1 Basit Atama İşlemleri

R’da atama işlemi için “=” ve ya “<-” operatörleri kullanılır. Bir nesneye atama yapılırken sıkça kullanılan “<-” operatörüdür. Fonksiyonların içinde ise “=” operatörü kullanılır.

Önceden oluşturulmuş bir nesnenin üzerine tekrar atama işlemi yapılır o nesne en son atanan değeri alır, önceki değer silinir.

1.1 Atama işlemi

sayi <- 1 
#Bu kod çalıştığında sayi nesnesi 1 değerini alır ve otomatik
#olarak nesne tipi numeric olarak tanımlanmış olur.

Nesneyi çağırdığımızda değerini görebiliriz

sayi
## [1] 1

Character ve string atamalarında " " kullanılır.

karakter <- "elma"
karakter1 <- "1" #Burada 1'i tırnak içinde yazdığımız için 
#karakter1 nesnesi character olarak atanmış olur.

karakter # nesneyi çağırmak
## [1] "elma"

Bir nesnenin class’ını görmek için class() fonksiyonundan yararlanılabilir.

class(karakter1)
## [1] "character"

Sıkça kullanılan classlardan bir tanesi logical(mantıksal).

a <- T # TRUE-T FALSE-F şeklinde atamalar yapılabilir.
a # nesneyi çağırmak
## [1] TRUE
class(a)
## [1] "logical"
#class(a) fonksiyonunun çıktısını görmek için nesneyi çağırmamıza gerek yok.
class(a)
## [1] "logical"

1.2 Bir nesneyi silmek

“Global Environment”’dan silmek için rm() fonksiyonu kullanılabilir.

rm(sayi)
#burada sayi objesini tekrar çağırın.