Kapitola 10 Riešenie úloh z cvičení

10.1 Úvod do R

dat <- datasets::mtcars
str(dat)
## 'data.frame':  32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
head(dat)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
dat$kml <- dat$mpg * 0.425144
aut <- dat$am == 0
c(automat = mean(dat$kml[aut]), 
 manual = mean(dat$kml[!aut])
)
##  automat  manual 
## 7.290101 10.370243
subset(dat, subset = gear==5 & wt<3, select = c(cyl, disp, hp))
##        cyl disp hp
## Porsche 914-2  4 120.3 91
## Lotus Europa  4 95.1 113
## Ferrari Dino  6 145.0 175
convert <- function(x, impunit = c("mile", "gallon", "inch", "pound"), toSI = TRUE) {
 p <- toSI*2 - 1
 const <- switch(impunit[1],
         mile = 1.609,
         gallon = 3.785,
         inch = 0.254,
         pound = 0.453592
 )
 x * const^p
}
# Súčasťou definície novej funkcie by mal byť aj príklad jej použitia:
convert(4, "inch")
## [1] 1.016
convert(1.016, "inch", toSI = FALSE)
## [1] 4
 1. Pomocou klasického príkazu for:
tmp <- numeric(length = nrow(dat)) # vytvorenie prázdneho vektora
for (i in 1:nrow(dat)) {
 tmp[i] <- convert(dat[i,"disp"]^(1/3), "inch")^3
}
rm(i) # for vytvorí pomocnú indexovú premennú i ako globálnu, odporúčam upratať
tmp # výsledok
## [1] 2.621930 2.621930 1.769803 4.227863 5.899343 3.687089 5.899343 2.403982
## [9] 2.307299 2.746472 2.746472 4.519552 4.519552 4.519552 7.734694 7.538049
## [17] 7.210308 1.289662 1.240501 1.165120 1.968086 5.211086 4.981667 5.735472
## [25] 6.554826 1.294578 1.971364 1.558410 5.751859 2.376124 4.932506 1.982835

Elegantnejšie a rýchlejšie pomocou sapply:

sapply(dat$wt, convert, impunit = "pound")
## [1] 1.1884110 1.3040770 1.0523334 1.4582983 1.5603565 1.5694283 1.6193234
## [8] 1.4469585 1.4288148 1.5603565 1.5603565 1.8461194 1.6918982 1.7145778
## [15] 2.3813580 2.4602830 2.4244492 0.9979024 0.7325511 0.8323413 1.1181043
## [22] 1.5966438 1.5580885 1.7417933 1.7440612 0.8777005 0.9706869 0.6862847
## [29] 1.4378866 1.2564498 1.6193234 1.2609858
# alternatívne:
#+ eval=F 
sapply(dat$wt, function(x) convert(x, impunit = "pound"))

Ak je funkcia už vektorizovaná, netreba používať funkcie pre cykly. Vektorizovať sa dá napr. pomocou funkcie Vectorize, alebo vhodnou konštrukciou funkcie pomocou už vektorizovaných funkcií. Tak bola vytvorená napr. aj naša funkcia convert, preto nasledujúci príkaz tiež funguje.

convert(dat$wt, impunit = "pound")
setwd("/media/tomas/SAM32/documents/math/edu/R_ucebnica")
datRT <- read.table("data/mtcars.txt", header = T, skip = 2, dec=",", sep = "",
          na.strings = "?")
all.equal(target = datRT, current = dat)
## [1] "Length mismatch: comparison on first 11 components"        
## [2] "Component \"vs\": 'is.NA' value mismatch: 0 in current 2 in target"

Tým, že sme do dat pridali stĺpec kml, líšia sa šírkou (Length mismatch). V stĺpci vs sú v cieľovom (target) objekte 2 chýbajúce hodnoty (NA).

