B Dane

Dane wykorzystywane w tym skrypcie można pobrać w postaci spakowanego archiwum (dla rozdziału 2) oraz korzystając z pakietu geostatbook (dla kolejnych rozdziałów). Dodatkowo, przy instalacji pakietu geostatbook pobierane są wszystkie inne pakiety potrzebne do pełnego korzystania z materiałów zawartych w tym skrypcie.

# install.packages("remotes")
remotes::install_github("nowosad/geostatbook@3")

B.1 punkty

data("punkty")
?punkty

Zbiór danych punkty zawiera 242 obserwacje oraz 5 zmiennych dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zmienne:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • temp - temperatura powierzchni ziemi w stopniach Celsjusza
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)
tm_shape(punkty) +
    tm_symbols(col = c("srtm", "clc", "temp", "ndvi", "savi")) +
    tm_layout(legend.frame = TRUE)

B.2 punkty_ndvi

data("punkty_ndvi")
?punkty_ndvi

Zbiór danych punkty_ndvi zawiera 993 obserwacji oraz 1 zmienną dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zmienna:

 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
tm_shape(punkty_ndvi) +
    tm_symbols(col = "ndvi") +
    tm_layout(legend.frame = TRUE)

B.3 punkty_pref

data("punkty_pref")
?punkty_pref

Zbiór danych punkty_pref zawiera 264 obserwacji oraz 5 zmiennych dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Są one rozlokowane w sposób preferencyjny. Zmienna:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • temp - temperatura powierzchni ziemi w stopniach Celsjusza
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)
tm_shape(punkty_pref) +
    tm_symbols(col = c("srtm", "clc", "temp", "ndvi", "savi")) +
    tm_layout(legend.frame = TRUE)

B.4 granica

data("granica")
?granica

Granica Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

tm_shape(granica) + 
    tm_polygons()

B.5 siatka

data("siatka")
?siatka

Siatka badanego obszaru dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Zawiera ona 96 wierszy i 127 kolumn.

tm_shape(siatka) + 
    tm_raster()

B.6 dane_uzup

data("dane_uzup")
?dane_uzup

Siatka badanego obszaru dla obszaru Suwalskiego Parku Krajobrazowego i okolic zawierająca zmienne dodatkowe. Zawiera ona 96 wierszy i 127 kolumn oraz 4 zmienne:

 • srtm - wysokość w metrach n.p.m. pozyskana z numerycznego modelu terenu z misji SRTM
 • clc - uproszczona kategoria pokrycia terenu z bazy Corine Land Cover. 1 oznacza tereny rolne, 2 oznacza lasy i ekosystemy seminaturalne, 3 to obszary podmokłe, 4 to obszary wodne
 • ndvi - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index)
 • savi - wskaźnik wegetacji mniej podatny na wpływ jasności gleby na uzyskane wyniki (ang. Soil Adjusted Vegetation Index)
tm_shape(dane_uzup) + 
    tm_raster() +
    tm_layout(legend.frame = TRUE)