6 Veri Setleri

Verileri teker teker kaydetme 5.2.6 bölümünde verilmiştir. Fakat veri setleri genellikle çözümleme yapacak araştırmacıya hazır şekilde gelir. Bu bölüm (a) veri çekme , (b) basit veri işleme etme yöntemleri ve (c) veri kaydetme konularını içerir.

6.1 Veri Çekme

Bir veri seti farklı formatlarda bulunabilir. R kullanıcılarının çok karşılaştığı veri formatları arasında .csv, .sav, .Rdata, .txt sayılabilir. Çözümleme işleminden önce verilerin düzgün bir şekilde çalışma alanına getirilmesi önemlidir.Eğer çalışacağınız veri seti ve R betiği aynı klasör içerisinde ise, bir diğer deyişle veri setiniz çalışma klasörünün (working directory) içerisinde ise adres belirtmeden veriyi çalısma alanınıza çağırabilirsiniz.

6.1.1 CSV

CSV (comma separated values) virgülle ayrılmış değerler içeren dosyalardır. Microsoft Excel kullanıcıları excel formatında yer alan verileri kolayca csv olarak kaydedbilirler. Diğer excel formatları ile kıyaslandığında (xls,xlsx,xlsb, vd.) işlemesi daha kolay veri formatıdır. read.csv fonksiyonu ile veri çalısma alanına çağırılabilir. En basit hali ile;

data1=read.csv("dataismi.csv")  # eğer çalısma klasöründe dataisim.csv dosyası
                # mevut ise çalışır

#Windows için
data1=read.csv("C:\\Users\Desktop\\folderX\\dataismi.csv") # adres (path) 
data1=read.csv("C:/Users/Desktop/folderX/dataismi.csv") # adres (path) 
#NOTE: \ karakteri hata verir / veya \\ kullanılmalıdır. 

?read.csv komutu ile fonksiyonun argümanlarını görebilirsiniz. Önemli olan argümanlara örnek;

 1. veya değişken isimleri mevcut ise header=TRUE aksi halde header=FALSE .
 2. Kayıp veri belirticiler için na.strings . Örneğin na.strings = “-99” bütün -99 değerlerinin kayıp veriyi belirttiğini R’a iletir. Benzer şekilde na.strings = c(“-99” , “-9” ) hem -99 hem de -9 değerlerinin kayıp veri olduğunu belirtir.
 3. Eğer karakter verilerini faktör olarak kullanmak istiyorsanız stringsAsFactors=TRUE aksi halde stringsAsFactors=FALSE.
 4. Veriyi çağırma esnasında değişkenlere yeni isim vermek istiyorsanız col.names argümanı kullanılabilir. Örneğin 3 değiskeniniz varsa col.names=c(“A1”,“B2”,“C3”) argümanı ile sütunlara isim verebilirsiniz.

Eğer csv dosyanızda ondalık sayılar nokta yerine virgül ile ayrılmış ise (Avrupa ve Türkiye) bu read.csv fonksiyonu için problem oluşturur. Çözüm olarak read.csv2 fonksiyonunu kullanabilir, veya read.csv içerisinde sep=“;” ve dec=“,” argümanlarını kullanabilirsiniz. CSV dosyasından veri çağırma basamakları Video 5 ile gösterilmiştir.

Figure 6.1: CSV Oku

6.1.2 SPSS

SAV sosyal bilimciler tarafından kullanılan bir veri formatıdır. foreign (R Core Team 2016a) paketinde yer alan read.spss fonksiyonu sav dosyalarını okumak için kullanılabilir.

require(foreign)
?read.spss
data=read.spss("dataismi.sav",to.data.frame=TRUE)  
# eğer dataisim.sav çalışma klasöründe ise çalılşır

6.1.3 Rdata

Rdata formatı genelde daha az bilgisayar hafızası işgal eder. Rdata olarak kaydedilecek her R çıktısı ismi ile birlikte kaydedilir.

load("dataisim.Rdata") #eğer dataisim.Rdata çalışma klasöründe ise çalılşır

6.1.4 Sanal Depolardan Veri Çekmek

R ile sanal dünyadan veri çekilebilir. Süreci basite indirgersek, (a) öncelikle verinin nerede yer aldığı doğru şekilde belirlenmelidir, (b) verinin formatı doğru şekilde belirlenmelidir, (c) veri indirilip R’ çağrılır veya doğrudan R’a çağrılır. Aşağıda verilen komutlar 2.3 bölümünde tanıtılan dataWBT’nin çalışma alanınıza getirilmesini sağlar.

