Kapitola 5 Vizualizácia pomocou ggplot2

R-ko má niekoľko systémov na vizualizáciu údajov, no ggplot2 je jedným z najelegantnejších a veľmi všestranne použiteľný. Implementuje tzv. grammar of graphics, čo je premyslený systém popisu a výstavby grafov. Pred tým, než si ukážeme konkrétne príklady grafov ako pri prieskumnej analýze údajov, je vhodné pochopiť najprv filozofiu gramatiky grafov.

Kapitola vznikla na podklade kníh (Wickham a Grolemund 2016, kap. 3), (Ismay a Kim 2019, kap. 2), (R. Peng 2016, kap. 15 a 16) a (Wickham 2016).

5.1 Filozofia

V skratke, gramatika nám hovorí, že:

A statistical graphic is a mapping of data variables to aesthetic attributes of geometric objects.

Grafiku teda môžeme rozložiť na tri základné časti:

 1. data - súbor dát obsahujúci požadované premenné,
 2. geom - príslušný geometrický objekt, napr. body (points), línie (lines), stĺpce (bars),
 3. aes - estetické atribúty geometrického objektu, napr. x/y poloha, farba (color), tvar (shape), veľkosť (size), na ktoré sú “namapované” (zobrazené) premenné z datasetu.

Najlepšie sa to pochopí na príklade. Vezmime pre zmenu súbor mpg z balíku ggplot2, ktorý obsahuje dáta o hospodárnosti využia paliva vybraných modelov automobilov z rokov 1999 - 2008. Medzi 11 premennými sa nachádza zdvihový objem displ a spotreba paliva v meste cty (obe v litroch), počet valcov (cyl) a typ náhonu drv (predný f, zadný r, na všetky 4).

library(ggplot2)
head(mpg)
## # A tibble: 6 x 11
##  manufacturer model displ year  cyl trans   drv   cty  hwy fl  class 
##  <chr>    <chr> <dbl> <int> <int> <chr>   <chr> <int> <int> <chr> <chr> 
## 1 audi     a4   1.8 1999   4 auto(l5)  f    18  29 p   compa…
## 2 audi     a4   1.8 1999   4 manual(m5) f    21  29 p   compa…
## 3 audi     a4   2  2008   4 manual(m6) f    20  31 p   compa…
## 4 audi     a4   2  2008   4 auto(av)  f    21  30 p   compa…
## 5 audi     a4   2.8 1999   6 auto(l5)  f    16  26 p   compa…
## 6 audi     a4   2.8 1999   6 manual(m5) f    18  26 p   compa…
ggplot(data = mpg, mapping = aes(x = displ, y = cty, size = cyl, color = drv)) +
 geom_point()

Z pohľadu gramatiky:

 • premenná displ zo súboru data je namapovaná na x-ovú súradnicu bodov points
 • premenná cty zo súboru data je namapovaná na y-ovú súradnicu bodov points
 • premenná drv zo súboru data je namapovaná na veľkosť size bodov points
 • premenná cyl zo súboru data je namapovaná na farbu color bodov points

Vidíme, že data zodpovedá konkrétnemu data frame, kde premenné štandardne zodpovedajú stĺpcom, ďalej typ geometrických objektov sú body, ktoré sú zobrazené vo svojej vrstve (skúste spustiť iba prvú časť príkazu pred spojkou +).

Okrem spomínaných troch zložiek grafickej gramatiky sú aj ďalšie:

 1. facet - rozdelenie jediného grafu do tabuľky viacerých grafov podľa hodnôt určitej premennej
 2. position - úprava polohy, napr. stĺpcov v stĺpcovom grafe alebo rozochvenie bodov v XY grafe
 3. scale - stupnica ktorú estetické mapovanie používa, napr. muž = modrá, žena = červená
 4. coord - súradnicový systém pre geometrické objekty
 5. stat - štatistická transformácia ako triedenie (binning), kvantily, vyhladzovanie a pod.

Systematicky sa im venujú publikácie spomenuté v úvode kapitoly. Expresný tutoriál vizualizácie pomocou ggplot2, od statických grafov až po animácie, možno nájsť napr. na stránke https://djnavarro.github.io/satrdayjoburg/slides/#1
Prehľadne sú možnosti a voľby subsystému ggplot2 zosumarizované v ťaháku https://github.com/rstudio/cheatsheets/blob/master/data-visualization-2.1.pdf dostupnom aj z ponuky Help > Cheatsheets prostredia RStudio.

