Rozdział 5 Woj. Swietokrzyskie

5.1 Poziom województwa i powiatów

Jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, na przestrzeni lat 1995 - 2020, w województwie świętokrzyskim zauważyć można - podobnie jak w przypadku całego obszaru Zlewni (patrz Rozdział I), zjawisko spadku liczby ludności. Na poniższym wykresie zaprezentowano ewolucję tego procesu, z jednoczesnym wyszczególnieniem powiatów województwa świętokrzyskiego, w skład których wchodzą gminy należące do Zlewni. Jak wynika z wykresu, w obrębie województwa najwięcej osób zamieszkuje gminy Zlewni należące do powiatu koneckiego (liczba mieszkańców powiatu na obszarze należącym do Zlewni w 2020 roku: 79,1 tys.), a najmniej - gminy należące do powiatu jędrzejowskiego (4,3 tys. osób). Spadek liczby ludności w powiatach województwa świętokrzyskiego znajdujących się na terenie Zlewni dotyczył wszystkich powiatów.

Figure 5.1: Zmiana liczby mieszkańców w gminach Zlewni. Województwo świętokrzyskie i jego powiaty - lata 1995-2020. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jeżeli chodzi o sferę działalności gospodarczej, rozpatrywaną z punktu widzenia liczby podmiotów gospodarki narodowej działających na terenie gmin województwa świętokrzyskiego i należących do Zlewni, należy stwierdzić, że w analizowanym okresie (2012 - 2021) zauważyć można wzrost wartości ww. wskaźnika w kolejnych latach (wykres poniżej).

Figure 5.2: Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminach Zlewni. Województwo świętokrzyskie i jego powiaty - lata 2012-2021. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jednocześnie, jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu, w obrębie gmin województwa świętokrzyskiego należących do terenu Zlewni, największa liczba podmiotów zlokalizowana jest w gminach należących do powiatu koneckiego (7,3 tys. podmiotów w 2021 roku), a najmniejsza - powiatu jędrzejowskiego (300 podmiotów w 2021 roku).

Analiza treści kluczowego w województwie mazowieckim dokumentu o charakterze strategicznym, tzn. obowiązującej od marca 2021 strategii rozwoju województwa (“Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+”), wskazuje na fakt, że zagadnienia ochrony środowiska są ważne dla rozwoju regionu. Cel nr 2 strategii poświęcony został ww. zagadnieniu (“Przyjazny dla środowiska i czysty region,” s. 60). Jako kierunki działań przyjęto następujące obszary(s. 60 “Strategii…”): - 2.1.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - 2.1.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami - 2.1.3. Ograniczenie niskiej emisji - 2.1.4. Ekologiczna mobilność, w tym transport publiczny i infrastruktura rowerowa - 2.1.5. Edukacja ekologiczna - 2.1.6. Ochrona bioróżnorodności - 2.1.7. Ochrona i kształtowanie krajobrazu - 2.1.8. Ochrona gleb

Biorąc pod uwagę zapisy dokumentów strategicznych poszczególnych gmin Zlewni zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, należy stwierdzić, że do najczęściej wymienianych w tych dokumentach kluczowych bieżących profili działalności należy “Działalność małych i średnich firm (MSP),” “Rolnictwo” oraz “Turystyka / Agroturystyka.”

Figure 5.3: Dominujące profile działalności na terenie gmin Zlewni w świetle ich dokumentów strategicznych - powiaty i gminy województwa świętokrzyskiego Źródło: opracowanie własne w oparciu o analizę dokumentów strategicznych gmin

Profile działalności, które w świetle dokumentów strategicznych gmin postrzegane są jako perspektywiczne przedstawiono na kolejnym wykresie (poniżej).

Figure 5.4: Perspektywiczne profile działalności na terenie gmin Zlewni w świetle ich dokumentów strategicznych - powiaty i gminy województwa świętokrzyskiego Źródło: opracowanie własne w oparciu o analizę dokumentów strategicznych gmin

Jeżeli chodzi o sferę gospodarki wodno-ściekowej realizowanej na terenie gmin województwa świętokrzyskiego, które znajdują się na terenie Zlewni, w świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 2002-2019 odnotowano w ww. zakresie znaczne pozytwne zmiany, polegające na zwiększeniu się liczby gmin o wysokiej wartości odsetka gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej (wykres poniżej).

