3 Övningskompendium Deskriptiv Statistik

3.1 Deskription

Uppgift 16

betyg <- c(1, 4, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 5,
      2, 3, 3, 3, 2, 4, 4, 3, 1,
      2, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3)
mean(betyg)
## [1] 3
median(betyg)
## [1] 3

Det finns faktiskt ingen inbyggd funktion i R för typ-värde(!), men vi kan använda table() för att hitta vad vi söker. 3 förekommer 12 gånger.

table(betyg)
## betyg
## 1 2 3 4 5 
## 2 6 12 6 2
x <- table(betyg)
barplot(x)

Uppigift 17

husdjur <- c(rep(0,20), rep(1,15), rep(2,10), rep(3,5))
mean(husdjur)
## [1] 1
median(husdjur)
## [1] 1
x <- table(husdjur)
plot(cumsum(x),           # cumsum för cumulative sum
   type = "S",           # "S" för "steps"
   xlim = c(0,4),         # Undre och övre gräns för x
   ylim = c(0,50),         # Undre och övre gräns för y
   xlab = "Antal Husdjur" ,    # Text på x-axeln
   ylab = "Summa Antal Familjer") # Text på y-axeln

segments(x0 = 0, y0 = 0, x1 = 0, y1 = 20)
segments(x0 = 0, y0 = 20, x1 = 1, y1 = 20)
segments(x0 = 0, y0 = 25,x1 = 1, y1 = 25,col = "red",lwd=2,lty = 6)
arrows(x0 = 1,y0 = 25,x1 = 1,y1 = 0, col = "red",lwd=2, lty = 6)

Uppgift 18

löner <- c(341000, 193000, 167000, 167000, 156000,
      154000, 148000, 148000, 148000, 148000)

mean(löner)
## [1] 177000
median(löner)
## [1] 155000
table(löner)
## löner
## 148000 154000 156000 167000 193000 341000 
##   4   1   1   2   1   1

barplot(table(löner)) # Sned fördelning -> använd median

Uppgift 21

Vi har följande tabell

Antal Olycksfall per dag Frekvens
0 21
1 18
3 10
4 1

Givetvis kan vi skapa vektorn och använda mean()och sd()

tabell <- c(rep(0,21),rep(1,18),rep(2,7),rep(3,3),rep(4,1))
mean(tabell)
## [1] 0.9
var(tabell)
## [1] 0.9897959

Men säg att vi hade fått en stor dataframe, och det hade varit för mycket jobb för att skriva en massa rep(). Det vill säga, säg att någon gav oss df nedan

df <- as.data.frame(cbind(c(0,1,2,3,4),c(21,18,7,3,1)))
colnames(df) <- c("olycksfall", "frekvens")
df
##  olycksfall frekvens
## 1     0    21
## 2     1    18
## 3     2    7
## 4     3    3
## 5     4    1

Istället för att återskapa tabell ovan (som förvisso är väldigt enkelt - bara använd table()), så kan vi gå den långa vägen och använda.

\[\bar{x} = \frac{\sum{f_i x_i}}{n}\]
\[s^2 = \frac{\sum{f_i x_i^2}-\frac{\sum{(f_i x_i)}^2}{n}}{n-1}\]

n <- sum(df$frekvens)
f = df$frekvens
x = df$olycksfall

medelvärde = sum(f*x)/n
varians = (sum(f*x^2) - sum((f*x))^2/n) / (n-1)

medelvärde
## [1] 0.9
varians
## [1] 0.9897959

3.2 Spridningsdiagram och Korrelation

Uppgift 101

x <- as.data.frame(cbind(c(5500,6000,6500,6000,5000,6500,4500,5000),
             c(41,38,35,40,44,38,45,42)))
colnames(x) <- c("Pris","Försäljning")

Vilket ger oss följande dataframe

head(x)
##  Pris Försäljning
## 1 5500     41
## 2 6000     38
## 3 6500     35
## 4 6000     40
## 5 5000     44
## 6 6500     38

