5 Andra paket

Här är en kort introduktion till ett par andra paket som är lätta och roliga att använda.

5.1 leaflet

med leaflet skapar vi enkelt kartor baserade på Google Maps. Observera här att i paketet leaflet finns också en funktion, leaflet(). Vi använder också paketet ggmap för att få hitta koordinater för platser, om vi inte vill gå till Google maps och hitta dem. Observera att du kommer behöva installera vissa paket, använd install.packages("paketets namn")

library(ggmap)
ggmap::geocode("ekonomikum")
## Information from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=ekonomikum&sensor=false
##    lon   lat
## 1 17.6212 59.8591
library(leaflet)

m <- leaflet() # Funktionen leaflet
m <- addTiles(m)
m <- addMarkers(m,
        lng=17.61982,
        lat=59.85945,
        popup="Ekonomikum")
m

5.2 quantmod

Paket-författarna själva beskriver quantmod som ett “Quantitative Financial Modelling and Trading Framework for R”. Det finns en mängd funktioner, med här demonstrerar jag hur du kan ladda ner data från enskilda aktier eller börsindex. Du behöver registrera dig på tiingo.com för att få en API-nyckel. Efter registrering, logga in och gå till

API>Documentation>2.2.1 Daily Prices

En bit ner på sidan hittar du din API-nyckel

Skriv följande rad i R så att du sparar ett objekt key med din API-nyckel

key <- "..............." # Byt ut .... mot din nyckel

Vi kan exempelvis ladda ner data Facebooks aktie, använd funktionen getSymbols(), argumentet src är varifrån vi hämtar data, api.key är helt enkelt din API-nyckel. Data kommer sparas som ett objekt FB.

library(quantmod)
getSymbols("FB", src = "tiingo",api.key = key) 
## [1] "FB"
?getSymbols

Vi kan inspektera de fem senaste dagarna med tail()

tail(FB, 5)
##      FB.Open FB.High FB.Low FB.Close FB.Volume
## 2018-09-10 163.510 165.01 162.16  164.18 20197680
## 2018-09-11 163.940 167.19 163.72  165.94 20457088
## 2018-09-12 163.250 164.49 161.80  162.00 24078118
## 2018-09-13 162.000 163.32 160.86  161.36 25453775
## 2018-09-14 161.715 162.84 160.34  162.32 21770405

…och skapa en tidsserieplot med plot()

plot(FB$FB.Close,col="black")

Det är mycket som pågår under the hood här. Till exempel: hur vet funktionen plot() vad för sorts graf den ska rita, och var den ska leta efter tiden (som visas på x-axeln)? Går man in på djupet blir det snabbt väldigt komplicerat, och vi lämnar såldes denna diskussion tills vidare.

5.3 dplyr

Här kommer jag introducera paketet dplyr som är ett fantastiskt intuitivt sätt att manipulera data. Först måste du i vanlig ordning installera paketet med install.packages(). Glöm inte citationstecken. Sedan

library(dplyr)

I dplyr finns %>%. Med %>% (som kallas the pipe operator) behöver vi inte skriva det första argumentet i en funktion inuti själva funktionen. Det är mycket enklare att förstå med ett exempel. Notera hur dessa två funktioner (som avrundar x till en decimal) producerar samma resultat

x <- c(0.109, 0.359, 0.63, 0.996, 0.515, 0.142, 0.017, 0.829, 0.907)
round(x,1)
## [1] 0.1 0.4 0.6 1.0 0.5 0.1 0.0 0.8 0.9
x %>% round(1)
## [1] 0.1 0.4 0.6 1.0 0.5 0.1 0.0 0.8 0.9

I detta fallet går det så klart snabbare att bara skriva round(x,1), men när du applicerar många funktioner på x så skall du snart se att du kan skriva mycket mer intuitiv kod med %>%

round(exp(diff(log(x))), 1)
## [1] 3.3 1.8 1.6 0.5 0.3 0.1 48.8 1.1
x %>% log() %>% diff() %>% exp() %>% round(1)
## [1] 3.3 1.8 1.6 0.5 0.3 0.1 48.8 1.1

Framför allt är som sagt dplyr bra för datamanipulering. Den innehåller en rad bra funkltioner som jag demonstrerar nedan med hjälp av ett data set vi redan är bekanta med, gapminder.

library(gapminder)
gapminder
## # A tibble: 1,704 x 6
##  country   continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>    <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 Afghanistan Asia    1952  28.8 8425333   779.
## 2 Afghanistan Asia    1957  30.3 9240934   821.
## 3 Afghanistan Asia    1962  32.0 10267083   853.
## 4 Afghanistan Asia    1967  34.0 11537966   836.
## 5 Afghanistan Asia    1972  36.1 13079460   740.
## 6 Afghanistan Asia    1977  38.4 14880372   786.
## 7 Afghanistan Asia    1982  39.9 12881816   978.
## 8 Afghanistan Asia    1987  40.8 13867957   852.
## 9 Afghanistan Asia    1992  41.7 16317921   649.
## 10 Afghanistan Asia    1997  41.8 22227415   635.
## # ... with 1,694 more rows

