Introduction to Computer Programming

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Author

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published

May 10, 2018

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Programming) ประกอบไปด้วยเนื้อหา ได้แก่ หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างโปรแกรมแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การเรียกซับรูทีน การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ โดยใช้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาและการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ในรายวิชานี้จึงเน้นรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (procedural programming) เป็นสำคัญ โดยไม่ได้มุ่งเน้นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming: OOP) ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นของชั้นปีที่สูงขึ้น เช่น รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เป้าหมายของรายวิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจอย่างง่ายได้ การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ผู้เรียนจะต้องมีความอดทนและฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองนอกเหนือจากการศึกษารายละเอียดในเอกสารนี้เพียงอย่างเดียว

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้จะมีประโยชน์แก่นักศึกษาในการเรียนรายวิชานี้

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

10 พฤษภาคม 2561