Figure 5.5: Odsetek gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Województwo świętokrzyskie Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Podobnie jak w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej, także w przypadku odsetka gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w okresie 2002 - 2019 zauważyć można na terenie gmin województwa świętokrzyskiego należących do Zlewni zmiany pozytywne. Polegają one na wzroście liczby gmin o wysokim odsetku podłączeń (wykres poniżej). Należy zauważyć, że pomimo pozytywnych zmian, wciąż na terenie niektórych gmin województwa świętokrzyskiego należących do Zlewni brak jest sieci kanalizacyjnej (wykres poniżej).

Figure 5.6: Zmiany odsetka gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Województwo świętokrzyskie Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Na przestrzeni lat 1995 - 2020, zaobserwowano także na terenie świętokrzyskich gmin Zlewni, wzrost liczby oczyszczalni ścieków - zarówno biologicznych, jak i oczyszczalni umożliwiających podwyższone usuwanie biogenów (w 2020 roku odnotowano sześć oczyszczalni drugiego rodzaju).

Jeżeli chodzi o działalność rolniczą, to jak wynika z danych GUS (PSR 2010), na terenie gmin Zlewni wchodzących w skład powiatów województwa świętokrzyskiego, dla których dostępne były dane, liczba gospodarstw prowadzących hodowlę bydła, koni, drobiu i trzody chlewnej, wyniosła w 2010 roku (dane za rok 2020 zostaną przedstawione po publikacji danych przez GUS w IV kw. 2021):

 • bydło: 5193 gospodarstwa,
 • konie: 919 gospodarstw,
 • drób: 8654 gospodarstwa,
 • trzoda chlewna: 1747 gospodarstw.

Powyższe informacje zostały przedstawione w formie graficznej na kolejnym wykresie.

Figure 5.7: Liczba gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie gmin Zlewni w roku 2010. Województwo świętokrzyskie Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS PSR

Z kolei jeżeli chodzi o zużycie nawozów, takich jak potas, fosfor, wapń, azot czy nawozy mineralne (w decytonach, tj. 100kg), w gminach Zlewni należących do województwa świętokrzyskiego, zużycie to kształtowało się w roku 2010 w sposób przedstawiony poniżej (dane za rok 2020 zostaną przedstawione po publikacji danych przez GUS w IV kw. 2021):

 • azot: 34828 dt (tj. ~3,5 tys. t),
 • fosfor: 9530 dt (tj. ~1,0 tys. t),
 • nawozy mineralne:53547 dt (tj. ~5,4 tys. t)
 • potas: 9189 dt (tj. ~0,9 tys. t),
 • wapń: 4122 dt (tj. ~0,4 tys. t).

Powyższe informacje zostały przedstawione w formie graficznej na kolejnym wykresie.

Figure 5.8: Zużycie nawozów w dt czystego składnika na terenie gmin Zlewni w roku 2010. Województwo świętokrzyskie Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS PSR

Ostatnie z analizowanych zagadnień odnosi się do kwestii lesistości. Jak wynika z danych GUS, na terenie gmin województwa świętokrzyskiego wchodzących w skład obszaru Zlewni, w latach 2002 - 2019 zwiększyła się liczba gmin charakteryzujących się poziomem lesistości powyżej 40%.

5.2 Poziom powiatów i gmin

5.2.1 Powiat konecki

Na obszarze powiatu koneckiego zlokalizowanych jest osiem gmin należących do obszaru Zlewni:

 • Fałków,
 • Gowarczów,
 • Końskie,
 • Radoszyce,
 • Ruda Maleniecka,
 • Słupia Konecka,
 • Smyków,
 • Stąporków.

Zmiany poziomu zaludnienia w ww. gminach (demografia) na przestrzeni lat 1995 - 2020, zilustrowane zostały na wykresie zamieszczonym poniżej.