5.3.1 filter()

Som du ser så har gapminder 6 kolumner och 1704 rader. Vi börjar med funktionen filter() som väljer observationer baserat på deras värden. Säg att vi är intresserade av data där landet är Sverige.

gapminder %>% filter(country=="Sweden")
## # A tibble: 12 x 6
##  country continent year lifeExp   pop gdpPercap
##  <fct>  <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>
## 1 Sweden Europe   1952  71.9 7124673   8528.
## 2 Sweden Europe   1957  72.5 7363802   9912.
## 3 Sweden Europe   1962  73.4 7561588  12329.
## 4 Sweden Europe   1967  74.2 7867931  15258.
## 5 Sweden Europe   1972  74.7 8122293  17832.
## 6 Sweden Europe   1977  75.4 8251648  18856.
## 7 Sweden Europe   1982  76.4 8325260  20667.
## 8 Sweden Europe   1987  77.2 8421403  23587.
## 9 Sweden Europe   1992  78.2 8718867  23880.
## 10 Sweden Europe   1997  79.4 8897619  25267.
## 11 Sweden Europe   2002  80.0 8954175  29342.
## 12 Sweden Europe   2007  80.9 9031088  33860.

I stället för 1704 rader har vi nu bara 12, det vill säga alla värden där kolumnen country är lika med Sverige ("Sverige").

5.3.2 select()

Med select väljer vi helt enkelt kolumner baserat på deras namn. Vi har i vårt data set som sagt 6 kolumner, säg att vi är intresserade av endast en kolumn, nämligen den kolumn som heter country

gapminder %>% select(country)
## # A tibble: 1,704 x 1
##  country  
##  <fct>   
## 1 Afghanistan
## 2 Afghanistan
## 3 Afghanistan
## 4 Afghanistan
## 5 Afghanistan
## 6 Afghanistan
## 7 Afghanistan
## 8 Afghanistan
## 9 Afghanistan
## 10 Afghanistan
## # ... with 1,694 more rows

I sann %>%-anda kan vi självklart kombinera funktionerna. Säg att vi är intresserade av data på Sverige, och vi bara vill ha två kolumner: år och förväntad livslängd

gapminder %>%
 filter(country=="Sweden") %>% 
 select(year, lifeExp)
## # A tibble: 12 x 2
##   year lifeExp
##  <int>  <dbl>
## 1 1952  71.9
## 2 1957  72.5
## 3 1962  73.4
## 4 1967  74.2
## 5 1972  74.7
## 6 1977  75.4
## 7 1982  76.4
## 8 1987  77.2
## 9 1992  78.2
## 10 1997  79.4
## 11 2002  80.0
## 12 2007  80.9

I första steget väljer vi alla rader där country är lika med "Sverige" och i andra steget väljer vi kolumnerna som heter year och lifeExp.

5.3.3 mutate()

med mutate() skapar vi nya kolumner baserat på befintliga kolumner. Det vill säga, vi applicerar en funktion på en eller flera befintliga kolumner och skapar en ny. Vi har BNP per capita och vi har population, så vi skulle kunna skapa en ny kolumn, gdp, genom att multiplicera gdp per capita med population, i.e. gdpPercap*pop

gapminder %>% 
 mutate(gdp = gdpPercap*pop)
## # A tibble: 1,704 x 7
##  country   continent year lifeExp   pop gdpPercap     gdp
##  <fct>    <fct>   <int>  <dbl>  <int>   <dbl>    <dbl>
## 1 Afghanistan Asia    1952  28.8 8425333   779. 6567086330.
## 2 Afghanistan Asia    1957  30.3 9240934   821. 7585448670.
## 3 Afghanistan Asia    1962  32.0 10267083   853. 8758855797.
## 4 Afghanistan Asia    1967  34.0 11537966   836. 9648014150.
## 5 Afghanistan Asia    1972  36.1 13079460   740. 9678553274.
## 6 Afghanistan Asia    1977  38.4 14880372   786. 11697659231.
## 7 Afghanistan Asia    1982  39.9 12881816   978. 12598563401.
## 8 Afghanistan Asia    1987  40.8 13867957   852. 11820990309.
## 9 Afghanistan Asia    1992  41.7 16317921   649. 10595901589.
## 10 Afghanistan Asia    1997  41.8 22227415   635. 14121995875.
## # ... with 1,694 more rows