Kapittel 1 Om rapporten

Denne rapporten presenterer resultatene fra en deliberativ meningsmåling i Bergen sommeren 2021. Arrangementet ble gjennomført som et ledd i det forskningsrådsfinansierte prosjektet Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser (Demovate) (prosjektnummer 295892). Prosjektansvarlig er Bergen kommune, og faglig ledes prosjektet av forskningsinstitusjonen NORCE.
Samarbeidspartnere er Universitetet i Bergen og Stanford University.

Formålet med prosjektet er å utvide verktøykassen for lokaldemokratiet i kommunen ved å ta i bruk nye metoder for involvering av innbyggerne i politikken. Det er initiert på bakgrunn av vedtak i Bergen bystyre i møte 24.10.2018, sak 235/18, der bystyret fattet følgende vedtakspunkt:

Bystyret ber om at borgerpanel prøves videre ut som et forskningssamarbeid der det også søkes eksterne forskningsmidler.

En deliberativ meningsmåling er en variant av borgerpanel.

Byrådet behandlet videre saken i møtet 29.04.2021 sak 1135/21 og fattet følgende vedtak:

  1. Program for bilfrie soner i bydelene og arealstrategi for Dokken brukes som diskusjonstemaer i borgerpanelet.
  2. Byrådet vil ta stilling til innspillene fra borgerpanelet i de politiske saksfremleggene som følger sakene i vedtakspunkt 1, og innspillene skal være selvstendige vedlegg i saksgrunnlaget frem mot endelig politisk behandling.

Til denne rapporten følger også (klikk på lenkene):

  1. Informasjonsmaterialet deltakerne fikk utdelt i forkant av arrangementet.

  2. Transkribert materiale av diskusjonene deltakerne hadde i gruppediskusjonene.

Ved referering til denne rapporten, vennligst bruk følgende sitering:

Arnesen, Sveinung, Anne Lise Fimreite, og Jon Kåre Skiple (2021): “Deliberativ meningsmåling i Bergen.” Rapport til bystyret i Bergen, Bergen, 20. november 2021, url: https://bookdown.org/connect/#/apps/8cc01bc4-19c9-444e-93e5-a616021760bb/access