3 Paket

3.1 Intro

I den här delen presenteras paket i R. Jag går igenom hur man installerar paket, laddar paket och snuddar lite vid hur man kan skriva egna paket.

3.2 Paket

R är i sin renaste form inte mer än ett programmeringsspråk anpassat för statistik analys. Men styrkan i R är att man kan spara beräkningar i så kallade funktioner.

Ta exempelvis funktionen för att beräkna ett medelvärde, mean(). Den finns sparad i ett paket som heter base som innehåller flera vanliga beräkningsfunktioner, såsom median() och sd() för standard deviation (standardavvikelse).

En del paket kommer med när du installerar R. Men många paket måste man ladda ner själv. Oftast, men inte endast, från CRAN(Comprehensive R Archive Network) som testar och kontrollerar paket i R. Laddar du ned något från CRAN kan du vara säker på att det är säkert och fungerar som det ska.

3.3 Installera paket

Att installera paket i R är enkelt. Vi kan börja med ett av de vanligaste paketen i R ggplot2 som är ett paket med funktioner för att göra snygga grafer.

Följande kod installerar ggplot2 till ditt library.

install.packages("ggplot2")

3.4 Ladda paket

För att ladda paketet använder du library()

library(ggplot2)

Vi kan testa paketet genom data setet diamonds som är inbyggt i ggplot2. Det innehåller data över c:a 54 000 diamanter med information om bl.a. pris, slipkvalitet och karat. Vi plottar karat mot pris och färglägger med slipkvalitet.

ggplot(diamonds, 
    aes(x = carat, y = price,
      color = cut)) + 
 geom_point()

3.5 Paket Demoskop använder

Du styr själv vilka paket som du vill installera. Det finns dock några paket du rekommenderas att installera. Kopiera och kör nedan kod för att installera de paketen.

paket <- c("tidyverse", "readxl", "RWeka", "tm",
      "haven", "stringr", "lubridate", "zoo",
      "forcats", "openxlsx")

install.packages(paket)

Om du får frågan om R ska startas om för uppdatera paket klickar du nej.