V ďalšej podkapitole si prejdeme tie najbežnejšie grafy, akými sú bodové, líniové, krabicové a stĺpcové grafy vrátane histogramu.

5.2 Príklady najčastejších grafov

Niektoré grafy sú vhodné pre spojité, numerické náhodné premenné, iné pre diskrétne, kvalitatívne. Každé si ilustrujeme na zaujímavom datasete a ukážeme aj rôzne variácie. Začneme tými, ktoré zobrazujú vzájomný vzťah medzi numerickými premennými - bodové a líniové grafy.

5.2.1 Bodový graf

Je to najjednoduchší graf pre vyjadrenie vzťahu dvoch kvantitatívnych náhodných premenných. Z datasetu flights (balík nycflights13, 336 776 odletov z New Yorku v roku 2013) použijeme premenné dep_delay (meškanie odletov, v minútach) a arr_delay (meškanie príletov) všetkých letov spoločnosti Alaska Airlines (spolu 714)

alaska_flights <- nycflights13::flights %>% 
 dplyr::filter(carrier == "AS")

a namapujeme ich na x-ovú a y-ovú polohu (súradnicu). Nakoniec pridáme vrstvu s bodmi (pre ušetrenie opätovného písania si základ grafu pred pridaním geometrickej vrstvy uložíme).

g <- ggplot(data = alaska_flights, mapping = aes(x = dep_delay, y = arr_delay)) 
g + geom_point()
## Warning: Removed 5 rows containing missing values (geom_point).

Väčšina bodov je sústredná okolo počiatku (0,0), teda bodu indikujúceho žiadne meškanie, záporné hodnoty reprezentujú predčasné odlety/prílety. Varovná hláška vypísaná v konzole upozorňuje na 5 riadkov s chýbajúcou hodnotou pri aspoň jednom stĺpci, pri zobrazení boli vynechané. Znak + vždy patrí na koniec riadku, po ňom sa kvôli prehľadnosti odporúča riadok zalomiť.
Body v mraku blízko (0,0) sa zjavne prekrývajú (overplotting) a tak je ťažké určiť ich počet. Riešením problému s prekrývaním je zvyčajne nastaviť priehľadnosť, alebo body jemne rozochvieť.

g + geom_point(alpha = 0.2)
## Warning: Removed 5 rows containing missing values (geom_point).

Koeficient nepriehľadnosti alpha nadobúda hodnoty od 0 po 1 (prednastavená hodnota). Všimnime si, že nie je obalený funkciou aes. To preto, že úroveň opacity sa tu nemení so žiadnou premennou, iba sme zmenili prednastavenú hodnotu. Druhá metóda, teda rozochvenie bodov tu nie je veľmi užitočná

g + geom_point(position="jitter") # alebo g + geom_jitter()
## Warning: Removed 5 rows containing missing values (geom_point).

no môžeme si vyskúšať zmenu rozsahu rozochvenia.

g + geom_jitter(width = 30, height=30)
## Warning: Removed 5 rows containing missing values (geom_point).

Takýto rozsah šumu zjavne zhoršil informačnú kvalitu údajov.

5.2.2 Líniový graf

Keď má vysvetľujúca (explanatory) premenná na osi x sekvenčný charakter (najčastejšie čas), na vyjadrenie jej vzťahu s premennou na osi y sa využíva líniový graf. Ilustrujeme ho na datasete weather, v ktorom premenná temp predstavuje hodinový záznam teploty (vo Fahrenheitoch) na meteostaniciach na troch hlavných letiskách New Yorku v roku 2013. Nás bude zaujímať iba letisko Newark (premenná origin, hodnota EWR) prvých 15 januárových dní.

data(weather, package = "nycflights13")
weather %>% 
 dplyr::filter(origin == "EWR" & month == 1 & day <= 15) %>% 
 ggplot(mapping = aes(x = time_hour, y = temp)) + 
 geom_line()

Vďaka pipe operátoru je súslednosť príkazov prehľadná: dátový rámec weather z balíka nycflights13 je vo funkcii filter zbavený všetkých riadkov okrem tých, ktoré spĺňajú zadanú podmienku, takýto data frame je následne zdrojom údajov pre funkciu ggplot aby mohla namapovať (zobraziť) časovú premennú na os x a teplotu na os y, a pridaním geometrickej vrstvy geom_line sa zobrazí graf časového radu.

5.2.3 Histogram

Jedna spojitá premenná sa často zobrazuje prostredníctvom tabuľky početnosti jej hodnôt v jednotlivých intervaloch (bins). Grafická reprezentácia sa nazýva histogram.

g <- ggplot(data = weather, mapping = aes(x = temp))
g + geom_histogram()
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_bin).