Figure 5.9: Zmiana liczby mieszkańców w gminach Zlewni w powiecie koneckim - lata 1995-2020. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z powyższego wykresu, najbardziej zaludnioną gminą powiatu koneckiego, która należy do obszaru Zlewni, jest gmina Końskie (34,9 tys. mieszkańców w 2020 roku), a gminą najmniej zaludnioną - gmina Ruda Maleniecka (3 tys. mieszkańców w 2020 roku). Na przestrzeni analizowanego okresu, we wszytskich gminach powiatu koneckiego należących do Zlewni, zaobserwować można było wzrost liczby ludności.

Jeżeli chodzi o liczbę podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się na terenie gmin powiatu koneckiego , należy zauważyć, że w okresie 2012 - 2021, wartość tego wskaźnika wzrosła we wszystkich gminach powiatu. W I kwartale 2021 roku, najwięcej podmiotów odnotowano w gminie Końskie (3863 podmioty), a namniej w gminie Ruda Maleniecka (197 podmiotów, wykres poniżej).

Figure 5.10: Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminach Zlewni w powiecie koneckim - lata 2012-2021. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z poddanych analizie dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie gmin, w gminach powiatu koneckieg0, w chwili przygotowania dokumentów, do katalogu priorytetowych obszarów działalności należały: sfera małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz rolnictwo.

Układ obszarów, które postrzegane są jako przyszłościowe w gminach powiatu należących do Zlewni, przedstawiono w kolejnej tabeli. Warto zauważyć, że w gminach powiatu zwrócono większe znaczenie na turystykę / agroturystykę niż rolnictwo (przy zachowaniu znaczenia sfery MSP).

Jeżeli chodzi o kwestię gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Zlewni znajdujących się na obszarze powiatu koneckiego wschodniego, należy zauważyć, że na przestrzeni lat 2002-2019 odnotowano w ww. zakresie we wszystkich gminach powiatu zwiększenie odsetka gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w liczbie gospodarstw ogółem (wykres poniżej). W konsekwencji, w prawie wszystkich gminach powiatu leżących na terenie Zlewni (z wyjątkiem gminy Stąporków), poziom ten przekroczył 80%.

Figure 5.11: Odsetek gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Powiat konecki. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Podobne, pozytywne zmiany można zaobserwować w okresie 2002-2019 na terenie trzech (z pięciu) gmin powiatu w zakresie wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w liczbie gospodarstw ogółem (wykres poniżej). W tym tym przypadku wartości procentowe charakteryzujące nasilenie tego zjawiska w gminach są jednak znacznie niższe niż w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej. Gmina Słupia Konecka to jedyna gmina, która w 2019 roku nie posiadała sieci kanalizacji sanitarnej.

Figure 5.12: Odsetek gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Powiat konecki. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Na terenie powiatu koneckiego, każda z gmin - z wyjątkiem gminy Słupia Konecka (nieposiadającej sieci kanalizacyjnej) posiadało oczyszczalnię ścieków, w tym gmina Końskie - oczyszczalnię pracującą w technologii z podwyższonym usuwaniem biogenów (pozostałe oczyszczalnie biologiczne).

Jeżeli chodzi o działalność rolniczą, to jak wynika z danych GUS (PSR 2010), na terenie gmin Zlewni wchodzących w skład powiatu koneckiego, dla których dane PSR 2010 były dostępne, liczba gospodarstw prowadzących hodowlę bydła, koni, drobiu i trzody chlewnej, charakteryzowała się w 2010 roku w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.

Figure 5.13: Liczba gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie gmin Zlewni. Powiat konecki.. Rok 2010. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

Jak wynika z powyższego wykresu, największą liczbą gospodarstw hodowlanych innych niż związanych z hodowlą drobiu (w tym wypadku największa liczba gospodarstw przypada na gminę Końskie), charakteryzowała się gmina Słupia Konecka (hodowla bydła (krowy)). Z kolei, jeżeli chodzi o zużycie nawozów (potas, fosfor, wapń, azot, nawozy mineralne) przez podmioty działające (zużycie w dt czystego surowca) w gminach Zlewni, kształtowało się ono w roku 2010 w sposób przedstawiony na poniższym wykresie (dane dla gmin, dla których udostępniono dane PSR 2010). W tym wypadku, najwięcej nawozów (każdego rodzaju) zostało wykorzystanych w gminie Radoszyce i Słupia Konecka.

