Trích dẫn cuốn sách nàyTrích dẫn được đề xuất là:

Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T.A., & Ebert, D.D. (2021). Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide. Boca Raton, FL and London: Chapmann & Hall/CRC Press. ISBN 978-0-367-61007-4.

Tải xuống trích dẫn định dạng BibTeX hoặc .ris.