Nastaviť sa dá napr. počet intervalov alebo ich šírka, a farba lemu či výplne stĺpcov, pridať môžeme aj vrstvu s kobercový grafom (rug).

g + geom_histogram(bins = 40, color = "white")
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_bin).

g + geom_histogram(binwidth = 10, color = "white", fill = "steelblue") +
 geom_rug()
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_bin).

Koncept stránkovania pomocou komponentu facet umožní napr. rozdeliť histogram teploty podľa mesiacov (povedzme do 4 riadkov) a tak vidieť jej sezónny charakter.

g + geom_histogram(binwidth = 5, color = "white") +
 facet_wrap(vars(month), nrow = 4)
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_bin).

Samozrejme faceting sa dá skombinovať s akýmkoľvek druhom grafu.

5.2.4 Krabicový a husľový graf

Aby sme videli sezónnosť rozdelenia teploty, museli sme histogram rozdeliť do 12 okienok, čo nemusí byť vždy najprehľadnejší spôsob podania informácie. Krabicovým grafom sa to dá povedať zrozumiteľnejšie, prípadne aj so zobrazením vrstvy diskrétnych bodov pozorovaní (s rozochvenou polohou), treba len zabezpečiť, aby premenná month bola (pochopená ako) kategoriálna, preto je použitá aj funkcia factor().

g <- ggplot(data = weather, mapping = aes(x = factor(month), y = temp))
g + geom_boxplot() + geom_jitter(alpha = 0.1, size = 0.2)
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
## Warning: Removed 1 rows containing missing values (geom_point).

Podobne sa vytvorí vrstva s husľovým grafom doplnený o hlavné kvartily.

g + geom_violin(draw_quantiles = c(0.25,0.5,0.75)) 
## Warning: Removed 1 rows containing non-finite values (stat_ydensity).
## Warning in regularize.values(x, y, ties, missing(ties), na.rm = na.rm):
## collapsing to unique 'x' values

5.2.5 Stĺpcový graf

Okrem vizualizácie tabuľky početnosti jednej kategoriálnej premennej

data(flights, package = "nycflights13")
ggplot(data = flights, mapping = aes(x = carrier)) +
 geom_bar(fill = "steelblue")

sa stĺpcové grafy používajú aj na vyjadrenie združeného rozdelenia dvoch kategoriálnych premenných. Odlíšme početnosti odletov jednotlivých dopravcov (carrier) podľa letiska (origin) farebnou výplňou (fill) stĺpcov. Všimnime si rozdielny kontext, v ktorom vystupuje parameter fill oproti predošlému grafu.

g <- ggplot(data = flights, mapping = aes(x = carrier, fill = origin)) 
g + geom_bar()

Pomer (proportion) odletov medzi letiskami sa ľahšie identifikuje z relatívnych početností

g + geom_bar(position = "fill")

Alternatívou ku vertikálnemu naskladaniu stĺpcov (stack) je zobraziť ich vedľa seba (dodge).

g + geom_bar(position = "dodge")

Možnosti ggplot týmto ani zďaleka nekončia, grafy sa dajú rôzne dolaďovať, napr. ak nám nevyhovuje vyplnenie prázdneho miesta (pri nulovej početnosti) ostatnými stĺpcami v predošlom grafe (nad dopravcami AS, F9 …), použijeme vylepšenie:

g + geom_bar(position = position_dodge(preserve = "single"))

Môžeme napr. meniť súradnicový systém výmenou osí a pridať popis grafu a osí

g + geom_bar() + coord_flip() + 
 labs(x = "prepravca", y = "počet", title = "Odlety z New Yorku")

alebo namiesto karteziánskeho použiť polárny súradnicový systém a zmeniť celkovú tému:

g + geom_bar() + coord_polar() + theme_minimal()

Ďalšie detaily možno rýchlo nájsť v nápovede, v ťaháku alebo v spomínanej literatúre.

