Predslov

I don’t think anyone actually believes that R is designed to make everyone happy. For me, R does about 99% of the things I need to do, but sadly, when I need to order a pizza, I still have to pick up the telephone. (R. Peng)

Tento citát vystihuje univerzálnosť softvérového nástroja R1. Tak ako u veľa open source projektov jeho najväčšou silou je široká komunita vývojárov a používateľov. Oficiálne je R označované ako programovací jazyk a prostredie pre štatistické výpočty a vizualizáciu údajov (R Core Team 2020) vyvíjané pod slobodnou licenciou od roku 1995. Patrí medzi prvú desiatku najpoužívanejších programovacích jazykov (podľa indexu TIOBE) a jeho popularita stále rastie.

S “eRkom” (ako sa tento softvér v našich končinách familiárne nazýva) som sa stretol pred ukončením PhD štúdia v roku 2007. Dovtedy som na výpočty používal rôzne komerčné softvéry – od Mathsoft Mathcad s pekným zobrazovaním vzorcov, cez tabuľkový Microsoft Excel, až po všestrannú Wolfram Mathematica. Odvtedy R-ko u mňa naberalo na priazni až sa stalo prakticky jediným softvérovým nástrojom seriózne používaným vo výskume, výučbe i analýzach na objednávku.

Dynamický vývoj v posledných rokoch z R-ka urobil výborný nástroj nielen na štatistickú analýzu údajov ale aj na publikovanie výsledkov v rôznych formách. Predkladaná učebnica predstavuje úvod do používania tohto nástroja v odbore populárne pomenovanom ako Data Science2, môže slúžiť ako prerekvizita pre výučbu matematickej štatistiky, analýzy časových radov, hĺbkovej analýzy údajov (data mining) či strojového učenia (machine learning) v prostredí R na vysokých školách, alebo ako úvod do analytického nástroja pre pracovníkov výskumných ústavov a komerčných inštitúcií.

Učebnica je v mnohých ohľadoch inšpirovaná publikáciou R for Data Science (Wickham a Grolemund 2016), z ktorej ťažiskové témy sú tu rozpracované a doplnené s pomocou ďalších zdrojov. Prvá kapitola sa venuje základom jazyka R, od matematických funkcií a operátorov cez manipuláciu s dátovými štruktúrami až po jednoduché programovacie prostriedky. Druhá kapitola už vovádza do sveta Data Science, ktorý ďalej približujú nasledujúce kapitoly, menovite prieskumnú analýzu tretia, transformáciu údajov štvrtá, vizualizáciu piata a čistenie údajov šiesta kapitola. Siedma kapitola rozširuje vizualizáciu údajov o interaktívne prvky, siedma je najrozsiahlejšia a otvára dvere k publikovaniu. Učebnicu uzatvárajú niektoré témy pokročilého programovania.

Súčasťou každej kapitoly sú aj cvičenia, ktoré majú získané vedomosti nielen overiť, ale predovšetkým posilniť. Odpovede bez otázok sú ako stromy bez koreňov3, až pri riešení problémov sa človek skutočne učí a jeho poznanie rastie. Budem rád, keď správne riešenia úloh uvádzané na konci učebnice nebudú na prekážku poznaniu ale naopak, povzbudia čitateľa v nachádzaní vlastných správnych riešení.


autor            
  1. V súčasnosti by už ani nebolo ťažké napísať balík pre R na vytvorenie a zaslanie objednávky do pizzerie.↩︎

  2. Data Science je interdisciplinárny odbor kombinujúci matematickú štatistiku, analýzu údajov a ďalšie oblasti snažiaci sa pochopiť javy okolo nás.↩︎

  3. Tomáš Halík: Patience with God: The Story of Zacchaeus Continuing In Us↩︎