Figure 5.14: Zużycie nawozów w dt czystego składnika na terenie gmin Zlewni w roku 2010. Powiat konecki Rok 2010. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

Ostatnie z analizowanych zagadnień odnosi się do kwestii lesistości. Jak wynika z przedstawionego poniżej wykresu, na terenie gmin województwa świętokrzyskieho, wchodzących w skład obszaru Zlewni i należących do powiatu koneckiego, największym poziomem lesistości charakteryzuje się gmina Stąporków (61,8 % w 2019 roku), a najmniejszym - gmina Słupia Konecka (35,3 %).

Figure 5.15: Zmiana wskaźnika lesistości w gminach Zlewni na przestrzeni lat 2002 - 2019. Powiat konecki Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

5.2.2 Powiat włoszczowski

Na obszarze powiatu włoszczowskiego zlokalizowanych jest pięć gmin należących do obszaru Zlewni:

 • Kluczewsko,
 • Krasocin,
 • Moskorzew,
 • Secemin,
 • Włoszczowa.

Zmiany poziomu zaludnienia w ww. gminach (demografia) na przestrzeni lat 1995 - 2020, zilustrowane zostały na wykresie zamieszczonym poniżej.

Figure 5.16: Zmiana liczby mieszkańców w gminach Zlewni w powiecie włoszczowskim - lata 1995-2020. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z powyższego wykresu, najbardziej zaludnioną gminą powiatu włoszczowskiego, która należy do obszaru Zlewni, jest gmina Włoszczowa (19,1 tys. mieszkańców w 2020 roku), a gminą najmniej zaludnioną - gmina Moskorzew (2,6 tys. mieszkańców w 2020 roku). Na przestrzeni analizowanego okresu, we wszytskich gminach powiatu włoszczowskiego należących do Zlewni, zaobserwować można było spadek liczby ludności.

Jeżeli chodzi o liczbę podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się na terenie gmin powiatu włoszczowskiego, należy zauważyć, że w okresie 2012 - 2021, wartość tego wskaźnika wzrosła we wszystkich gminach powiatu. W I kwartale 2021 roku, najwięcej podmiotów odnotowano w gminie Włoszczowa (1595 podmiotów), a namniej w gminie Moskorzew (169 podmiotów; wykres poniżej).

Figure 5.17: Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminach Zlewni w powiecie włoszczowskim - lata 2012-2021. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z poddanych analizie dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie gmin, w gminach powiatu włoszczowskiego, w chwili przygotowania dokumentów, do katalogu priorytetowych obszarów działalności należały: sfera małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i rolnictwo (tabela poniżej).

Układ obszarów, które postrzegane są jako przyszłościowe w gminach powiatu należących do Zlewni, przedstawiono w kolejnej tabeli. Warto zwrócić uwagę na podkreślenie w dokumentach strategicznych - obszaru turystyki/agroturystyki - jako przyszłościowego obszaru.

Jeżeli chodzi o kwestię gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Zlewni znajdujących się na obszarze powiatu włoszczowskiego, należy zauważyć, że na przestrzeni lat 2002-2019 odnotowano w ww. zakresie we wszystkich gminach powiatu zwiększenie odsetka gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w liczbie gospodarstw ogółem (wykres poniżej). We wszystkich analizowanych gminach powiatu - z wyjątkiem gminy Moskorzew, poziom przyłączenia wyniosł więcej niż 80%.