5.3 Špeciálne grafy

Z ďalších komponentov sa s výhodou dá použiť geom_polygon pre zobrazenie geo-priestorovej informácie. Napr. vykreslenie mapy s popisom zaberie zopár riadkov kódu, najprv potrebujeme polohové údaje o hraniciach z balíku maps (stačí nainštalovať) a následne každú skupinu (group) vrcholov vykresliť ako polygón (geom_polygon)

dat_world_map <- map_data("world")
dat_world_map[9:13,] # pohľad na údaje
##     long   lat group order   region subregion
## 9 -69.91181 12.48047   1   9    Aruba   <NA>
## 10 -69.89912 12.45200   1  10    Aruba   <NA>
## 12 74.89131 37.23164   2  12 Afghanistan   <NA>
## 13 74.84023 37.22505   2  13 Afghanistan   <NA>
## 14 74.76738 37.24917   2  14 Afghanistan   <NA>
ggplot(dat_world_map, aes(x = long, y = lat, group = group)) +
 geom_polygon(fill="lightgray", colour = "white") + 
 coord_fixed(ratio = 1.3) # optimálny pomer osí pre mapy malej mierky

Jednotlivé štáty môžeme vyfarbiť rôznou farbou. Keďže obyčajné mapping = aes(fill=region) by zvolilo nevhodnú paletu farieb, radšej použijeme tú z balíka viridis (opäť si ju ggplot2 importuje sám). Zazoomujeme na Európu, vyberieme zopár krajín EU a namiesto legendy zobrazíme textové popisky regiónov priamo do stredu polygónov:

someEU_countries <- c(
 "Portugal", "Spain", "France", "Switzerland", "Germany",
 "Austria", "Belgium", "UK", "Netherlands",
 "Denmark", "Poland", "Italy", 
 "Croatia", "Slovenia", "Hungary", "Slovakia",
 "Czech republic"
)
dat_someEU_map <- map_data("world", region = someEU_countries)
dat_someEU_labels <- dat_someEU_map %>%
 dplyr::group_by(region) %>%
 dplyr::summarise(long = mean(long), lat = mean(lat))
head(dat_someEU_labels, 3)
## # A tibble: 3 x 3
##  region  long  lat
##  <chr>  <dbl> <dbl>
## 1 Austria 13.5  47.6
## 2 Belgium 4.73 50.6
## 3 Croatia 16.3  44.6
ggplot(dat_someEU_map, aes(x = long, y = lat)) +
 geom_polygon(aes( group = group, fill = region)) +
 geom_text(aes(label = region), data = dat_someEU_labels, size = 3, hjust = 0.5) +
 scale_fill_viridis_d(alpha=0.5) + # priehladnost (alpha) zjemni farby
 coord_fixed(ratio = 1.3) +
 theme_void() +
 theme(legend.position = "none")

Farby však môžu vyjadrovať aj dôležitú informáciu, v nasledujúcom príklade je to aktuálne rozšírenie koronavírusu v jednotlivých krajinách sveta.

# načítať súbor priamo
 url_corona <- "https://datahub.io/core/covid-19/r/countries-aggregated.csv"
 dat_corona <- read.csv(file = url(url_corona))
# alebo najprv stiahnuť a potom načítať lokálne
# download.file(url = url_corona, destfile = "corona.csv")
#dat_corona <- read.csv(file = "corona.csv")
 tail(dat_corona, 3)
## # A tibble: 3 x 5
##  Date    Country Confirmed Recovered Deaths
##  <date>   <chr>    <dbl>   <dbl> <dbl>
## 1 2021-01-16 Zimbabwe   26881   15872  683
## 2 2021-01-17 Zimbabwe   27203   16512  713
## 3 2021-01-18 Zimbabwe   27892   17372  773

V súbore údajov dat_world_map sú teda uložené geolokačné údaje a v dat_corona sú údaje o počte potvrdených prípadov nákazy, počte vyliečených a počte obetí každý deň od 22.1.2020. Keďže nás zaujíma aktuálna situácia, zvolíme konkrétny deň. Pred zobrazením v jednom grafe je potrebné oba súbory zlúčiť (dplyr::full_join) do jedného podľa spoločného znaku, tu podľa krajiny. Prekážkou je, že názvy niektorých krajín sa medzi súbormi líšia, napr. “US” a “USA” (skúste napr. setdiff(unique(dat_world_map$region), dat_corona$Country)) a v mape by sa prejavila ako prázdne miesta. Túto nekonzistentnosť v dátových podkladoch sa dá vyriešiť štandardizáciou názvov napr. pomocou balíku countrycode, ktorý viac-menej automaticky rozpozná názov krajiny a vráti všeobecne platný názov, napr. ‘United States’. Krajiny, ktoré sa mu nepodarí rozpoznať, vypíše vo varovnej hláške, v našom prípade ide o pomerne exotické a rozlohou zanedbateľné krajiny.

