Kapitola 3 Základné nástroje na prieskumnú analýzu údajov

Hlavným cieľom data science je pochopiť mechanizmus, ktorý generuje pozorované údaje. Prvým na to používaným nástrojom je prieskumná analýza údajov, ktorou nazrieme do povahy hromadných javov (prírodný alebo spoločenský jav, ktorý sa skúma na veľkom počte prípadov) pomocou vlastností skúmaných objektov. Pretože hromadný jav sa skladá z množstva individuálnych javov, tieto vlastnosti nadobúdajú svoje hodnoty náhodne a v štatistike sa nazývajú náhodné premenné (prípadne náhodné veličiny) a každá hodnota náhodnej premennej môže nastať s určitou pravdepodobnosťou. Náhodnosť premenných je charakterizovaná tzv. rozdelením pravdepodobnosti, či už prostredníctvom pravdepodobnostnej funkcie resp. hustoty, alebo distribučnej funkcie. Napr. ak hromadným javom je fyzický stav obyvateľstva, náhodnou premennou je napr. výška človeka, ktorá môže nadobudnúť hodnoty od niekoľkých centimetrov až po vyše dvoch metrov (formálne od 0 po nekonečno), pričom hustota pravdepodobnosti okolo strednej hodnoty je vyššia ako hustota výskytu nízkych či naopak vysokých ľudí. Graf hustoty tak má typicky zvonovitý tvar, zatiaľčo distribučná funkcia (postupná kumulácia pravdepodobností) má tvar písmena S s najväčším stúpaním okolo strednej hodnoty.

Prieskumná analýza potom pomáha odhaľovať tvar rozdelenia pravdepodobnosti jednotlivých skúmaných veličín aj vzťahy medzi nimi. Cieľom aktuálnej kapitoly je ukázať základné vizuálne nástroje prostredia R používaných na tento účel. Pri jej príprave bola použitá najmä literatúra (Pearson 2018, kap. 3) a (R. Peng 2016, kap. 5 až 7).

3.1 Príprava údajov

Import (read.table) a “krájanie” údajov (subset) sme si predstavili v úvode do jazyka R. Zatiaľ predpokladáme, že naše dáta sú uložené v ideálnej forme, teda premenné (veličiny) v stĺpcoch a pozorovania (namerané hodnoty) v riadkoch.

Prvým pohľadom na tabuľku údajov je identifikácia typu premenných, teda či sú numerické a spojito nadobúdajú hodnoty z nejakého intervalu, alebo sú diskrétne a obsahujú buď číselné alebo znakové hodnoty.

data(mtcars)  
head(mtcars,1)  # detailný popis datasetu na https://rpubs.com/neros/61800
##      mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4 21  6 160 110 3.9 2.62 16.46 0 1  4  4
str(mtcars)
## 'data.frame':  32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

Všetky premenné majú číselné hodnoty, no nie všetky v spojitej mierke, konkrétne počet cylindrov (cyl), uloženie valcov (vs), typ prevodovky (am), počet rýchlostných stupňov a počet logických karburátorov (carb) sú diskrétne premenné. Niektoré z nich pre lepšiu zrozumiteľnosť prekódujeme z numerických na znakové/slovné, a všetky stĺpce ordinálnych diskrétnych premenných prevedieme na faktory (teda tam, kde záleží na poradí hodnôt).

mtcars$am <- ifelse(mtcars$am == 0, 
          yes = "automatic", 
          no = "manual") # vhodné pri malom počte úrovní
mtcars$vs <- sapply(mtcars$vs+1, switch, "Vshaped", "Straight") 
# elegantnejsie car::recode(mtcars$vs, "0='Vshaped'; 1='Straight'")
for (i in c("cyl","gear", "carb")) {
 mtcars[[i]] <- factor(mtcars[[i]], levels = sort(unique(mtcars[[i]])), ordered=T)
} 
str(mtcars)
## 'data.frame':  32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : Ord.factor w/ 3 levels "4"<"6"<"8": 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : chr "Vshaped" "Vshaped" "Straight" "Straight" ...
## $ am : chr "manual" "manual" "manual" "automatic" ...
## $ gear: Ord.factor w/ 3 levels "3"<"4"<"5": 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 ...
## $ carb: Ord.factor w/ 6 levels "1"<"2"<"3"<"4"<..: 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