Korrelationsmatris

cor(x)
##          Pris Försäljning
## Pris     1.0000000 -0.9426412
## Försäljning -0.9426412  1.0000000

Notera att vi egentligen inte behöver skriva type="p" i plot() nedan, eftersom detta är default när man använder funktionen på objekt som x.

plot(x, type= "p" ,
   xlab = "Pris (kr)",
   ylab = "Försäljning (antal)",
   pch=16) # För at få prickarna ifyllda

Gör precis samma sak för uppgift 102

Uppgift 105

dat <- cbind.data.frame(1:12,
              c(3,4,6,2,5,6,5,4,7,6,5,4),
              c(14,23,25,17,30,44,35,34,39,32,38,29),
              c(23,30,29,26,35,58,30,50,55,45,44,34))

colnames(dat) <- c("person","X","Y","Z")

Z <- dat$Z
Y <- dat$Y

Såhär ser vår dataframe ut

head(dat)
##  person X Y Z
## 1   1 3 14 23
## 2   2 4 23 30
## 3   3 6 25 29
## 4   4 2 17 26
## 5   5 5 30 35
## 6   6 6 44 58

Korrelationsmatris igen

cor(dat)
##      person     X     Y     Z
## person 1.0000000 0.3634301 0.6489737 0.5587045
## X   0.3634301 1.0000000 0.7407156 0.6456707
## Y   0.6489737 0.7407156 1.0000000 0.8650861
## Z   0.5587045 0.6456707 0.8650861 1.0000000

Vi ser att Y verkar ha högst korrelation med X, ungefär \(0.74\).

Linjär regression i R är enkelt. I funktionen lm() anger du vilken data du vill använda, i vårt fall data = dat, formulan skrivs på formen formula = y~z. Ett intercept skattas per default, men kan undvikas genom att skriva -1 i formulan, i.e y~x-1.

lm(Y ~ Z, dat)
## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ Z, data = dat)
## 
## Coefficients:
## (Intercept)      Z 
##   4.7390    0.6604
plot(Z, Y, pch=16)
abline(lm(Y ~ Z, dat), col="red")

Uppgift 107

Förbered data

res <- cbind.data.frame(c("A","B","C","D","E","F"),
              c(11.2, 11.4, 10.8, 10.9, 11.0 , 11.3),
              c(676, 660, 685, 670, 690, 669))

colnames(res) <- c("pers","löp","hopp")

Beräkningar

cor(res$löp,res$hopp)
## [1] -0.695163
summary(res$löp)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  10.80  10.93  11.10  11.10  11.28  11.40
summary(res$hopp)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  660.0  669.2  673.0  675.0  682.8  690.0
y <- res$löp
x <- res$hopp

plot(x,y,
   xlim = c(650,700),
   ylim = c(10,12),
   pch = 16,
   ylab = "Löp (sek)",
   xlab = "Hopp (cm)")

3.3 Tidsserier

Uppgift 401

y <-c(0.175, 0.249, 0.279, 0.376, 0.528, 0.781, 1.123, 1.681, 3.131)
t <- 1970:1978 - 1974

lm(y~t)
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ t)
## 
## Coefficients:
## (Intercept)      t 
##   0.9248    0.3035

Uppgift 402

y <-c(0.175, 0.249, 0.279, 0.376, 0.528, 0.781, 1.123, 1.681, 3.131)

y <- ts(y,
    start = 1970,
    end = 1978,
    frequency = 1)

plot.ts(y)

Vi försöker igen med en expoentiell trend.

y_prime = log(y,base = 10)
lm(y_prime~t)
## 
## Call:
## lm(formula = y_prime ~ t)
## 
## Coefficients:
## (Intercept)      t 
##   -0.2170    0.1504

För att få tillbaka vårt önskade resulat (se lösningarna för detaljer) så löser vi

m <- lm(y_prime~t)
10^m$coefficients
## (Intercept)      t 
##  0.6067278  1.4139314