dat_corona <- dat_corona %>% 
 dplyr::filter(Date == "2020-12-26") %>% 
 dplyr::mutate(Country = countrycode::countrycode(
  sourcevar = Country, origin = 'country.name', destination = 'country.name')
  )
## Warning: Problem with `mutate()` input `Country`.
## ℹ Some values were not matched unambiguously: Diamond Princess, MS Zaandam
## 
## ℹ Input `Country` is `countrycode::countrycode(...)`.
dat_world_map <- dat_world_map %>% 
 dplyr::mutate(region = countrycode::countrycode(
  sourcevar = region, origin = 'country.name', destination = 'country.name')
  )
## Warning: Problem with `mutate()` input `region`.
## ℹ Some values were not matched unambiguously: Ascension Island, Azores, Barbuda, Bonaire, Canary Islands, Chagos Archipelago, Grenadines, Heard Island, Madeira Islands, Micronesia, Saba, Saint Martin, Siachen Glacier, Sint Eustatius, Virgin Islands
## 
## ℹ Input `region` is `countrycode::countrycode(...)`.

Po zlúčení, pričom identifikátorom je názov krajiny, sa počet nakazených ľudí (Confirmed) namapuje na farbu výplne (fill) mnohouholníkov na stupnicu (gradient) v logaritmickej mierke (aby sa dali rozoznať rozdiely v krajinách s nízkou početnosťou nakazených) .

p <- dplyr::full_join(x = dat_corona, y = dat_world_map, 
           by = c("Country" = "region")) %>% 
 ggplot(mapping = aes(x = long, y = lat, group = group)) +
 geom_polygon(mapping = aes(fill = Confirmed)) + 
 scale_fill_gradient(trans = "log10", low = "white", high = "red") + 
 coord_fixed(ratio = 1.3) 
p

Takýto graf sa nazýva choropleth chart. Šedé zóny predstavujú regióny, pre ktoré nie sú dostupné informácie o šírení choroby COVID-19. Ideálne by bolo zobraziť hustotu nákazy (podiel prípadov nákazy na celú populáciu), prípadne rozdeliť väčšie krajiny na subregióny, no to si vyžaduje import ďalších údajov.
Zoomovanie na oblasť, ktorá nás zaujíma, je s ggplot jednoduché, a to dvoma spôsobmi:

p + coord_fixed(xlim = c(-10,40), ylim = c(30,70), ratio=1.3)
## Coordinate system already present. Adding new coordinate system, which will replace the existing one.

p + xlim(-10,40) + ylim(30,70)

Viete vysvetliť rozdiel?
Ako by ste zvýraznili hranice štátov?

Ďalšiu inšpiráciu na tvorbu mapových grafov možno nájsť napr. na
https://eriqande.github.io/rep-res-web/lectures/making-maps-with-R.html
https://www.earthdatascience.org/courses/earth-analytics/spatial-data-r/make-maps-with-ggplot-in-R/

Záverečná poznámka:
Už samotný balík ggplot2 ponúka veľa rôznych druhov grafov, no vďaka svojmu frameworku umožnil ďalším balíkom pomerne jednoducho priniesť do “ekosystému” ešte väčšie množstvo špecializovaných grafov, stačí si pozrieť ukážky na stránke https://www.r-graph-gallery.com

5.4 Cvičenie

 1. Načítajte data frame Cars93 z balíka MASS.
 2. Odfiltrujte všetkých neamerických výrobcov a zobrazte histogram pre cenu automobilu s rozdelením do približne 5 kategórií.
 3. Zobrazte závislosť dojazdu v meste od zdvihového objemu s veľkosťou bodov podľa hmotnosti, tvarom bodov podľa typu vozidla a farbou podľa počtu valcov, pričom grafická informácia bude rozdelená do troch grafov pod sebou podľa typu náhonu (DriveTrain).
 4. Zobrazte časový rad vývoja počtu potvrdených prípadov choroby COVID-19 v krajinách V4 odlíšených farebne. Postup príkazov (tip v zátvorke):
  1. načítať dat_corona z “https://github.com/datasets/covid-19/raw/master/data/countries-aggregated.csv” (alebo iného dostupného datasetu obsahujúceho stĺpce Date, Country, Confirmed),
  2. zmeniť premennú Date z typu factor/character na typ date, (as.Date)
  3. filtrom prepustiť len 4 krajiny a obmedziť začiatok časového radu na 1.9.2020, (filter, %in%)
  4. zobraziť premennú Date na os x, Confirmed na os y, Country na group a color a pridať líniový komponent.
 5. Experimentálne zobrazte iný typ grafu, než aké boli prebraté, či už o jednej, dvoch alebo troch premenných a vysvetlite, čim je zaujímavý.