Kapitel 4 Bilaga

4.1 Variabeltyper i R

De variabeltyper som finns i R är:

Beskrivning Synonymer typeof() Exempel
Heltal int, numeric integer -2, 0, 1
Reella tal real, double, float, numeric double 1.03, 0.22
Komplexa tal cplx complex 1+2i
Logiska värden booelan, bool, logi logical TRUE, FALSE
Faktorer factors fctr “Women”
Datum dates date “2017-02-04”
Text string, char character “Hello R!”

flights är en så kallad data.frame som egentligen är en samling vektorer. data.frame är den vanligaste data-typen i R för att arbeta med data.

Om du är nyfiken på att undersöka variabeltypen, eller klassen, på ett objekt eller en kolumn kan du använda funktionen class()

## [1] "numeric"
## [1] "character"

4.1.1 Vektorer

Vektorer är ett objekt i R som innehåller en eller flera element. En vektor kan endast innehålla en typ av variabel. Det vanligaste sättet att skapa en vektor är genom c().

4.1.2 Faktorvariabel

En annan typ av variabel är den såkallade faktorer, factor. Faktorer är kategoriska variabler som har olika nivåer som representerar fakta. Kön eller åldersgrupp är exempel på faktorer.

## [1] A B A A
## Levels: A B
## [1] "factor"
## [1] "A" "B"

4.1.3 Logik

Logiska värdena förekommer ofta i programmeringsvärlden. De logiska värdena i R är: TRUE, FALSE och NA.

4.1.3.1 Logiska operatorer

Logiska operatorer är de operatorer som bara kan användas på logiska vektorer. Det kallas även för boolsk algebra.

De viktigaste operatorerna i R visas i tabellen nedan.

Operator Symbol i R
och (and) &
eller(or) |
icke(not) !

4.1.3.2 Relationsoperatorer

Man vill ofta jämföra olika vektorer för att sedan indexera en datamängd. Detta görs med hjälp av relationsoperatorer som beskrivs nedan.

 1. Använder relationsoperatorer för att jämföra olika variabler.
 2. Relationsoperatorer returnerar logiska värde.
 3. Logiska värdena används sedan för indexering.

De vanligaste relationsoperatorer i R är följande:

Relationsoperatorer Symbol i R
lika ==
inte lika !=
större än eller lika >=
mindre än eller lika <=
större än >
mindre än <
finns i %in%

4.1.4 Matriser

Matriser är också en av de vanligaste datastruktur i R. Den har två dimensioner, rader och kolumner. Likt som vektorer så kan matriser bara innehålla en typ av element. Det innebär att en matris kan endast vara en textmatris, numerisk matris eller logisk matris.

Matriserna kan skapas enkelt i R med funktionen matrix().

##   [,1] [,2]
## [1,]  1  3
## [2,]  2  4

4.1.5 Data.frame

data.frame är en tabell som innehåller flera olika typer av variabler. Det är egentligen en samling av vektorer, därför kan en data.frame innehålla olika typer av vektorer som numeriska, logiska, textsträngar och faktorer.

För att skapa ett dataset i R används funktionen data.frame()

##  num text logi
## 1  1 Text TRUE
## 2  2 Text TRUE
## 3  3 Text FALSE

Det finns ett antal förinstallerade data frames i R som du kan använda, det är även vanligt med paket vars enda syfte är att innehålla data.

För att kolla upp vilka data frames som finns förinstallerade kan du använda funktionen data().

4.1.5.1 $

Även om dplyr är att föredra för datamanipuleringar är det bra att veta att det går att göra samma manipuleringar i R men med en annan syntax. Då använder man i princip endast de inbyggda paketen (ofta kallade för base) som laddas mer R.

En viktig operatör i base-R är $ (extract-operator) som extraherar värden från objekt baserat på namn.

Exempelvis

## [1] 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 8 6 8 4

Med $ kan du också skapa nya variabler.

Eller döpa om variabler

4.1.5.2 colnames()

Om du vill ha dina kolumnnamn som en vektor kan du extrahera dessa med colnames().

## [1] "mpg"          "cyl"         
## [3] "disp"         "hp"          
## [5] "drat"         "wt"          
## [7] "qsec"         "vs"          
## [9] "am"          "gear"         
## [11] "carb"         "ny_variabel"     
## [13] "mpg_med_konstigt_namn"

Ibland kanske du har en lista på variabelnamn som du vill att data ska ha.

Då kan du applicera colnames() med din vektor på din data.frame.