#sanal depodan CSV oku
urldosyasi='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
dataismi=read.csv(urldosyasi)
str(dataismi)


#sanal depodan Rdata oku
urldosyasi2='https://github.com/burakaydin/materyaller/blob/gh-pages/ARPASS/dataWBT.Rdata?raw=true'
load(url(urldosyasi2))
str(dataWBT)

Bu veri setleri Github Depo veya , excel dosyası olarak buradan indirilebilir.

6.1.5 R Stuido Aracılığı ile Veri Çağırma

Veri dosyanız bilgisayarınızda farklı bir klasörde (çalışma klasörü dışında) ise veya tıkla-bırak yöntemini (point-click) tercih ederseniz R Studio’nun sağ üst köşesinde Environment sekmesi altında yer alan import dataset ile veri çağırabilirsiniz. Bu basamaklar Video 6 ile gösterilmiştir.

Figure 6.2: R Studio ile CSV Oku

6.2 Basit Veri İşlemleri

Genellikle çözümleme basamağına geçilmeden önce verinin işlenmesi gerekir. Bu bölüm (a) değişkenleri yeniden kodlama, (b) alt küme seçme, (c) yeni değişken oluşturma, (d) veri çerçevesini değiştirme, (e) değişken türünü değiştirme ve (f) veri silme işlemlerini kısaca özetler.

6.2.1 Değişkenleri yeniden kodlama

Bir satırı, bir sütünü veya bir satır/sütün keşiminde yer alan tek bir elemanı değiştirmek mümkündür. Değişkenlerin yeni isimler vermek mümkündür. plyr (Wickham 2011) paketi değişkenleri yeniden kodlamada yardımcı olabilir.


# sanal depodan CSV oku
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya)

#URL adresini sil
rm(urldosya)


# 151. satır 16. sütunu değiştir ve 30 yap
veriseti1[151,16]=30

# aynı işlem satır ismi ve sütün ismi verilerek yapılabilir.
# id numarası 67034022 olan satırın yaş değerini 32 yap. 
veriseti1[veriseti1$id==67034022,"age"]=32

# tekrar kodlama
# Veri setinde yer alan treatment değişkeni 0 ve 1 olarak girilmiştir.
# 1leri "trt" ve 2leri "cnt" yapmak için 
veriseti1[veriseti1$treatment==1,"treatment"]="trt"
veriseti1[veriseti1$treatment==2,"treatment"]="cnt"

# ifelse fonksiyonu benzer şekilde çalışır
# "wage01" değişkeninde "wage01" "Yes" ise 0.5, değil ise -0.5 olarak kodlayalım
veriseti1$wage01=ifelse(veriseti1$wage01=="Yes",0.5,-0.5)

# plyr paketi kullanarak
require(plyr)
# pension01yeni değişkeni pension01 değişkeni üzeriden tanımlanmıştır
# eski değerler olan Yes ve No yerine 1 ve 0 kodlayalım
veriseti1$pension01yeni <- mapvalues(veriseti1$pension01, 
                  from=c("Yes","No"),to=c("1","0"))


#bir değişkene yeni isim verelim
#4. ve 5. değişkenlere yeni isim verelim
colnames(veriseti1)[4]="kurs"
colnames(veriseti1)[5]="bolge"

#isim verme işlemini tek sıra kod ile yapalım
colnames(veriseti1)[c(17,21)]=c("Tgelir","maas1")

#plyr paketini kullanalım gen_att değişkenine toplumsalCinsiyet ismi verelim
veriseti1 <- rename(veriseti1,c('gen_att'='toplumsalCinsiyet'))

#kontrol etmek için head(veriseti) veya summary(veriseti) kullanılabilir

# veriseti1'i çalışma alanından sil
rm(veriseti1)

6.2.2 Alt Küme Seçme (Subsetting)

R ile alt küme oluşturmak oldukça kolaydır.


