Notater

  • [x] beskrive r-shiny appene for læring
  • [x] beskrive utviklingen i propsy315
  • [x] beskrive innsats på ELTE
  • [x] beskrive læringsmiljøgruppen for R - (BRUGS)
  • [x] beskrive fagbok utviklet for R (bookdown)
  • [x] dokumenetere endringer etter evaluering i - propsy faget…
  • [x] beskrive arbeidet med Rethos - studieplanrevisjonen

I kapitlene indikerer > at teksten er hentet fra “Dokumentasjonskrav fra UiO”.

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/utdanningskomiteen/moter/2018/mote-nr-10/rapport-fra-arbeidsgruppen-for-merittering-med-vedlegg.pdf

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/opprykksordninger/

https://www.uhr.no/_f/p1/i667c848f-8845-47e9-b8b6-fddfbde6782d/nasjonale_retningslinjer_vurdering_opprykk_professor_psykologi_npp_juni_2015.pdf

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-12-1322