10.2 Základné nástroje na prieskumnú analýzu

data(Cars93, package = "MASS")
? Cars93
summary(Cars93)
##   Manufacturer   Model     Type   Min.Price     Price   
## Chevrolet: 8  100  : 1  Compact:16  Min.  : 6.70  Min.  : 7.40 
## Ford   : 8  190E  : 1  Large :11  1st Qu.:10.80  1st Qu.:12.20 
## Dodge  : 6  240  : 1  Midsize:22  Median :14.70  Median :17.70 
## Mazda  : 5  300E  : 1  Small :21  Mean  :17.13  Mean  :19.51 
## Pontiac : 5  323  : 1  Sporty :14  3rd Qu.:20.30  3rd Qu.:23.30 
## Buick  : 4  535i  : 1  Van  : 9  Max.  :45.40  Max.  :61.90 
## (Other) :57  (Other):87                        
##  Max.Price    MPG.city   MPG.highway         AirBags 
## Min.  : 7.9  Min.  :15.00  Min.  :20.00  Driver & Passenger:16 
## 1st Qu.:14.7  1st Qu.:18.00  1st Qu.:26.00  Driver only    :43 
## Median :19.6  Median :21.00  Median :28.00  None       :34 
## Mean  :21.9  Mean  :22.37  Mean  :29.09             
## 3rd Qu.:25.3  3rd Qu.:25.00  3rd Qu.:31.00             
## Max.  :80.0  Max.  :46.00  Max.  :50.00             
##                                    
## DriveTrain Cylinders  EngineSize   Horsepower     RPM   
## 4WD :10  3   : 3  Min.  :1.000  Min.  : 55.0  Min.  :3800 
## Front:67  4   :49  1st Qu.:1.800  1st Qu.:103.0  1st Qu.:4800 
## Rear :16  5   : 2  Median :2.400  Median :140.0  Median :5200 
##       6   :31  Mean  :2.668  Mean  :143.8  Mean  :5281 
##       8   : 7  3rd Qu.:3.300  3rd Qu.:170.0  3rd Qu.:5750 
##       rotary: 1  Max.  :5.700  Max.  :300.0  Max.  :6500 
##                                    
##  Rev.per.mile Man.trans.avail Fuel.tank.capacity  Passengers  
## Min.  :1320  No :32     Min.  : 9.20   Min.  :2.000 
## 1st Qu.:1985  Yes:61     1st Qu.:14.50   1st Qu.:4.000 
## Median :2340          Median :16.40   Median :5.000 
## Mean  :2332          Mean  :16.66   Mean  :5.086 
## 3rd Qu.:2565          3rd Qu.:18.80   3rd Qu.:6.000 
## Max.  :3755          Max.  :27.00   Max.  :8.000 
##                                  
##   Length    Wheelbase     Width    Turn.circle  
## Min.  :141.0  Min.  : 90.0  Min.  :60.00  Min.  :32.00 
## 1st Qu.:174.0  1st Qu.: 98.0  1st Qu.:67.00  1st Qu.:37.00 
## Median :183.0  Median :103.0  Median :69.00  Median :39.00 
## Mean  :183.2  Mean  :103.9  Mean  :69.38  Mean  :38.96 
## 3rd Qu.:192.0  3rd Qu.:110.0  3rd Qu.:72.00  3rd Qu.:41.00 
## Max.  :219.0  Max.  :119.0  Max.  :78.00  Max.  :45.00 
##                                 
## Rear.seat.room  Luggage.room    Weight     Origin       Make  
## Min.  :19.00  Min.  : 6.00  Min.  :1695  USA  :48  Acura Integra: 1 
## 1st Qu.:26.00  1st Qu.:12.00  1st Qu.:2620  non-USA:45  Acura Legend : 1 
## Median :27.50  Median :14.00  Median :3040        Audi 100   : 1 
## Mean  :27.83  Mean  :13.89  Mean  :3073        Audi 90   : 1 
## 3rd Qu.:30.00  3rd Qu.:15.00  3rd Qu.:3525        BMW 535i   : 1 
## Max.  :36.00  Max.  :22.00  Max.  :4105        Buick Century: 1 
## NA's  :2    NA's  :11                 (Other)   :87

