color)

unique(Starwars$hair_color)
## [1] "blonde" "unknown" "brown"  "black"  "auburn" "white"  "grey"

Ovime smo završili čišćenje podataka u varijabli hair_color. Daljnja analiza ovisi o kvaliteti podataka. Ako podaci nisu pravilno zapisani, potrebno je provesti “čišćenje” podataka, na način da se podaci ne ujednače na pravilan način, riješi se pitanje NA, definira prikladan tip varijable i slično.

Recimo da nas zbunjuje korištenje engleskih naziva i zbog toga želimo promijeniti nazive varijabli u podatkovnom okviru.

colnames(Starwars) <-c("ime", "visina", "tezina", "boja_kose", "boja_ociju", "planet", "vrsta")
str(Starwars)
## 'data.frame':  87 obs. of 7 variables:
## $ ime    : chr "Luke Skywalker" "C-3PO" "R2-D2" "Darth Vader" ...
## $ visina  : int 172 167 96 202 150 178 165 97 183 182 ...
## $ tezina  : num 77 75 32 136 49 120 75 32 84 77 ...
## $ boja_kose : chr "blonde" "unknown" "unknown" "unknown" ...
## $ boja_ociju: chr "blue" "yellow" "red" "yellow" ...
## $ planet  : chr "Tatooine" "Tatooine" "Naboo" "Tatooine" ...
## $ vrsta   : chr "Human" "Droid" "Droid" "Human" ...

Recimo da nas zanima koliko iznosi prosječna visina i težina za svaku vrstu. Prvo bismo morali provjeriti koliko ima različitih vrsta, a potom za svaku izračunati visinu i težinu. Nakon toga, mogli bismo to prikazati u tablici.

unique(Starwars$vrsta)
## [1] "Human"     "Droid"     "Wookiee"    "Rodian"    
## [5] "Hutt"      NA        "Yoda's species" "Trandoshan"  
## [9] "Mon Calamari"  "Ewok"      "Sullustan"   "Neimodian"   
## [13] "Gungan"     "Toydarian"   "Zabrak"     "Twi'lek"    
## [17] "Aleena"     "Vulptereen"   "Xexto"     "Toong"     
## [21] "Cerean"     "Nautolan"    "Tholothian"   "Iktotchi"   
## [25] "Quermian"    "Kel Dor"    "Chagrian"    "Geonosian"   
## [29] "Mirialan"    "Clawdite"    "Besalisk"    "Kaminoan"   
## [33] "Skakoan"    "Muun"      "Togruta"    "Kaleesh"    
## [37] "Umbaran"    "Pau'an"

Koristeći naredbu unique(), utvrđujemo da postoji 38 jedinstvenih naziva za vrste. No, izgledno je da će se neke vrste pojavljivati samo jedanput. Za njih nećemo računati prosječne vrijednosti. To znači da prvo moramo utvrditi frekvencije pojavljivanja vrsta. To možemo učiniti na sljedeći način.

vrsta_frekv <- table(Starwars$vrsta)
vrsta_frekv
## 
##     Aleena    Besalisk     Cerean    Chagrian    Clawdite 
##       1       1       1       1       1 
##     Droid      Ewok   Geonosian     Gungan     Human 
##       5       1       1       2       37 
##      Hutt    Iktotchi    Kaleesh    Kaminoan    Kel Dor 
##       1       1       1       2       1 
##    Mirialan  Mon Calamari      Muun    Nautolan   Neimodian 
##       2       1       1       1       1 
##     Pau'an    Quermian     Rodian    Skakoan   Sullustan 
##       1       1       1       1       1 
##   Tholothian    Togruta     Toong   Toydarian   Trandoshan 
##       1       1       1       1       1 
##    Twi'lek    Umbaran   Vulptereen    Wookiee     Xexto 
##       2       1       1       2       1 
## Yoda's species     Zabrak 
##       1       2
vrsta_multiple <- which(vrsta_frekv > 1)
vrsta_multiple_nazivi <- names(vrsta_multiple)
vrsta_multiple_nazivi
## [1] "Droid"  "Gungan"  "Human"  "Kaminoan" "Mirialan" "Twi'lek" "Wookiee" 
## [8] "Zabrak"

Za svaku od ovih vrsta izračunat ćemo prosjek visine i težine temeljem podskupa podataka samo za tu vrstu. To se može učiniti na više načina, a ovdje će se prikazati dva načina.

