Draft of Jamovi Manual Thai version

คู่มือใช้งาน Jamovi ฉบับร่าง

Author

สมศักดิ์ จันทร์เอม

Published

January 20, 2024

บทนำ

โปรแกรม Jamovi เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตสำหรับข้อมูลที่ไม่ใช่อนุกรมเวลา ใช้งานง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ทดแทนโปรแกรมสถิติราคาแพง และเกินความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนสถิติระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรี รวมถึงการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ในทัศนะของข้าพเจ้าไม่มีโปรแกรมสถิติฟรีใดที่จะใช้ง่ายไปกว่าโปรแกรม Jamovi อีกแล้ว

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนทำขึ้นเพื่อไว้ใช้สำหรับการอบรมการใช้โปรแกรมเสรีสำหรับการทำวิจัย (The open source for research) ที่ในอนาคตจะประกอบไปด้วยโปรแกรม Jamovi Gretl Orange Data Mining และการใช้งานโปรแกรมอาร์ (R) ระดับกลางและสูง โดยศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐมิติ (Center of Excellence in Econometrics-CEE) คณะเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าผู้เขียนมีเวลาว่างจากการทำงาน จะทำการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะคู่มือการใช้ Jamovi เล่มนี้ ที่ยังแค่เพียงฉบับร่างที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะการใช้โปรแกรมให้ได้อย่างเข้าใจ จะต้องมีพื้นฐานทฤษฏีทางสถิติที่ถูกต้อง

ถ้าผู้อ่านหรือผู้เข้ารับการอบรมมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำใดๆ หรือคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ต่อไปจะเป็นพระคุณต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอฝากผลงานอีก 1 เล่มสำหรับผู้สนใจการเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ ซึ่งสามารถอ่านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คือ

Data Visualization with R Programming (การสร้างภาพนิทัศน์ด้วยภาษาอาร์

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จันทร์เอม

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล: somsak.chanaim@cmu.ac.th