Interná reprezentácia znakového vektora ako dátový typ factor už nemá taký zmysel (pre úspornejšie uloženie údajov) ako kedysi, no prekódovanie diskrétnych numerických na znakové (či už faktorové alebo nie) má zmysel jednak pri zobrazovaní, jednak pri modelovaní (intuitívne, kvalitatívny rozdiel medzi 4 a 6 valcovými motormi nemusí byť rovnaký ako 6 a 8 valcovými) a to aj kvôli vylúčeniu hodnôt, ktoré sa v praxi nevyskytujú, alebo nie sú zahrnuté do experimentu (napr. 5 valcov).
V rámci data wrangling by sme mohli ešte transformovať premenné v imperiálnych jednotkách do metrickej sústavy SI.
Pre lepšiu čitateľnosť zmeníme názvy premenných:

names(mtcars) <- c("reach_mpg", "cylinders", "displacement", "horsepower", 
          "axle_ratio", "weight", "accel_time", "cyl_config", 
          "transmission", "gears", "carburetors")

3.2 Vyšetrenie jednorozmerného rozdelenia pravdepodobnosti

Druhým krokom exploračnej analýzy je vyšetrenie rozdelenia pravdepodobnosti pre každú premennú jednotlivo.

# extrémy, kvartily a stredná hodnota, alebo tabuľka početnosti, pripadne počet NA
summary(mtcars) 
##  reach_mpg   cylinders displacement   horsepower   axle_ratio  
## Min.  :10.40  4:11   Min.  : 71.1  Min.  : 52.0  Min.  :2.760 
## 1st Qu.:15.43  6: 7   1st Qu.:120.8  1st Qu.: 96.5  1st Qu.:3.080 
## Median :19.20  8:14   Median :196.3  Median :123.0  Median :3.695 
## Mean  :20.09       Mean  :230.7  Mean  :146.7  Mean  :3.597 
## 3rd Qu.:22.80       3rd Qu.:326.0  3rd Qu.:180.0  3rd Qu.:3.920 
## Max.  :33.90       Max.  :472.0  Max.  :335.0  Max.  :4.930 
##   weight    accel_time   cyl_config    transmission    gears 
## Min.  :1.513  Min.  :14.50  Length:32     Length:32     3:15 
## 1st Qu.:2.581  1st Qu.:16.89  Class :character  Class :character  4:12 
## Median :3.325  Median :17.71  Mode :character  Mode :character  5: 5 
## Mean  :3.217  Mean  :17.85                        
## 3rd Qu.:3.610  3rd Qu.:18.90                        
## Max.  :5.424  Max.  :22.90                        
## carburetors
## 1: 7    
## 2:10    
## 3: 3    
## 4:10    
## 6: 1    
## 8: 1

Príslovie “lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť” platí v malej obmene aj pri prieskumnej analýze v zmysle, že ľahšie pochopíme chovanie (rozdelenie) náhodnej premennej z vhodného grafu než z množstva číselných reprezentácií.
Vezmime si najprv spojitú kvantitatívnu premennú, napr. výkon motora horsepower. Jedným z najčastejšie používaným grafom na zobrazenie rozdelenia je krabicový graf (box-and-whiskers), ktorý ukazuje 5 súhrnných čísel (Tuckey’s five numbers) z výpisu funkcie summary, avšak iniciatívne oddeľuje odľahlé hodnoty (outliers) ak prekročia vzdialenosť 1.5*(q75-q25) od horného a dolného kvartilu.

summary(mtcars$horsepower)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  52.0  96.5  123.0  146.7  180.0  335.0
boxplot(mtcars$horsepower)

Hrubá čiara predstavuje medián, hranice obdĺžnika sú kvartily, ‘fúzy’ sú vlastné extrémne hodnoty a disktrétne body na grafe zastupujú odľahlé hodnoty, v našom prípade je iba jeden.
Ďalším často používaným grafom (použiteľným aj pre nominálne premenné) je histogram.