U prvom slučaju koristimo dplyr paket i filtriranje skupa podataka, a potom grupiranje i sažimanje.

filtered_data <- Starwars %>% 
         filter(vrsta %in% vrsta_multiple_nazivi)

prosjek_visina_tezina <- filtered_data %>%
 group_by(vrsta) %>%
 summarise(
  prosjek_visina = mean(visina, na.rm = TRUE),
  prosjek_tezina = mean(tezina, na.rm = TRUE)
           )
prosjek_visina_tezina
## # A tibble: 8 × 3
##  vrsta  prosjek_visina prosjek_tezina
##  <chr>       <dbl>     <dbl>
## 1 Droid       131.      69.8
## 2 Gungan       210      74 
## 3 Human       176.      79.4
## 4 Kaminoan      221      88 
## 5 Mirialan      168      53.1
## 6 Twi'lek      179      55 
## 7 Wookiee      231      124 
## 8 Zabrak       173      80

Alternativno, možemo koristiti pristup „pješke” upotrebom podskupa podataka. Na taj način izračunavamo prosjek visine za pojedinu vrstu temeljem filtracije za jednu vrstu. Isto to učinimo za težinu, a potom ponovimo postupak za preostale vrste. Na kraju objedinimo podatke u tablicu.

prosjek_visine_Droid <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Droid"], na.rm = TRUE)
# Ovdje moramo koristiti 'na.rm = TRUE' zato jer varijable visine i težine sadrže nepoznanice koje nismo korigirali
# zbog na.rm će funkcija mean() ignorirati vrijednosti koje nedostaju; u suprotnom bismo dobili NA ili error
prosjek_tezine_Droid <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Droid"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Gungan <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Gungan"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Gungan <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Gungan"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Human <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Human"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Human <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Human"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Kaminoan <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Kaminoan"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Kaminoan <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Kaminoan"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Mirialan <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Mirialan"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Mirialan <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Mirialan"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Twilek <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Twi'lek"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Twilek <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Twi'lek"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Wookiee <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Wookiee"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Wookiee <- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Wookiee"], na.rm = TRUE)

prosjek_visine_Zabrak <- mean(Starwars$visina[Starwars$vrsta=="Zabrak"], na.rm = TRUE)
prosjek_tezine_Zabrak<- mean(Starwars$tezina[Starwars$vrsta=="Zabrak"], na.rm = TRUE)

# Kreiramo tablicu prikaza

visina_tezina_vrsta <-matrix(c("Droid", prosjek_visine_Droid, prosjek_tezine_Droid,
                "Gungan", prosjek_visine_Gungan, prosjek_tezine_Gungan,
                "Human", prosjek_visine_Human, prosjek_tezine_Human,
                "Kaminoan", prosjek_visine_Kaminoan, prosjek_tezine_Kaminoan,
                "Mirialan", prosjek_visine_Mirialan, prosjek_tezine_Mirialan,
                "Twi'lek", prosjek_visine_Twilek, prosjek_tezine_Twilek,
                "Wookiee", prosjek_visine_Wookiee, prosjek_tezine_Wookiee,
                "Zabrak", prosjek_visine_Zabrak, prosjek_tezine_Zabrak),
               nrow = 8, byrow = TRUE)
colnames(visina_tezina_vrsta) <- c("Vrsta", "Prosječna visina", "Prosječna težina")

visina_tezina_vrsta<-as.table(visina_tezina_vrsta)
visina_tezina_vrsta
##  Vrsta  Prosječna visina Prosječna težina
## A Droid  131.2      69.75      
## B Gungan  210       74       
## C Human  176.451612903226 79.36      
## D Kaminoan 221       88       
## E Mirialan 168       53.1      
## F Twi'lek 179       55       
## G Wookiee 231       124       
## H Zabrak  173       80

Rezultat je isti, iako je prvi pristup puno brži. No, za korisnike koji vole pratiti izračune „korak po korak”, drugi pristup će biti primamljiviji unatoč većem broju linija koda.

