Kapittel 1 Undervisning

1.1 Undervisning ved Universitetet i Bergen

1.1.1 PROPSY315 Samfunnpsykologi

Jeg er emneansvalig for PROPSY315 Samfunnpsykologi på profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Bergen, og har siden september 2018 hatt majoritetet av min undervisning på dette faget. PROPSY315 inneholder flere komponenter; undervisning, samfunnpsykologisk praksis og en veiledet faglig oppgave. Som emneansvarlig har jeg tatt hovedansvar for å etablere praksisplasser, planlegge prosjekter ved praksisplassene og har veiledet flere av gruppene i oppgaveskrivingen. Som avslutning på emnet har vi arrangert en konferanse, hvor studenter legger frem presentasjoner fra sin oppgave og praksis med faglærere, praksiskontakter og andre interesserte til stede.

Målet med de ulike komponentene er at 1) undervisningen skal forberede studentene på de arbeidsoppgavene de skal gjennomføre i praksis, 2) praksis skal gi erfaring med praktisk utøvelse av ferdighetene erveret i undervisningen, 3) oppgaven skal gi en øvelse i å dokumentere og argumentere for en samfunnpsykologisk tilnærming til folkehelseproblematikk, og 4) presentasjonen på praksiskonferansen skal gi øvelse i å gi en kortfattet og tydelig presentasjon for kolleger av en folkehelseproblematikk, mulige løsningforslag til denne, og praktiske erfaringer, utfordringer og løsninger vedrørende implementering. Til sammen skal innholdet i emnet PROPSY315 på den måten forberede psykologstudenter på de arbeidsoppgavene som venter dem som ferdig utdannede psykologer med samfunnspsykologiske arbeidsoppgaver.

1.1.2 Annen undervisning og eksamensarbeid ved Psykolgisk fakultet, UiB

Jeg har også erfaring fra undervisning i emner som psykiatri og psykopatologi, utviklingspsykologi, forebygging og helsefremming, og metode på bachelor- og masternivå. På disse emnene har jeg ikke hatt noen formell rolle i revisjon av fagets innhold eller oppbygning. Samtidig har jeg hatt et høyt fokus på å lytte til tilbakemeldinger fra studentene, og tilpasse og revidere undervisning som jeg har hatt flere semestre i lys av deres tilbakemeldinger og egen opplevelse av hva som har fungert godt og mindre godt i undervisningen min.

Jeg har vært intern sensor på flere eksamener og ekstern sensor ved andre undervisningsinstitusjoner.

1.2 Undervisnings- og formidlingsarbeid i tjenestene

I min tidligere jobb som stipendiat, post-doktor, forsker og seniorforsker ved RKBU Vest, NORCE Norwegian Research Center (tidligere Uni Research Helse) har jeg drevet utstrakt undervisnings- og formidlingsvirksomhet, og jeg har videreført en del av denne aktiviteten i min nye stilling som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi. I løpet av perioden 2015 til 2019 har jeg holdt 52 inviterte innlegg for mer enn 6 277 tilhørere, inkludert plenumsforedrag på flere norske og nordiske konferanser, se oversikt i i Appendiks A.

I etterkant av denne undervisningen bruker jeg rutinemessig tilbakemeldiger, enten formelle evalueringer eller muntlige tilbakemeldinger fra tilhørere eller arrangør, til å forbedre fremtidig undervisning.

1.3 Undervisningserfaring fra andre utdanningsinstitusjoner

Jeg var i 2010-2011 hovedansvarlig foreleser på emnet ORG3401 Organisasjonsatferd og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Bergen. På BI holdt jeg også undervisning på bachelor- og masternivå i tilknyttede fag.