table(cut(mtcars$horsepower, breaks = seq(50,350,by=50)))
## 
## (50,100] (100,150] (150,200] (200,250] (250,300] (300,350] 
##     9    10     6     5     1     1
hist(mtcars$horsepower)  # alebo car::truehist(mtcars$horsepower, prob=F)

Je to prakticky vizualizácia tabuľky početnosti, výška stĺpcov zodpovedá počtu výskytov (frequency) jednotlivých skupín hodnôt (bins). Vyhladením histogramu dostávame trochu lepší obraz o tzv. hustote rozdelenia spojitých náh.premenných a podobnú službu nám urobí aj zovšeobecnenie krabicového grafu, tzv. husľový (violin) graf. Oba sa dajú doplniť tzv. kobercovým (rug) grafom.

old <- par(mfrow=c(1,2))

hist(mtcars$horsepower, prob=TRUE)
rug(mtcars$horsepower)
lines(density(mtcars$horsepower), lwd=2)

vioplot::vioplot(mtcars$horsepower)
rug(mtcars$horsepower, side=2)


par(old)

Na zobrazenie rozdelenia diskrétnej premennej, napr. cylinders, použijeme stĺpcový graf

table(mtcars$cylinders)
## 
## 4 6 8 
## 11 7 14
barplot(table(mtcars$cylinders))

3.3 Vzťahy medzi premennými

Najčastejší nástroj pre zobrazenie vzťahu dvoch spojitých náhodných premenných je XY graf (scatter plot).

plot(horsepower ~ displacement, data=mtcars)

Z grafu vidno, že výkon motora značne súvisí so zdvihovým objemom. Jedno z áut je výrazne efektívne vo využití objemu valcov, že by to súviselo s počtom valcov? Pozrime, o ktoré auto ide.

mtcars[which.max(mtcars$horsepower),]
##        reach_mpg cylinders displacement horsepower axle_ratio weight
## Maserati Bora    15     8     301    335    3.54  3.57
##        accel_time cyl_config transmission gears carburetors
## Maserati Bora    14.6  Vshaped    manual   5      8

Zjavne ide o 8-valec, pozrime teda ešte na ostatné 8-valcové modely a pre lepší prehľad zoraďme podľa výkonu.

tmp <- subset(mtcars, subset = cylinders == "8") 
tmp[order(tmp$horsepower, decreasing = T),]
##           reach_mpg cylinders displacement horsepower axle_ratio
## Maserati Bora      15.0     8    301.0    335    3.54
## Ford Pantera L      15.8     8    351.0    264    4.22
## Duster 360        14.3     8    360.0    245    3.21
## Camaro Z28        13.3     8    350.0    245    3.73
## Chrysler Imperial    14.7     8    440.0    230    3.23
## Lincoln Continental   10.4     8    460.0    215    3.00
## Cadillac Fleetwood    10.4     8    472.0    205    2.93
## Merc 450SE        16.4     8    275.8    180    3.07
## Merc 450SL        17.3     8    275.8    180    3.07
## Merc 450SLC       15.2     8    275.8    180    3.07
## Hornet Sportabout    18.7     8    360.0    175    3.15
## Pontiac Firebird     19.2     8    400.0    175    3.08
## Dodge Challenger     15.5     8    318.0    150    2.76
## AMC Javelin       15.2     8    304.0    150    3.15
##           weight accel_time cyl_config transmission gears carburetors
## Maserati Bora    3.570   14.60  Vshaped    manual   5      8
## Ford Pantera L    3.170   14.50  Vshaped    manual   5      4
## Duster 360      3.570   15.84  Vshaped  automatic   3      4
## Camaro Z28      3.840   15.41  Vshaped  automatic   3      4
## Chrysler Imperial  5.345   17.42  Vshaped  automatic   3      4
## Lincoln Continental 5.424   17.82  Vshaped  automatic   3      4
## Cadillac Fleetwood  5.250   17.98  Vshaped  automatic   3      4
## Merc 450SE      4.070   17.40  Vshaped  automatic   3      3
## Merc 450SL      3.730   17.60  Vshaped  automatic   3      3
## Merc 450SLC     3.780   18.00  Vshaped  automatic   3      3
## Hornet Sportabout  3.440   17.02  Vshaped  automatic   3      2
## Pontiac Firebird   3.845   17.05  Vshaped  automatic   3      2
## Dodge Challenger   3.520   16.87  Vshaped  automatic   3      2
## AMC Javelin     3.435   17.30  Vshaped  automatic   3      2