# CSV yükle 
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya)

# URL adresi sil 
rm(urldosya)


# sadece İstanbul'u seç
istDAT=veriseti1[veriseti1$city=="ISTANBUL",]

# sadece İstanbul'dan ilk sekiz katılımcıyı seç
istDAT18=veriseti1[veriseti1$city=="ISTANBUL",1:8]

# sadece İstanbul'dan gen_att puanı 2den yüksek olanları seç
istDATGAT2=veriseti1[veriseti1$city=="ISTANBUL" | veriseti1$gen_att >2 ,]

# subset fonksiyonu
# sadece İstanbul'dan gen_att puanı 2den yüksek olan ilk sekiz katılımcıyı seç
istDATGAT2B=subset(veriseti1, city=="ISTANBUL" | veriseti1$gen_att >2, select=1:8) 

#item 1 değeri 1,2 ve 3 olan katılımcıları seç
item1_123 <- veriseti1[veriseti1$item1 %in% c(1,2,3), ]

#çalışma alanını temizle
rm(list=ls())

6.2.3 Yeni Değişken Oluştur

Daha önce 5 bölümünde değişken oluşturma yöntemlerine değinilmiştir. Bu bölüm hatırlatma olarak görülebilir.

# CSV yükle
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya)

#URL dosyası yükle 
rm(urldosya)

# item2'den 6'ya kadar olan sütünları topla
veriseti1$itemTOPLAM=with(veriseti1,item2+item3+item4+item5+item6)

# item2'den 6'ya kadar olan sütünların ortalamasını al (na.rm =T önemli)
veriseti1$itemAVE=with(veriseti1,
           rowMeans(cbind(item2,item3,item4,item5,item6),na.rm=T))

#veya rowMeans fonksiyonu
veriseti1$itemAVE=rowMeans(veriseti1[,10:14],na.rm = T)

# Şehirler için ortalama hesapla
veriseti1$CityAVEscore =with(veriseti1, ave(itemAVE,city,FUN=function(x) mean(x, na.rm=T)))

#veya
veriseti1=merge(veriseti1, aggregate(itemAVE ~ city, data = veriseti1, FUN=mean, na.rm=TRUE), 
     by = "city", suffixes = c("", "citymean"),all=T)

#veya her bir soru için şehir ortalaması hesapla
veriseti1=merge(veriseti1, aggregate(cbind(item2,item3,item4,item5,item6) ~ city, 
                  data = veriseti1, FUN=mean, na.rm=TRUE), 
                  by = "city", suffixes = c("", "Citymean"),all=T)


# değişkenlerin kategorize edilmesi. Eğer item1AVE 2'den küçük ise 0 aksi halde 1
veriseti1$itemAVE01=ifelse(veriseti1$itemAVE<2,0,1)


# 0 ile 1.8 arasına 1 ver
# 1.8 ve 2.5 arasına 2 ver
# 2.5 ile 5 arasına 3 ver
veriseti1$itemAVE123=with(veriseti1,cut(itemAVE, breaks=c(0,1.8,2.5,5), labels = FALSE))
# cut fonksiyonu içerisinde yer alan right=T argümanına göz gezdirin
# örneğin right=T ise değeri tam olarak 1.8 olan değişkenler 1 olur
#     right=F ise değeri tam olarak 1.8 olan değişkenler 2 olur
   

6.2.4 Veri Çerçevesini Değiştirme (Reshaping data)

Veri çerçevesini değitirmek, uzun formattan geniş formata geçmek veya tam tersi gerekli olabilir. tidyr (Wickham 2016) yardımcı olabilir.