Figure 5.18: Odsetek gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Powiat włoszczowski Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Podobne zmiany można zaobserwować w okresie 2002-2019 na terenie czterech analizowanych gmin powiatu w zakresie wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w liczbie gospodarstw ogółem (wykres poniżej). W tym tym przypadku wartości procentowe charakteryzujące nasilenie tego zjawiska w gminach są jednak znacznie niższe niż w przypadku podłączeń do sieci wodociągowej (z wyjątkiem gminy Drzewica). W gminie Moskorzew, charakteryzującej się niskim odsetkiem podłączeń do sieci wodociągowej, w 2019 roku nie istniała sieć kanalizacyjna.

Figure 5.19: Odsetek gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Zlewni w okresie 2002-2019. Powiat włoszczowski Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Na terenie powiatu włoszczowskiego w roku 2020, w analizowanych gminach funkcjonowało siedem odczyszczalni ścieków, z czego trzy (Kluczewsko, Secemin) pracujące w technologii podwyższonego usuwania biogenów (pozostałe oczyszczalnie biologiczne).

Jeżeli chodzi o działalność rolniczą, to jak wynika z danych GUS (PSR 2010), na terenie gmin Zlewni wchodzących w skład powiatu włoszczowskiego, dla których dane PSR 2010 były dostępne, liczba gospodarstw prowadzących hodowlę koni, drobiu i trzody chlewnej, charakteryzowała się w 2010 roku w sposób przedstawiony na poniższym wykresie.

Figure 5.20: Liczba gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie gmin Zlewni. Powiat włoszczowski Rok 2010. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

Jak wynika z powyższego wykresu, największą liczbą gospodarstw hodowlanych w zakresie trzody chlewnej charakteryzowała się gmina Włoszczowa. Z kolei, jeżeli chodzi o zużycie nawozów (potas, fosfor, wapń, azot, nawozy mineralne) przez podmioty (zużycie w dt czystego surowca) w gminach Zlewni z powiatu włoszczowskiego, jak wynika z danych PSR 2010, największe zużycie nawozów minaralnych zaobserwowano w gminie Włoszczowa. Zużycie azotu na terenie gmin innych niż Włoszczowa, kształtowało się na poziomie 2000 - 3000 dt.

Figure 5.21: Zużycie nawozów w dt czystego składnika na terenie gmin Zlewni w roku 2010. Powiat włoszczowski Rok 2010. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

Ostatnie z analizowanych zagadnień odnosi się do kwestii lesistości. Jak wynika z przedstawionego poniżej wykresu, na terenie gmin województwa świętokrzyskiego wchodzących w skład obszaru Zlewni i należących do powiatu włoszczowskiego, najniższy poziom lesistości charakteryzuje gminę Moskorzew (28,7%, 2019). W pozostałych czterech gminach jest poziom lesistości jest zbliżony (ok. 50 % w 2019 roku).

Figure 5.22: Zmiana wskaźnika lesistości w gminach Zlewni na przestrzeni lat 2002 - 2019. Powiat konecki Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL - PSR

5.2.3 Powiat skarżyski i powiat jędrzejowski

Na obszarze każdego z powiatów: skarżyskiego oraz jędrzejowskiego, zlokalizowana jest jedna gmina należąca do obszaru Zlewni - odpowiednio: gmina Bliżyn (powiat skarżyski) oraz gmina Słupia (powiat jędrzejowski). Ze względu na fakt, że w skład każdego z ww. powiatów tylko jedna gmina należy do obszaru Zlewni, zostały one omówione w ramach jednego rozdziału.

Jeżeli chodzi o zmiany poziomu zaludnienia w ww. gminach (demografia) na przestrzeni lat 1995 - 2020, zilustrowane zostały na dwóch kolejnych wykresach zamieszczonych poniżej.

Figure 5.23: Zmiana liczby mieszkańców w gminach Zlewni w powiecie skarżyskim - gmina Bliżyn - lata 1995-2020. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Figure 5.24: Zmiana liczby mieszkańców w gminach Zlewni w powiecie jędrzejowskim - gmina Słupia - lata 1995-2020. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z powyższych wykresów, w analizowanym okresie, w przypadkach obu gmin można zaobserwować spadek liczby mieszkańców. W roku 2020 liczba mieszkańców kształtowała się na poziomie ok 8 tys. (Bliżyn) oraz 4,3 tys. (Słupia).