S polu s druhým najvýkonnejším má manuálnu prevodovku, 5 rýchlostných stupňov a pomerne nízku hmotnosť. Zobraziť vzťah viac než dvoch premenných priamym pridávaním rozmerov (3D, video?) by bolo neefektívneje, existujú aj lacnejšie triky, napr. pomocou farby, veľkosti a tvaru bodov.

plot(horsepower ~ displacement, data=mtcars, 
   col = as.integer(mtcars$cylinders), 
   pch = as.integer(as.factor(mtcars$transmission))
)
legend("topleft", legend = c(4,6,8), pch = 1, col = 1:3, title = "cylinders")
legend("bottomright", legend = sort(unique(mtcars$transmission)), pch = 1:2, title="transmission")

Podobne možno použiť tzv. bublinový graf (bubble plot) na vyjadrenie závislosti napr. medzi výkonom motora a dojazdom v závislosti od počtu valcov a ešte aj doplniť popis

symbols(x = mtcars$horsepower, y = mtcars$reach_mpg, 
    circles = as.numeric(mtcars$cylinders),
    inches = 0.25)
text(x = mtcars$horsepower, y = mtcars$reach_mpg, 
   mtcars$cylinders)

Tento graf je vhodný v prípadoch, kedy podmieňujúca premenná (cylinders) je ordinálna a body nie sú príliš nahusto (čo asi nie je tento prípad.

Závislosť diskrétnej a spojitej premennej sa štandardne zobrazuje krabicovými grafmi u ktorých šírka môže reflektovať napr. počet pozorovaní:

sapply(split(mtcars$horsepower, mtcars$cylinders), summary)
##         4    6    8
## Min.   52.00000 105.0000 150.0000
## 1st Qu. 65.50000 110.0000 176.2500
## Median  91.00000 110.0000 192.5000
## Mean   82.63636 122.2857 209.2143
## 3rd Qu. 96.00000 123.0000 241.2500
## Max.  113.00000 175.0000 335.0000
boxplot(horsepower ~ cylinders, data=mtcars, varwidth=T) # s faktormi aj pomocou plot()


boxplot(horsepower ~ cylinders, data = mtcars, varwidth = T, cex = 0)
stripchart(horsepower ~ cylinders, data = mtcars, 
      add = T, vertical = TRUE, method = "jitter", pch = 16)


vioplot::vioplot(horsepower ~ cylinders, data = mtcars)

Nárast výkonu u 6 valcových motorov nie je tak zásadný ako u 8 valcových.

Dve diskrétne premenné možno zobraziť mozaikovým grafom, ktorý v plošnej miere vyjadruje početnosti v prienikoch jednotlivých kategórií.

with(mtcars, table(transmission, gears))
##       gears
## transmission 3 4 5
##  automatic 15 4 0
##  manual   0 8 5
mosaicplot(transmission ~ gears, data = mtcars)

Z toho vidno nielen vyššiu celkovú početnosť automobilov s automatickou prevodovkou ale hlavne negatívnu závislosť oboch veličín (automaty ešte nezvládali veľa prevodov).
Alternatívne pomocou stĺpcového grafu

barplot(table(mtcars$transmission, mtcars$gears), 
    beside = T, legend.text = T, args.legend = list(title='transmission'), 
    xlab = "gears", ylab = "frequency")

Viac numerických premenných - každá s každou, s farebným rozlíšením podľa jednej diskrétnej premennej.