##            A B   C  D  E   F   G H I J K    NA
## Mazda RX4      21.0 6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1 4 4 3.500000
## Mazda RX4 Wag    21.0 6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1 4 4 3.500000
## Datsun 710     22.8 4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1 4 1 5.700000
## Hornet 4 Drive   21.4 6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0 3 1 3.566667
## Hornet Sportabout  18.7 8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0 3 2 2.337500
## Valiant       18.1 6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0 3 1 3.016667
## Duster 360     14.3 8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0 3 4 1.787500
## Merc 240D      24.4 4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0 4 2 6.100000
## Merc 230      22.8 4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0 4 2 5.700000
## Merc 280      19.2 6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0 4 4 3.200000
## Merc 280C      17.8 6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0 4 4 2.966667
## Merc 450SE     16.4 8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0 3 3 2.050000
## Merc 450SL     17.3 8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0 3 3 2.162500
## Merc 450SLC     15.2 8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0 3 3 1.900000
## Cadillac Fleetwood 10.4 8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0 3 4 1.300000
## Lincoln Continental 10.4 8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0 3 4 1.300000
## Chrysler Imperial  14.7 8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0 3 4 1.837500
## Fiat 128      32.4 4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1 4 1 8.100000
## Honda Civic     30.4 4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1 4 2 7.600000
## Toyota Corolla   33.9 4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1 4 1 8.475000
## Toyota Corona    21.5 4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0 3 1 5.375000
## Dodge Challenger  15.5 8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0 3 2 1.937500
## AMC Javelin     15.2 8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0 3 2 1.900000
## Camaro Z28     13.3 8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0 3 4 1.662500
## Pontiac Firebird  19.2 8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0 3 2 2.400000
## Fiat X1-9      27.3 4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1 4 1 6.825000
## Porsche 914-2    26.0 4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1 5 2 6.500000
## Lotus Europa    30.4 4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1 5 2 7.600000
## Ford Pantera L   15.8 8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1 5 4 1.975000
## Ferrari Dino    19.7 6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1 5 6 3.283333
## Maserati Bora    15.0 8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1 5 8 1.875000
## Volvo 142E     21.4 4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1 4 2 5.350000
##            NA
## Mazda RX4      21.0
## Mazda RX4 Wag    21.0
## Datsun 710     22.8
## Hornet 4 Drive   21.4
## Hornet Sportabout  18.7
## Valiant       18.1
## Duster 360     14.3
## Merc 240D      24.4
## Merc 230      22.8
## Merc 280      19.2
## Merc 280C      17.8
## Merc 450SE     16.4
## Merc 450SL     17.3
## Merc 450SLC     15.2
## Cadillac Fleetwood 10.4
## Lincoln Continental 10.4
## Chrysler Imperial  14.7
## Fiat 128      32.4
## Honda Civic     30.4
## Toyota Corolla   33.9
## Toyota Corona    21.5
## Dodge Challenger  15.5
## AMC Javelin     15.2
## Camaro Z28     13.3
## Pontiac Firebird  19.2
## Fiat X1-9      27.3
## Porsche 914-2    26.0
## Lotus Europa    30.4
## Ford Pantera L   15.8
## Ferrari Dino    19.7
## Maserati Bora    15.0
## Volvo 142E     21.4

4.1.6 Listor

Listor är mer generell datastruktur i R. Man kan jämföra lista med en “låda” som innehåller olika datastrukter i R. En lista kan innehålla vektorer, data.frame och matriser, i olika längd och storlek, samtidigt.

För att skapa en lista används funktionen list()

## [[1]]
## [1] "hej"  "Kalle" "hejdå"
## 
## [[2]]
## [1] TRUE FALSE FALSE TRUE
## 
## [[3]]
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8

Ett mycket vanligt exempel på en lista är modellobjekt, dvs objektet man skapar när man anpassar en modell, till exempel en regressionsmodell. Hela resultatet från modellanpassningen ligger på en lista. Se nedan.

## [1] TRUE
## $names
## [1] "coefficients" "residuals"   "effects"    "rank"     
## [5] "fitted.values" "assign"    "qr"      "df.residual" 
## [9] "contrasts"   "xlevels"    "call"     "terms"    
## [13] "model"    
## 
## $class
## [1] "lm"

lm är en lista som innehåller bland annat regressions koefficienter, residualer, anpassade värden, mm.

4.1.7 Datum

I R uttrycks datum som antal dagar från 1970-01-01. Datum som kommer innan det skrivs ut som negativa värde.

## Time difference of 17757 days
## [1] "2018-08-14"

Sys.Date() ger dagens datum. date() returnerar dagens veckodag, datum och tid.

4.1.7.1 Olika datumformat

Symbol i R Betydelse Exempel
%d dagnummer 01-31
%a förkortad veckodag Mon
%A full veckodag Monday
%m månad nummer 00-12
%b förkortad månad Jan
%B full månad January
%y 2 siffrig år 18
%Y 4 siffrig år 2018

4.2 Indexering

Ibland är man bara intresserad av en kolumn eller enstaka värde. För att indexera eller plocka ut specifikt element ur ett objekt kan man använda sig av hackparentes [] eller dollar tecken $ och detta görs på olika sätt. ### Genom att ange positions nummer

## [1] 20
## [1] 15.0 20.0 20.0 23.0 1.2

Kör koden nedan för att se resultatet.

4.2.2 Genom att ange namn av elementet eller kolumnen

Det går att namnge element i en vektor. Koder nedan visar hur man ger namn till varje element i en vektor. Efter att ha namngett vektorn kan du nu plocka ut värde med hjälp av namn.

##  Zaida  Anna Helena   Per  Filip Annelie 
##   7.0  15.0  20.0  20.0  23.0   1.2
## Per 
## 20
## Filip 
##  23
## [1] "Sepal.Length" "Sepal.Width" "Petal.Length" "Petal.Width" 
## [5] "Species"