Súbor údajov o 93 autách predávaných v USA v roku 1993 obsahuje 93 riadkov a 27 stĺpcov, väčšina premenných (stĺpcov) ako napr. cena Price je kvantitatívnych (numerických), niektoré sú kvalitatívne, napr. výrobca Manufacturer. Podľa toho je zostavený súhrn funkciou summary. Iný súhrn ponúka napr.

priceUSA <- subset(Cars93, subset = Origin=="USA", select = Price, drop=T)
hist(priceUSA)

summary(priceUSA)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  7.40  13.47  16.30  18.57  20.73  40.10

Rozdelenie je asymetrické, pravdepodobnejšie (častejšie) sú lacnejšie autá. Preto je medián (16 300$) menší ako priemerná hodnota (18 570$)

pocetnostManuf <- sort(table(Cars93$Manufacturer), decreasing=T)
barplot(pocetnostManuf, las=2, cex.names=0.7)

pie(pocetnostManuf,cex=0.7)

dotchart(pocetnostManuf, cex=0.7)
## Warning in dotchart(pocetnostManuf, cex = 0.7): 'x' is neither a vector nor a
## matrix: using as.numeric(x)

Najprehľadnejší je asi stĺpcový graf, prípadne aj bodový graf. Koláčový graf sa hodí na zobrazenie podielu nanajvýš zopár skupín. (Ľudský mozog nie je veľmi dobrý v rozlišovaní rozdielov v kruhových výsekoch, ľahšie vníma rozdiely obdĺžnikových tvarov.)

plot(Price ~ AirBags, data=Cars93)

Jednoznačne cena rastie s výbavou.

plot(Horsepower ~ EngineSize, data=Cars93, col = Cars93$Origin, pch=20)
legend("bottomright", legend = levels(Cars93$Origin), col = 1:2, pch = 20)

Vyzerá to, že neamerické modely dosahujú pri rovnakom zdvihovom objeme vyšší výkon ako americké a rozdiel sa s objemom zvyšuje.

Cars93$Type <- factor(
 x = Cars93$Type, 
 levels = c("Small", "Sporty", "Compact", "Midsize", "Large", "Van")
 )
# alternatívne (automatické zoradenie tried podľa priemernej hmotnosti):
# priem <- aggregate(Weight ~ Type, data = Cars93, FUN = mean)
# Cars93$Type <- factor(Cars93$Type, levels = priem$Type[order(priem$Weight)])
mosaicplot(Type ~ Man.trans.avail, data=Cars93)

Dostupnosť manuálnej prevodovky je doménou menších, kompaktných áut.

