O skrypcie

Masz przed sobą skrypt zawierający materiały do ćwiczeń z geostatystyki. Składa się ona z kilkunastu rozdziałów pokazujących jak: wygląda geostatystyczna analiza danych (rozdział 1), dodawać i wizualizować dane przestrzenne w R (rozdział 2), wykonywać wstępną eksplorację danych nieprzestrzennych (rozdział 3), wstępnie analizować dane przestrzenne (rozdział 4), wykorzystywać deterministyczne metody interpolacji (rozdział 5), rozumieć i wykorzystywać przestrzenne miary podobieństwa i niepodobieństwa (rozdział 6), modelować semiwariogramy bezkierunkowe i kierunkowe (rozdział 7), tworzyć estymacje jednozmienne (rozdział 8), estymacje wykorzystujące dane uzupełniające (rozdział 9), estymacje wielozmienne (rozdział 10), estymacje danych kodowanych (rozdział 11), oceniać jakość wykonanych estymacji (rozdział 12) oraz budować symulacje przestrzenne (rozdział 13). Począwszy od drugiego, każdy rozdział kończy się również szeregiem zadań, które pozwalają na sprawdzenie umiejętności i ich utrwalenie.

Dodatkowo załączone są trzy appendiksy. W appendiksie A można znaleźć odnośniki do innych materiałów związanych z geostatystyką i R, appendiks B opisuje dane użyte w tym skrypcie, a appendiks C pokazuje uproszczony przykład analizy geostatystycznej.

Jest to trzecie wydanie tego skryptu. Wersje PDF wydania pierwszego i drugiego można znaleźć pod adresem https://jakubnowosad.com/publications. Główne zmiany względem drugiego wydania to:

  • Przejście ze stosowania pakietu sp na pakiety sf i stars
  • Dodanie nowych rycin i poprawienie istniejących
  • Dodanie podpisów pod rycinami
  • Zaktualizowanie źródeł wiedzy
  • Poprawienie sekcji o transformacjach danych
  • Dodanie sekcji o rozgrupowaniu danych

Wszystkie zaprezentowane metody i analizy zawierają również kod w języku R. Skrypt został stworzony w R (R Core Team 2023) z wykorzystaniem pakietów bookdown (Xie 2023a), rmarkdown (Allaire et al. 2023), knitr (Xie 2023b) oraz programu Pandoc. Aktualna wersja skryptu znajduje się pod adresem https://bookdown.org/nowosad/geostatystyka/.

Jeżeli używasz skryptu, zacytuj go jako:

Zachęcam do zgłaszania wszelkich uwag, błędów, pomysłów oraz komentarzy na stronie https://github.com/Nowosad/geostat_book/issues.

Licencja Creative Commons
Ta książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Wymagania wstępne

Oprogramowanie

Do odtworzenia przykładów użytych w poniższym skrypcie wystarczy podstawowa znajomość R. Aby zainstalować R oraz RStudio można skorzystać z poniższych odnośników:

Dodatkowo, użyte zostały poniższe pakiety R (Hijmans et al. 2023; Nychka et al. 2023; Wickham et al. 2023; R-gridExtra?; E. Pebesma and Graeler 2023; Appelhans et al. 2023; Giraudoux 2023; Nowosad 2023b; Frick et al. 2023; E. Pebesma 2023a, 2023b).

pakiety = c(
  "dismo", "fields", "ggplot2", "gridExtra", "gstat", "mapview", 
  "pgirmess", "rcartocolor", "rsample", "sf", "stars", "tmap"
)

Pakiety R używane w tym skrypcie można zainstalować za pomocą metapakietu geostatbook (Nowosad 2023a):

install.packages("remotes")
remotes::install_github("nowosad/geostatbook@3")

Dane

Dane wykorzystywane w tym skrypcie można pobrać w postaci spakowanego archiwum (dla rozdziału 2) oraz korzystając z pakietu geostatbook (dla kolejnych rozdziałów).

# install.packages("remotes")
remotes::install_github("nowosad/geostatbook@3")

Aby ułatwić korzystanie ze skryptu, rozdziały od 3 do 13 rozpoczynają się od wczytania wymaganych pakietów oraz zbiorów danych.