pairs(~ reach_mpg + displacement + horsepower + weight, data = mtcars,
   col = c("red","green3","blue")[mtcars$cylinders],
   lower.panel = NULL
   )

Skupina panelov (v hornom/dolnom trojuholníku a na diagonále) sa dá definovať samostatne, no ľahšie je použiť už pripravené funkcie, napr.

psych::pairs.panels(mtcars[c("reach_mpg", "displacement", "horsepower", "weight")],
          ellipses=F, smooth=T, smoother=T, # prepínače pre dolný trojuholník 
          density = T, rug = T,  # diagonálu
          cor = T, cex.cor = 0.8, # horný trojuholník 
          )

Rozostrenie (smoother) je výhodné pri zobrazení väčšieho množstva údajov, keď by už značky jednotlivých bodov splývali. Vyhladzujúca krivka (smooth) zjednodušuje vývoj závislosti medzi oboma premennými. Číslo v hornom trojuholníku je korelačný koeficient vyjadrujúci na intervale (-1,1) silu závislosti so špeciálnymi prípadmi: -1 nepriama úmernosť, 0 nekorelovanosť, +1 priama úmernosť. Pre úplnosť, korelačná matica sa vypočíta pomocou

cor( mtcars[c("reach_mpg", "displacement", "horsepower", "weight")] )
##        reach_mpg displacement horsepower   weight
## reach_mpg   1.0000000  -0.8475514 -0.7761684 -0.8676594
## displacement -0.8475514  1.0000000 0.7909486 0.8879799
## horsepower  -0.7761684  0.7909486 1.0000000 0.6587479
## weight    -0.8676594  0.8879799 0.6587479 1.0000000

Pozn. Každý z predstavených grafov je možné pomocou argumentu subset jednoducho aplikovať aj na podmnožinu pozorovaní, napr.

mosaicplot(transmission ~ gears, data=mtcars, subset = weight<3.0)

z ktorého je zjavná prevaha 4-rýchlostných manuálnych prevodoviek v triede ľahších automobilov. Pridanie ďalších diskrétnych premenných uľahčí napr. balík vcd (Visualizing Categorical Data).

Pozn.: Dobrá zásada pri konštrukcii grafov je, aby neplytvali miestom, teda neobsahovali príliš málo informácii, ale ani nimi nezahlcovali. Nevhodné je používať efekty, ktoré sťažujú čitateľnosť informácie ako napr. perspektíva v pseudo 3D grafoch (špecialita programu MS Excel), alebo početnosť vyjadrená veľkosťou uhla v koláčovom grafe

pie(table(mtcars$carburetors), main = "Number of carburetors proportions")

Zásady, ako nerobiť zlé grafy sú zhrnuté napr. v (Irizarry a Love 2016, kapitola Exploratory Data Analysis).

Pozn.: Pomoc pri zorientovaní sa, aký graf použiť v závislosti od typu a počtu náhodných premenných, poskytne napr. projekt from Data to Viz na stránke https://www.data-to-viz.com/.

3.4 Cvičenie

 1. Načítajte data frame Cars93 z balíka MASS, zoznámte sa s významom náhodných premenných (stĺpcov), zobrazte si ich číselný súhrn.
 2. Čo viete na základe vizualizácie povedať o rozdelení pravdepodobnosti ceny amerických vozidiel? Aká je ich priemerná a mediánová cena?
 3. Zobrazte zastúpenie jednotlivých výrobcov zoradené podľa veľkosti v stĺpcovom grafe (popisy kolmo na os), v koláčovom grafe a bodovom grafe (dotchart). Veľkosť znakov popisu osí prispôsobte početnosti hodnôt premennej. Ktorý graf je najprehľadnejší?
 4. Súvisí nejak cena s bezpečnostnou výbavou?
 5. Ako ovplyvňuje pôvod výrobcu vzťah medzi objemom valcov a výkonom?
 6. Analyzujte dostupnosť manuálnej prevodovky v jednotlivých veľkostných triedach automobilov. (Je vhodné previesť triedy auta na dátový typ factor s poradím úrovní definovaným manuálne alebo napr. podľa priemernej hmotnosti.)