10.3 Transformácia údajov a súhrny pomocou dplyr

data(Cars93, package = "MASS")
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##   intersect, setdiff, setequal, union
auta93 <- select(Cars93, 1:3, contains("Price"), -contains(".Price"), starts_with("MPG"), AirBags:Horsepower, - DriveTrain, Weight, Origin)
auta93 %>% 
 rename(CylindersVolume = EngineSize) %>% 
 mutate(Weight = Weight * 0.4536) %>% 
 filter(Weight < 1200 & Origin == "USA") %>% 
 arrange(Type, Price) %>% 
 print() %>% 
 group_by(Type) %>% 
 summarise(mean = mean(MPG.city), .groups = "drop")
##  Manufacturer  Model  Type Price MPG.city MPG.highway   AirBags
## 1    Pontiac Sunbird Compact 11.1    23     31    None
## 2   Chevrolet Cavalier Compact 13.4    25     36    None
## 3     Ford Festiva  Small  7.4    31     33    None
## 4    Pontiac  LeMans  Small  9.0    31     41    None
## 5     Dodge   Colt  Small  9.2    29     33    None
## 6     Ford  Escort  Small 10.1    23     30    None
## 7    Saturn    SL  Small 11.1    28     38 Driver only
## 8     Eagle  Summit  Small 12.2    29     33    None
## 9    Mercury  Capri Sporty 14.1    23     26 Driver only
## 10   Plymouth  Laser Sporty 14.4    23     30    None
##  Cylinders CylindersVolume Horsepower  Weight Origin
## 1     4       2.0    110 1168.020  USA
## 2     4       2.2    110 1129.464  USA
## 3     4       1.3     63 836.892  USA
## 4     4       1.6     74 1065.960  USA
## 5     4       1.5     92 1029.672  USA
## 6     4       1.8    127 1147.608  USA
## 7     4       1.9     85 1131.732  USA
## 8     4       1.5     92 1041.012  USA
## 9     4       1.6    100 1111.320  USA
## 10     4       1.8     92 1197.504  USA
## # A tibble: 3 x 2
##  Type   mean
## * <fct>  <dbl>
## 1 Compact 24 
## 2 Small  28.5
## 3 Sporty  23
detach("package:dplyr", unload = TRUE)

10.4 Vizualizácia pomocou ggplot2

data(Cars93, package = "MASS")
`%>%` <- magrittr::`%>%`
library(ggplot2)
Cars93 %>% 
 dplyr::filter(Origin == "USA") %>% 
 ggplot(aes(x = Price)) + geom_histogram(bins = 5)

3.

ggplot(Cars93) + 
 aes(x = EngineSize, y = MPG.city, size = Weight, shape = Type, color = Cylinders) + 
 geom_point() + 
 facet_grid(rows = vars(DriveTrain))

4.

"https://datahub.io/core/covid-19/r/countries-aggregated.csv" %>% 
 url() %>% 
 read.csv() %>% 
 dplyr::mutate(Date = as.Date(Date)) %>% 
 dplyr::filter(Country %in% c("Czechia", "Hungary", "Poland", "Slovakia"), 
     Date > "2020-09-01") %>% 
 ggplot(aes(x = Date, y = Confirmed, group = Country, color = Country)) + 
 geom_line()

10.5 Čistenie údajov pomocou tidyr

head(USArrests)
##      Murder Assault UrbanPop Rape
## Alabama   13.2   236    58 21.2
## Alaska    10.0   263    48 44.5
## Arizona    8.1   294    80 31.0
## Arkansas   8.8   190    50 19.5
## California  9.0   276    91 40.6
## Colorado   7.9   204    78 38.7
? USArrests

Druh zločinu predstavujú stĺpce assault (napadnutie), murder (vražda), rape (znásilnenie).

`%>%` <- magrittr::`%>%`
library(ggplot2)

USArrests %>% 
 dplyr::mutate(state = rownames(.)) %>% 
 tidyr::pivot_longer(cols = c(Assault,Murder,Rape), 
           names_to = "crime", values_to = "cases") %>% 
 ggplot(mapping = aes(x = UrbanPop, y = cases, color = crime)) + 
 geom_point() + scale_y_log10()

USArrests %>% 
 dplyr::mutate(state = rownames(.)) %>% 
 tidyr::pivot_longer(cols = c(Assault, Murder, Rape), 
           names_to = "crime", values_to = "cases") %>% 
 ggplot(mapping = aes(x = UrbanPop, y = cases, color = crime)) + 
 geom_text(mapping = aes(label = state), size = 2, check_overlap = F) +
 facet_grid(rows = vars(crime), scales = "free_y")