Recimo da bismo htjeli vizualno prikazati distribucije visina po vrstama i pretpostavljamo da su visine normalno distribuirane varijable za svaku od vrsta. U tom slučaju, potrebna nam je standardna devijacija za svaku vrstu.

Treba napomenuti da ovo činimo zbog primjera za vježbu i grafičkog prikaza te u inferencijalnoj statistici nećete običavati koristiti podatke ovako malih uzoraka da biste pretpostavljali distribuciju bilo koje karakteristike čitave vrste ili bilo koje veće populacije.

prosjek_sd_visina <- filtered_data %>%
 group_by(vrsta) %>%
 summarise(
  prosjek_visina = mean(visina, na.rm = TRUE),
  sd_visina = sd(visina, na.rm = TRUE)
           )
prosjek_sd_visina
## # A tibble: 8 × 3
##  vrsta  prosjek_visina sd_visina
##  <chr>       <dbl>   <dbl>
## 1 Droid       131.   49.1 
## 2 Gungan       210   19.8 
## 3 Human       176.   17.5 
## 4 Kaminoan      221   11.3 
## 5 Mirialan      168    2.83
## 6 Twi'lek      179    1.41
## 7 Wookiee      231    4.24
## 8 Zabrak       173    2.83
Droidi <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[1], prosjek_sd_visina$sd_visina[1]))
Gungan <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[2], prosjek_sd_visina$sd_visina[2]))
Human <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[3], prosjek_sd_visina$sd_visina[3]))
Kaminoan <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[4], prosjek_sd_visina$sd_visina[4]))     
Mirialan <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[5], prosjek_sd_visina$sd_visina[5]))    
Twilek <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[6], prosjek_sd_visina$sd_visina[6]))    
Wookiee <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[7], prosjek_sd_visina$sd_visina[7]))     
Zabrak <- density(rnorm(1000,prosjek_sd_visina$prosjek_visina[8], prosjek_sd_visina$sd_visina[8]))

plot(Droidi, main="Visine vrsta", xlab="Visina", ylab="Gustoća",
   col="red", lwd=2, xlim=c(25,275), ylim=c(0,0.3))
lines(Gungan, col="blue", lwd=2)
lines(Human, col="green", lwd=2)
lines(Kaminoan, col="yellow", lwd=2)
lines(Mirialan, col="orange", lwd=2)
lines(Twilek, col="purple", lwd=2)
lines(Wookiee, col="brown", lwd=2)
lines(Zabrak, col="pink", lwd=2)
legend("topright", legend=c("Droidi", "Gungan", "Human", "Kaminoan", "Mirialan", "Twi'lek", "Wookiee", "Zabrak"),
    col=c("red", "blue", "green", "yellow", "orange", "purple", "brown", "pink"), lwd=2)

Recimo da se sad želimo usredotočiti na raznovrsnost imena i želimo ih prvo poredati po abecedi. Jedan od načina kako možemo dobiti takav prikaz i čitav skup podataka poredati prema imenima likova je koristeći funkciju arrange().

sorted_Starwars <- arrange(Starwars, ime) #kad bismo htjeli poredati silazno po imenima Z->A, onda bi umjesto imena upisali desc(ime)
str(sorted_Starwars)
## 'data.frame':  87 obs. of 7 variables:
## $ ime    : chr "Ackbar" "Adi Gallia" "Anakin Skywalker" "Arvel Crynyd" ...
## $ visina  : int 180 184 188 NA 178 NA 191 166 163 165 ...
## $ tezina  : num 83 50 84 NA 55 NA NA 50 65 75 ...
## $ boja_kose : chr "unknown" "unknown" "blonde" "brown" ...
## $ boja_ociju: chr "orange" "blue" "blue" "brown" ...
## $ planet  : chr "Mon Cala" "Coruscant" "Tatooine" NA ...
## $ vrsta   : chr "Mon Calamari" "Tholothian" "Human" "Human" ...