Jeżeli chodzi o liczbę podmiotów gospodarki narodowej należy zauważyć, że w okresie 2012 - 2021, wartość tego wskaźnika wzrosła dla gmin Bliżyn i Słupia, wynosząć odpowiednio, około 640 i 260 podmiotów (w I kwartale 2021 roku).

Figure 5.25: Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminach Zlewni w powiecie jędrzejowskim - gmina Słupia - lata 2012-2021. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Figure 5.26: Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej w gminach Zlewni w powiecie skarżyskim (Bliżyn) - lata 2012-2021. Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS BDL

Jak wynika z poddanych analizie dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie gmin, zarówno w gminie Bliżyn, jak i gminie Słupia, w chwili przygotowania ww. dokumentów, do katalogu priorytetowych obszarów działalności należały: sfera małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz rolnictwo. Sfery, które postrzegane są jako przyszłościowe w ww. gminach to turystyka/agroturystyka (obie gminy) oraz rolnictwo ekologiczne (Słupia).

Jeżeli chodzi o kwestię gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Bliżyn i Słupia na przestrzeni lat 2002-2019 odnotowano w ww. zakresie większenie odsetka gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej w liczbie gospodarstw ogółem. W przypadku gminy Bliżyn, w 2019 roku odsetek ten zbliżył się do 100%, a w przypadku gminy Słupia do 25%.

Jeżeli chodzi o kwestię wzrostu odsetka gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w liczbie gospodarstw ogółem, w latach 2002-2019 na terenie gmin Bliżyn i Słupia odnotowano wzrost wartości wspomnianego wskażnika - w roku 2019 wartość ta wyniosła ok. 33% w przypadku gminy Bliżyn, a w przypadku gminy Słupia - około 31%.

Na terenie gminy Bliżyn istniała (2020) jedna oczyszczalnia ścieków (biologiczna). W gminie Słupia tego rodzaju infrastruktura nie występowała, jednak na potrzeby funkcjonowania kanalizacji sanitarnej w 2020, ścieki oczyszczane są przez oczyszczalnię w Sędziszowie (patrz: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/swietokrzyskie-sedziszow-oczyszczalnia-sciekow-9561.html).

Jeżeli chodzi o działalność rolniczą, to jak wynika z danych GUS (PSR 2010), na terenie gminy Słupia liczba gospodarstw prowadzących hodowlę bydła, koni, drobiu i trzody chlewnej, liczba gospodarstw prowadzących hodowlę kształtowała się następująco (2010 rok, dane PSR2010): - drób ogółem: 545, - bydło (krowy): 322, - konie:43, - trzoda chlewna: 256.

W przypadku gminy Bliżyn, wartości liczby gospodarstw przedstawiały się następująco: - drób ogółem: 163, - bydło (krowy): 69, - konie:19, - trzoda chlewna - brak danych.

Jeżeli chodzi o zużycie nawozów (potas, fosfor, wapń, azot, nawozy mineralne) przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na terenie gminy Słupia (dt), wartości te przedstawiały się następująco (dane PSR 2010): - potas: 1940 dt (~0,2 tys. t),
- azot: 5842 dt (~0,6 tys. t), - wapń: 1007 dt (~0,1 tys. t), - fosfor: 1991 dt (~0,2 tys. t),
- nawozy mineralne: 9773 dt (~1 tys. t).

W przypadku gminy Bliżyn, wartości te przestawiały się następująco (dane PSR 2010): - potas: 22 dt (~0,2 tys. t),
- azot: 94 dt (~0,6 tys. t), - wapń: 6 dt (~0,1 tys. t), - fosfor: 12 dt (~0,2 tys. t), - nawozy mineralne: 6,1 dt (~1 tys. t).

Ostatnie z analizowanych zagadnień odnosi się do kwestii lesistości. Jak wynika z danych GUS, w 2019 roku poziom lesistości w gminie Bliżyn wyniósł 67,4% a w gminie Słupia - 13,8%.