Data Visualization with R Programming

การสร้างภาพนิทัศน์ด้วยภาษาอาร์

Author

สมศักดิ์ จันทร์เอม

Published

May 7, 2023

คำนำ

ภาพนิทัศน์มีความสำคัญอย่างมากในการทำความเข้าใจข้อมูล และเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เครื่องมือที่ช่วยในการใช้สร้างภาพวิทัศน์ของข้อมูลในปัจจุบัน มีหลายตัว ในหนังสือเล่มจะใช้ภาษาอาร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างภาพนิทัศน์ และใช้โปรแกรม RStudio เพื่อช่วยการใช้เขียนโปรแกรมด้วยภาษาอาร์น้ันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มไม่ได้สนใจในประเด็นตัวแบบสถิติ (statistics model) เศรษฐมิติ (econometrics) หรือการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) ด้วยภาษาอาร์ แต่ถ้าผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ที่จำเป็นและถูกต้อง เช่นชนิดของโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญคือวัตถุแบบเวคเตอร์ (vector) และกรอบข้อมูล (data frame) รวมถึงข้อมูลแบบอนุมเวลาแบบ xts การแก้ไขปัญหาหรือการจัดการข้อมูลเบื้อต้น และการสร้างภาพนิทัศน์ด้วยภาษาอาร์จากชุดคำสั่งพื้นฐาน (based plot) และ ggplot2

ถ้าผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำใดๆ หรือคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ต่อไปจะเป็นพระคุณต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จันทร์เอม

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล: somsak.chanaim@cmu.ac.th