Data Visualization with R Programming

การสร้างภาพวิทัศน์ด้วยภาษาอาร์

Author

สมศักดิ์ จันทร์เอม

Published

May 7, 2023

คำนำ

ภาพนิทัศน์มีความสำคัญอย่างมากในการทำความเข้าใจข้อมูล และเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เครื่องมือที่ช่วยในการใช้สร้างภาพวิทัศน์ของข้อมูลในปัจจุบัน มีหลายตัว ในหนังสือเล่มจะใช้ภาษาอาร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างภาพนิทัศน์ และใช้โปรแกรม Rstudio เพื่อช่วยการใช้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาอาร์น้ันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มไม่มีได้สนใจในประเด็นตัวแบบสถิติ(statistics) เศรษฐมิติ(econometrics) หรือการเรียนรู้ของเครื่องจักร(machine learning) ด้วยภาษาอาร์ แต่ถ้าผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะเรียนรู้พื้นฐานภาษาอาร์ที่จำเป็น ชนิดของโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญเท่าที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการข้อมูล และการสร้างภาพวิทัศน์ด้วยภาษาอาร์จากชุดคำสั่งพื้นฐาน และ ggplot2

ถ้าผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำใดๆ หรือคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ต่อไปจะเป็นพระคุณต่อผู้ เขียนเป็นอย่างยิ่ง