Recimo da nas u sljedećem koraku zanimaju boje kose prema vrsti likova te apsolutne frekvencije u kojima se pojedine kombinacije pojavljuju. Za to nam je potrebna tablica kontingence.

contingency_table <- table(Starwars$boja_kose, Starwars$vrsta)

# Prikazivanje tablice
contingency_table
##     
##      Aleena Besalisk Cerean Chagrian Clawdite Droid Ewok Geonosian Gungan
##  auburn    0    0   0    0    0   0  0     0   0
##  black    0    0   0    0    0   0  0     0   0
##  blonde    0    0   0    0    1   0  0     0   0
##  brown    0    0   0    0    0   0  1     0   0
##  grey     0    0   0    0    0   0  0     0   0
##  unknown   1    1   0    1    0   5  0     1   2
##  white    0    0   1    0    0   0  0     0   0
##     
##      Human Hutt Iktotchi Kaleesh Kaminoan Kel Dor Mirialan Mon Calamari
##  auburn   3  0    0    0    0    0    0      0
##  black    8  0    0    0    0    0    2      0
##  blonde   3  0    0    0    0    0    0      0
##  brown   13  0    0    0    0    0    0      0
##  grey    1  0    0    0    0    0    0      0
##  unknown   7  1    1    1    2    1    0      1
##  white    2  0    0    0    0    0    0      0
##     
##      Muun Nautolan Neimodian Pau'an Quermian Rodian Skakoan Sullustan
##  auburn   0    0     0   0    0   0    0     0
##  black   0    0     0   0    0   0    0     0
##  blonde   0    0     0   0    0   0    0     0
##  brown   0    0     0   0    0   0    0     0
##  grey    0    0     0   0    0   0    0     0
##  unknown  1    1     1   1    1   1    1     1
##  white   0    0     0   0    0   0    0     0
##     
##      Tholothian Togruta Toong Toydarian Trandoshan Twi'lek Umbaran
##  auburn      0    0   0     0     0    0    0
##  black      0    0   0     1     0    0    0
##  blonde      0    0   0     0     0    0    0
##  brown      0    0   0     0     0    0    1
##  grey       0    0   0     0     0    0    0
##  unknown     1    1   1     0     1    2    0
##  white      0    0   0     0     0    0    0
##     
##      Vulptereen Wookiee Xexto Yoda's species Zabrak
##  auburn      0    0   0       0   0
##  black      0    0   0       0   1
##  blonde      0    0   0       0   0
##  brown      0    2   0       0   0
##  grey       0    0   0       0   0
##  unknown     1    0   1       0   1
##  white      0    0   0       1   0

S obzirom da postoji puno jedinstvenih kombinacija i jako puno kombinacija koje se ne pojavljuju, možemo isto ispitati za podskup vrsta za koje smo ranije utvrdili da su učestalije i spremili u df filtered_data.

contingency_table <- table(filtered_data$boja_kose, filtered_data$vrsta)

# Prikazivanje tablice
contingency_table
##     
##      Droid Gungan Human Kaminoan Mirialan Twi'lek Wookiee Zabrak
##  auburn   0   0   3    0    0    0    0   0
##  black    0   0   8    0    2    0    0   1
##  blonde   0   0   3    0    0    0    0   0
##  brown    0   0  13    0    0    0    2   0
##  grey    0   0   1    0    0    0    0   0
##  unknown   5   2   7    2    0    2    0   1
##  white    0   0   2    0    0    0    0   0

Svi Droidi imaju nepoznatu boju kose, odnosno nemaju kose. Slična je situacija i sa svim Gunganima, Kaminoanima, Twi’lekima i jednim/om Zabrakom. Kosa ljudi se pojavljuje u najviše boja. Temeljem ovog uzorka, moglo bi se zaključiti da Mirilalani imaju crnu kosu, Wookiee imaju smeđu kosu, a Zabraci imaju crnu ili nemaju kose.

Što bi nas moglo zanimati dalje? Moglo bi nas zanimati postoji li veza između visina i težina u uzorku. Također, moglo bi nas zanimati postoji li statistički značajna razlika u težinama s obzirom na vrstu. Mogli bismo htjeti kreirati dodatne grafičke prikaze… Uz dovoljno podataka i predznanja te malo znatiželje, dostupni skupovi podataka u R-u mogu postati nepresušna oaza za vježbanje i kalibriranje vještina upravljanja podacima.

Literatura

[8]
W. Yarberry and W. Yarberry, “Dplyr,” CRAN Recipes: DPLYR, Stringr, Lubridate, and RegEx in R, pp. 1–58, 2021.