dat <- tidyr::tibble(x = c("8,8,3", "2,4,9", "5,6"))
 a) 
dat %>%
 tidyr::separate(x, into = c("pred","počas","po"), sep = ",") %>%
 dplyr::mutate(meno = c("Adam","Bibiana","Cindy")) %>%
 tidyr::pivot_longer(cols = c(pred,počas,po), names_to = "test", values_to = "body") %>%
 dplyr::mutate(body = as.numeric(body),
        test = factor(test, levels = c("pred","počas","po"))) %>%
 ggplot(aes(x = test, y = body, group = meno, color = meno)) + 
 geom_point() + geom_line() +
 labs(y = "počet bodov", title = "Výsledky študentov v kurze")
## Warning: Expected 3 pieces. Missing pieces filled with `NA` in 1 rows [3].
## Warning: Removed 1 rows containing missing values (geom_point).
## Warning: Removed 1 row(s) containing missing values (geom_path).

 b) 

Z grafu vidieť, že Adam sa ulieval, na začiatku aj počas kurzu mal 8 bodov, ale po kurze už iba 3. Naopak, Bibi sa snažila, pred kurzom mala iba 2 body a po kurze až 9. O Cindy vieme povedať len to, že sa snažila zo začiatku testu, nepoznáme jej údaj z posledného testu. ```

 c) 

Do funkcie separate by sme doplnili argument fill = "left".

dat %>%
 tidyr::separate(x, into = c("pred","počas","po"), sep = ",", fill = "left") %>%
 dplyr::mutate(meno = c("Adam","Bibiana","Cindy")) %>%
 tidyr::pivot_longer(cols = c(pred,počas,po), names_to = "test", values_to = "body") %>%
 dplyr::mutate(body = as.numeric(body),
        test = factor(test, levels = c("pred","počas","po"))) %>%
 ggplot(aes(x = test, y = body, group = meno, color = meno)) + 
 geom_point() + geom_line() +
 labs(y = "počet bodov", title = "Výsledky študentov v kurze")
## Warning: Removed 1 rows containing missing values (geom_point).
## Warning: Removed 1 row(s) containing missing values (geom_path).

10.6 Interaktívna vizualizácia

`%>%` <- magrittr::`%>%`
mtcars %>%
 dplyr::mutate(cyl = as.factor(cyl)) %>% 
 ggvis::ggvis(x = ~disp, y = ~mpg) %>%
 ggvis::layer_points(fill = ggvis::input_select(c("cyl", "am"), map=as.name, label = "farba:"))
library(ggplot2)
library(shiny)
# Užívateľské prostredie:
ui <- fluidPage(  # použi fluid Bootstrap layout
 # nadpis stránky
 titlePanel("Závislosť dojazdu od zdvihového objemu"),
 # vytvor riadok s bočným panelom
 sidebarLayout(   
  # definuj bočný panel s jedným vstupom
  sidebarPanel(
   selectInput("var3", "Faktor:", 
         choices = c("cyl", "am")
   )
  ),
  # vytvor miesto pre graf a tabuľku
  mainPanel(
   plotOutput("mileagePlot"),
   helpText("Priemer v skupine:"),
   tableOutput("summaryTable")
  )
 )
)
# Server:
server <- function(input, output) { # definuj server pre Shiny app
 # zaplň miesto vytvorené pre graf a tabuľku
 output$mileagePlot <- renderPlot({
  mtcars %>%
   dplyr::mutate(cyl = factor(cyl)) %>% 
   ggplot(aes(x = disp, y = mpg)) + 
   geom_point(aes_string(color = input$var3))
 })
 output$summaryTable <- renderTable({
  mtcars %>% 
   dplyr::group_by_at(input$var3) %>% 
   dplyr::summarize(disp = mean(disp), mpg = mean(mpg), .groups = "drop")
 })
}
# Skombinovanie frontend-u a backendu-u.
shinyApp(ui, server)
# uvoľnenie nepotrebných knižníc
detach("package:shiny")
p <- mtcars %>%
 dplyr::mutate(cyl = as.factor(cyl), model = rownames(.)) %>% 
 ggplot(aes(x = disp, y = mpg, color = cyl, label = model)) 
plotly::ggplotly(p + geom_point(), tooltip=c("label", "x", "y"))
plotly::ggplotly(p + geom_point(aes(text = paste(model,"\ndojazd: ", mpg, "mile/gal"))), tooltip = c("text") ) ## Warning: Ignoring unknown aesthetics: text

