4 Övningskompendium Sannolikhetslära och Inferens

4.1 Sannolikhetslära

Uppgift 5

choose(n,k) räknar ut \({n\choose k}\)

choose(8,3) #a)
## [1] 56
choose(8,5) #b)
## [1] 56
choose(5,3)*choose(3,2) #c)
## [1] 30

Uppgift 28

Funktionen dbinom har tre argument, x,p och n och räknar ut

p(x) = choose(n, x) p^x (1-p)^(n-x)

det vill säga \[p(x) = {n \choose x} p^x(1-p)^{n-x}\]

 1. Låt \(X\) vara \(Bi(5, 0.2)\). Bestäm \(Pr(X = 2)\)
dbinom(x = 2, size=5, prob=0.2) 
## [1] 0.2048
 1. Låt \(X\) vara \(Bi(5, 0.8)\). Bestäm \(Pr(X = 3)\)
dbinom(x = 3, size=5, prob=0.8) 
## [1] 0.2048
 1. Låt \(X\) vara \(Bi (8, 0.4)\). Bestäm \(Pr(X \le 3)\) Nu har vi \(\leq\) istället för \(=\), vilket gör att vi måste summera
dbinom(x = 0, size=8, prob=0.4)+
 dbinom(x = 1, size=8, prob=0.4)+
 dbinom(x = 2, size=8, prob=0.4)+
 dbinom(x = 3, size=8, prob=0.4)
## [1] 0.5940864

# Enklare:
sum(dbinom(x = 0:3, size=8, prob=0.4))
## [1] 0.5940864
 1. Låt \(X\) vara \(Bi(20, 0.3)\). Bestäm \(Pr(X > 5)\)
1- sum(dbinom(x = 0:5, size=20, prob=0.3))
## [1] 0.5836292
 1. Låt \(X\) vara \(Bi (10, 0.6)\). Bestäm \(Pr(X \le 5)\)
1 - sum(dbinom(x = 0:4, size=10, prob=0.4))
## [1] 0.3668967

Uppgift 39

Här är kod för att själv skapa en normal-kurva. Du kan ändra det skuggade området genom att ändra på lower.x och upper.x. Du kan också ändra standarddavvikelse och medelvärde genom att ändra på sigma respektive mu i funktionen skugga(). Detta är också ett exempel på hur man själv kan skapa en enkel funktion i R, men det är överkurs.

skugga <- function(lower.x, upper.x, mu=0, sigma=1,col="grey",density=NULL){
 step <- (upper.x - lower.x) / 100
 bounds <- c(mu-3*sigma, mu+3*sigma)
 cord.x <- c(lower.x,seq(lower.x,upper.x,step),upper.x)
 cord.y <- c(0,dnorm(seq(lower.x,upper.x,step),mu,sigma),0)
 curve(dnorm(x,mu,sigma),xlim=bounds,xlab = "",ylab = "",bty="n") 
 polygon(cord.x,cord.y,col=col,density = density)
}

Återskapa de fyra kurvorna i uppgift 39 med

skugga(lower.x = 0, upper.x = 1)  # i
skugga(lower.x = 1, upper.x = 2)  # ii
skugga(lower.x = -1, upper.x = 2) # iii
skugga(lower.x = -3, upper.x = -1) # iv

Dessa kurvor är väldigt bra hjälp för att förstå vad man bör göra för trix för att få fram rätt svar. I a) är vi intresserade av \[Pr(0<Z<1)\] Vi är alltså ute efter den blåa skuggade delen av Figur 4.1.

$Pr(0<Z<1)$

Figure 4.1: \(Pr(0<Z<1)\)

Första steget är att räkna ut skuggan under hela den skuggade delen, för att sedan subtrahera den röda skuggade delen. Kvar blir bara arean under den blåa skuggade delen.

det vill säga \[Pr(0<Z<1) \,=\, Pr(Z<1) \,- \,Pr(Z<0)\] eller

pnorm(1,mean = 0, sd = 1) - pnorm(0,mean = 0,sd = 1)
## [1] 0.3413447

Faktum är att vi inte ens behöver specifiera mean=0 och sd=1 eftersom funktionen antar att du menar standard normal om inget annat anges

pnorm(2) - pnorm(1) # (ii)
## [1] 0.1359051
pnorm(2) - pnorm(-1) # (iii)
## [1] 0.8185946
pnorm(-1)      # (iv)
## [1] 0.1586553

Uppgift 40

Även detta är väldigt enkelt i R. Observera att om du tänkt att läsa om än bara en enda högskolepoäng mer än vad som krävs i statistik så är det lika bra att du här och nu memorerar att Z-värdet som har \(97,5 \%\) av arean till vänster om sig är \(1,96\). Slösa aldrig dyrbar tenta-tid till att gå till Tabell 5.2.B för att hitta 1,96. Eller 1.645 heller för den delen (\(95 \%\))

qnorm(0.975)
## [1] 1.959964
# Vi kan använda round() för att avrunda till önskat antal decimaler
round(qnorm(0.975), digits = 2)
## [1] 1.96
round(qnorm(0.33), digits = 2)
## [1] -0.44

Uppgift 42

Vi använder oss återigen av pnorm()

I och med att normalfördelningne är symmetrisk så räcker det med att vi tittar på ena sidan och multiplicerar arean med två, precis som i facit. Det vill säga, vi hittar följande area och multiplicerar med två

skugga(-5,0,mu=10,sigma=4)

round(pnorm(0,mean=10,sd=4)*2,4)
## [1] 0.0124
skugga(6,15,mu = 10, sigma = 4)

pnorm(15,10,4)-pnorm(6,10,4)
## [1] 0.735695

4.2 Statistisk Inferens

Uppgift 11

Vi har ett stickprov om 8 hissåkare, och vi kan anta att vikten i populationen är normalfördelad. Vi kan således använda formeln

\[ \bar{x} \pm t_{n-1,\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} \]

stickprov <- c(71, 85, 68, 72, 58, 76, 74, 80)
xbar <- mean(stickprov)  # stickprovsmedelvärde
n <- length(stickprov)  # stickprovsstorlek
s = sd(stickprov)     # stickprovsstandardavvikelse
t = qt(0.975, df = n-1)  # t-förd. med n-1 frihetsgrader


xbar - t * s/sqrt(n)
## [1] 66.2376
xbar + t * s/sqrt(n)
## [1] 79.7624

Uppgift 17

\[H_0 \: : \mu=9.75 \\ H_1 \: : \mu<9.75\]

stickprov <- c(9.0, 9.2, 9.5, 10.1, 9.8, 9.3, 9.7, 9.6, 10.0 ,9.2)

t.test(stickprov,
    mu=9.75,         # Noll-hypotesen
    alternative = "less",  # Vad för slags mothypotes har vi? 
    conf.level = 0.95)    # Vilken signifikansnivå?
## 
## One Sample t-test
## 
## data: stickprov
## t = -1.8156, df = 9, p-value = 0.05141
## alternative hypothesis: true mean is less than 9.75
## 95 percent confidence interval:
##   -Inf 9.752022
## sample estimates:
## mean of x 
##   9.54

Vi ser att \(t_{obs} = -1.8156\) och eftersom p-värdet inte är mindre än \(0.05\) så kan vi ej förkasta noll-hypotesen, då vår förvalda signifikansnivå var \(5 \%\).