C Przykład analizy geostatystycznej

C.1 Analiza geostatystyczna

Analiza geostatystyczna jest złożonym procesem, często wymagającym sprawdzenia jakości danych i ich korekcji oraz wypróbowania wielu możliwości modelowania. Poniższy appendiks skupia się na pokazaniu przykładu uproszczonej analizy geostatystycznej, w której głównym celem jest estymacja średniej wartości temperatury.

C.2 Przygotowanie danych

Pierwszym krokiem analizy geostatystycznej jest załadowanie pakietów, które zostaną użyte. Brakujące pakiety można także załadować także w trakcie analizy geostatystycznej.

Kolejnym krokiem jest wczytanie danych oraz sprawdzenie ich jakości.

moje_punkty = read_sf("dane/moje_punkty.gpkg")
summary(moje_punkty)
##    tavg        X        Y           geom  
## Min.  :-0.8726  Min.  :345007  Min.  :312609  POINT    :188 
## 1st Qu.: 1.0871  1st Qu.:347681  1st Qu.:314664  epsg:2180  : 0 
## Median : 1.6470  Median :351093  Median :316628  +proj=tmer...: 0 
## Mean  : 1.6204  Mean  :350809  Mean  :316827           
## 3rd Qu.: 2.1644  3rd Qu.:353591  3rd Qu.:319037           
## Max.  : 4.0310  Max.  :357010  Max.  :321540

Obiekt moje_punkty zawiera tylko jedną zmienną tavg, która ma być użyta do stworzenia estymacji. Warto zwizualizować rozkład wartości tej zmiennej w postaci histogramu oraz mapy (rycina C.1 i C.2).

ggplot(moje_punkty, aes(tavg)) + geom_histogram()
Rozkład wartości zmiennej tavg.

Rycina C.1: Rozkład wartości zmiennej tavg.

tm_shape(moje_punkty) + 
    tm_symbols(col = "tavg")
Rozkład przestrzenny wartości zmiennej tavg.

Rycina C.2: Rozkład przestrzenny wartości zmiennej tavg.

Pozwala to na zauważenie, że w badanej zmiennej występują co najmniej dwie wartości odstające.

moje_punkty[moje_punkty$tavg == max(moje_punkty$tavg), ]
## Simple feature collection with 1 feature and 3 fields
## Geometry type: POINT
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 355581.8 ymin: 313212.1 xmax: 355581.8 ymax: 313212.1
## Projected CRS: ETRF2000-PL / CS92
## # A tibble: 1 × 4
##  tavg    X    Y        geom
##  <dbl>  <dbl>  <dbl>     <POINT [m]>
## 1 4.03 355582. 313212. (355581.8 313212.1)
moje_punkty[moje_punkty$tavg == min(moje_punkty$tavg), ]
## Simple feature collection with 1 feature and 3 fields
## Geometry type: POINT
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 353849 ymin: 319540.7 xmax: 353849 ymax: 319540.7
## Projected CRS: ETRF2000-PL / CS92
## # A tibble: 1 × 4
##   tavg    X    Y       geom
##  <dbl>  <dbl>  <dbl>    <POINT [m]>
## 1 -0.873 353849. 319541. (353849 319540.7)

Jedna z nich ma wartość ok. -3,5 °C i jest znacznie niższa od pozostałych, druga natomiast jest znacznie wyższa od pozostałych i ma wartość ok. 9,2 °C. Należy w tym momencie zastanowić się czy te wartości odstające są prawidłowymi wartościami, czy też są one błędne. W tej sytuacji, nie posiadając zewnętrznej informacji, bezpieczniej jest usunąć te dwa pomiary. Można to zrobić wyszukując id punktów za pomocą pakietu tmap.

Teraz id punktów można użyć do ich wybrania i zastąpienia potencjalnie błędnych wartości wartościami NA.

# usunięcie wartości według id
moje_punkty[60, "tavg"] = NA
moje_punkty[72, "tavg"] = NA

Te punkty nadal istnieją jednak w obiekcie moje_punkty. Można je usunąć korzystając z funkcji is.na oraz indeksowania:

moje_punkty = moje_punkty[!is.na(moje_punkty$tavg), ]

Po tej zmianie powinno się po raz kolejny obejrzeć dokładnie dane w celu stwierdzenia, czy problem został naprawiony i czy nie występują dodatkowe sytuacje problemowe (rycina C.3 i C.4).

ggplot(moje_punkty, aes(tavg)) + geom_histogram()
Rozkład wartości zmiennej tavg po usunięciu wartości odstających.

Rycina C.3: Rozkład wartości zmiennej tavg po usunięciu wartości odstających.

tm_shape(moje_punkty) + 
    tm_symbols(col = "tavg")
Rozkład przestrzenny wartości zmiennej tavg po usunięciu wartości odstających.

Rycina C.4: Rozkład przestrzenny wartości zmiennej tavg po usunięciu wartości odstających.

Można dodatkowo stworzyć chmurę semiwariogramu w celu wyszukania potencjalnych wartości lokalnie odstających (rycina C.5).

moja_chmura = variogram(tavg ~ 1, moje_punkty, cloud = TRUE)
plot(moja_chmura)
Chmura semiwariogramu zmiennej tavg.

Rycina C.5: Chmura semiwariogramu zmiennej tavg.