# CSV yükle
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya)

#adresi sil
rm(urldosya)

# genişten uzuna item 1den 6 ya kadar olan sütünları item adı altında birleştir
library(tidyr)
data_long = gather(veriseti1, item, score, item1:item6, factor_key=TRUE)

#id'ye göre diz
data_long=data_long[order(data_long$id),] 

# uzundan genişe.
data_wide = spread(data_long, item, score)

## belirlediğiniz nesneler dışında çalışma alanını temizle
rm(list=setdiff(ls(),c("veriseti1")))

6.2.5 Değişken Türünü Değiştirme

Sayısal girilen verileri faktöre çevirme gibi işlemler çözümleme basamağından önce gerekli olabilir.

# CSV yükle
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya,stringsAsFactors = F)

#URL sil
rm(urldosya)

#treatment değişkenini incele
str(veriseti1$treatment)

#sayısal veriyi faktöre çevir
veriseti1$treatmentFactor=factor(veriseti1$treatment,labels=c("treatment","control"))

#karakter olarak girildiğinde faktörleri sayıya çevirme

veriseti1$iv1=factor(rep(c("1","2","3"),length=nrow(veriseti1)))
veriseti1$iv1numeric=as.numeric(levels(veriseti1$iv1))[veriseti1$iv1]
#veya
veriseti1$iv1numeric=as.numeric(as.character(veriseti1$iv1))

#NAleri -99'a çevir 
veriseti1[is.na(veriseti1)]= (-99)

#çalışma alanını temizle
rm(list=ls())

6.2.6 Veri Silme

Bir tek hücreyi, bir satırı veya bir sütunu silmek gerekebilir.

# CSV yükle
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya,stringsAsFactors = F)

#URL sil
rm(urldosya)

#3. satır 5. sütunda yer alan hücreyi sil
veriseti1[3,5]=NA

#3. satırı sil
veriseti1[3,]= NA

#veya
veriseti1=veriseti1[-3,]

#course taken isimli sütunu sil 
veriseti1$course_taken=NULL

#gösterim amaçlı veri oluştur
temp=veriseti1[,1:10]

# kayıp verili satırı silme (listwise)
temp=na.omit(temp)

#çalışma alanını temizle
rm(list=ls())

6.3 Veri Kaydetme

Adres belirtmediğiniz sürece kaydetme işlemi mevcut çalışma klasörünüz (working directory) içeriside tamamlanır.

# CSV yükle
urldosya='https://raw.githubusercontent.com/burakaydin/materyaller/gh-pages/ARPASS/dataWBT.csv'
veriseti1=read.csv(urldosya,stringsAsFactors = F)

#URL sil 
rm(urldosya)

#nesne oluştur.
subset1=veriseti1[1:20,1:5]
object2=mean(veriseti1$item1,na.rm = T)


#çalışma klasörünüzü kontrol edin
getwd()

# Rdata olarak sakla
save(subset1,file="subset1Rfile.Rdata")
# adres vererek sakla
save(object2,file="C:/Users/Desktop/object2Rfile.Rdata")

# csv olarak sakla
write.csv(subset1,file="subset1CSVfile.csv",row.names = F)

#sps dosyası olarak sakla
library(foreign)
write.foreign(subset1, "subset1SPSfile.txt","subset1SPSfile.sps", package="SPSS")

#çalışma alanını temizle
rm(list=ls())

References

R Core Team. 2016a. Foreign: Read Data Stored by Minitab, S, Sas, Spss, Stata, Systat, Weka, dBase, ... https://CRAN.R-project.org/package=foreign.

Wickham, Hadley. 2011. “The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis.” Journal of Statistical Software 40 (1): 1–29. http://www.jstatsoft.org/v40/i01/.

Wickham, Hadley. 2016. Tidyr: Easily Tidy Data with ‘Spread()‘ and ‘Gather()‘ Functions. https://CRAN.R-project.org/package=tidyr.