C.3 Tworzenie modeli semiwariogramów

Posiadając już poprawne dane można sprawdzić czy badane zjawisko wykazuje anizotropię przestrzenną poprzez stworzenie mapy semiwariogramu (rycina C.6).

moja_mapa = variogram(tavg ~ 1, 
           locations = moje_punkty,
           cutoff = 4500,
           width = 850, 
           map = TRUE)
plot(moja_mapa, threshold = 30, 
   col.regions = hcl.colors(40, palette = "ag_GrnYl", rev = TRUE))
Mapa semiwariogramu zmiennej tavg.

Rycina C.6: Mapa semiwariogramu zmiennej tavg.

Uzyskana mapa nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie kierunkowej zmienności podobieństwa badanej cechy, w związku z tym można skupić się na modelowaniu izotropowym. Kolejnym etapem jest stworzenie semiwariogramu oraz jego modelowanie. Optymalnie tworzy się więcej niż jeden model semiwariogramu, co pozwala na porównanie uzyskanych wyników i wybór lepszego modelu. Do tego przykładu zostały stworzone dwa modele semiwariogramu. Pierwszy z nich używa tylko zmiennej tavg oraz modelu ręcznego o wybranych parametrach (ryciny C.7, C.8, C.9, C.10).

moj_semiwar = variogram(tavg ~ 1, 
            locations = moje_punkty)
plot(moj_semiwar)
Semiwariogram zmiennej tavg.

Rycina C.7: Semiwariogram zmiennej tavg.

moj_model = vgm(psill = 0.65,
    model = "Sph",
    range = 2000,
    nugget = 0.15)
plot(moj_semiwar, moj_model)
Model semiwariogramu zmiennej tavg.

Rycina C.8: Model semiwariogramu zmiennej tavg.

Drugi model, oprócz zmiennej tavg, używa też wartości współrzędnych oraz modelu o parametrach zmodyfikowanych przez funkcję fit.variogram().

moje_punkty$X = st_coordinates(moje_punkty)[, 1]
moje_punkty$Y = st_coordinates(moje_punkty)[, 2]
moj_semiwar2 = variogram(tavg ~ X + Y,
             locations = moje_punkty)
plot(moj_semiwar2)
Semiwariogram zmiennej tavg uwzględniający współrzędne x i y.

Rycina C.9: Semiwariogram zmiennej tavg uwzględniający współrzędne x i y.

moj_model2 = vgm(model = "Sph", nugget = 0.1)
moj_model2 = fit.variogram(moj_semiwar2, moj_model2)
moj_model2
##  model   psill  range
## 1  Nug 0.01750625  0.000
## 2  Sph 0.73618909 1852.585
plot(moj_semiwar2, moj_model2)
Model semiwariogramu zmiennej tavg uwzględniający współrzędne x i y.

Rycina C.10: Model semiwariogramu zmiennej tavg uwzględniający współrzędne x i y.

C.4 Ocena jakości modeli

Aby porównać oba modele należy przyjąć metodę walidacji oraz współczynnik jakości estymacji. W tym przykładzie użyto kroswalidacji metodą LOO (funkcja krige.cv) oraz pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) jako miarę jakości.

ocena1 = krige.cv(tavg ~ 1,
         locations = moje_punkty,
         model = moj_model,
         beta = 30)
RMSE1 = sqrt(mean((ocena1$residual) ^ 2))
ocena2 = krige.cv(tavg ~ X + Y,
         locations = moje_punkty,
         model = moj_model2)
RMSE2 = sqrt(mean((ocena2$residual) ^ 2))

Porównanie dwóch wartości RMSE pozwala zdecydowanie stwierdzić, że drugi model charakteryzuje się lepszą jakością estymacji.

RMSE1
## [1] 6.233389
RMSE2
## [1] 0.586952

C.5 Stworzenie siatki

Przedostatnim krokiem jest utworzenie siatki do estymacji. Do niej zostaną wpisane wartości uzyskane z modelu semiwariogramu.

punkty_bbox = st_bbox(moje_punkty)
moja_siatka = st_as_stars(punkty_bbox, 
             dx = 100,
             dy = 100)
moja_siatka$X = st_coordinates(moja_siatka)[, 1]
moja_siatka$Y = st_coordinates(moja_siatka)[, 2]

C.6 Stworzenie estymacji

Następnie nowo utworzona siatka może posłużyć do stworzenia estymacji (rycina C.11).

moja_estymacja = krige(tavg ~ X + Y,
            locations = moje_punkty,
            newdata = moja_siatka,
            model = moj_model2)
## [using universal kriging]
tm_shape(moja_estymacja) +
    tm_raster(col = "var1.pred", style = "cont", palette = "-Spectral")
tm_shape(moja_estymacja) +
    tm_raster(col = "var1.var", style = "cont", palette = "viridis")
Estymacja i wariancja estymacji drugiego modelu zmiennej tavg.Estymacja i wariancja estymacji drugiego modelu zmiennej tavg.

Rycina C.11: Estymacja i wariancja estymacji drugiego modelu zmiennej tavg.

Wynikiem uproszczonej analizy geostatystycznej jest mapa estymowanych wartości temperatury dla całego badanego obszaru oraz mapa przedstawiająca wariancję estymacji temperatury.