10.7 Efektívne programovanie

multiodhadLM_p <- function(data, N) {
 mat <- as.matrix(data)
 estimLM <- function(i) {
  Ys <- mat[i,]
  X <- cbind(1, Ys[,1])
  c( solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% Ys[,2] )
 }
 n <- nrow(mat)
 ind <- replicate(N, sample(n, n, replace=TRUE))
 cl <- parallel::makeCluster(3)
 parallel::clusterExport(cl, varlist = "mat", envir = environment())
 out <- parallel::parApply(cl, X = ind, MARGIN = 2, FUN = estimLM)
 parallel::stopCluster(cl)
 out
}
system.time(sim <- multiodhadLM_p(mtcars[c("wt","disp")], 5000))["elapsed"]
## elapsed 
##  0.836
apply(sim, MARGIN = 1, quantile, probs = c(0.025, 0.975))
##       [,1]   [,2]
## 2.5% -180.39711 101.4007
## 97.5% -94.25665 128.7218
// obsah súboru median.cpp
#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;

// [[Rcpp::export]]
NumericVector sort_C(NumericVector x) {
 int n = x.size();
 double xi;
 for(int i = 0; i <= n-2; ++i) {
  for(int j = i+1; j <= n-1; ++j) {
   xi = x[i]; 
   if (x[j] < xi) {
    x[i] = x[j];
    x[j] = xi;
   }
  }
 }
 return x;
}

// [[Rcpp::export]]
double median_C(NumericVector x) {
 int n = x.size();
 NumericVector y = sort_C(x);
 int i = floor(n/2);
 double out;
 if (n % 2 == 0) {
  out = (y[i-1]+y[i])/2;
 } else {
  out = y[i];
 }
 return out;
}
Rcpp::sourceCpp(file = "median.cpp")
sort_C(16:11)
## [1] 11 12 13 14 15 16
median_C(16:11)
## [1] 13.5

Funkcia sort_C sa dá nahradiť napr. preusporiadaním kópie vstupného vektora pomocou std::sort.

Rcpp::cppFunction(code = "double median_C(NumericVector x) {
 int n = x.size();
 NumericVector y = clone(x);
 std::sort(y.begin(), y.end());
 int i = std::floor(n/2);
 double out;
 if (n % 2 == 0) {
  out = (y[i-1]+y[i])/2;
 } else {
  out = y[i];
 }
 return out;
}")

Úplne najjednoduchšie je osladiť si život pomocnými funkciami, ktoré prostrediu C++ balík Rcpp sprístupňuje z prostredia R.

Rcpp::cppFunction(code = "double median_C(NumericVector x) {
 return median(x); 
}")

Ulož dáta do csv súborov:

write.table(nycflights13::flights, file = "data/nycflights13_flights.csv", 
      sep = ",", row.names = FALSE)
write.table(nycflights13::planes, file = "data/nycflights13_planes.csv", 
      sep = ",", row.names = FALSE)

Zapíš súbory do databázy. Externým súborom by sa nemuseli vytvoriť tabuľky so správnym formátom polí, napr. by všetky boli textové a bolo by potrebné ich typ manuálne meniť, alebo neskôr pri filtrovaní používať textové hodnoty, napr. day == “1”.

con <- DBI::dbConnect(drv = RSQLite::SQLite(), dbname = "data/nycflights13.db")
DBI::dbWriteTable(conn = con, name = "Flights", value = "data/nycflights13_flights.csv", overwrite=T)
DBI::dbWriteTable(conn = con, name = "Planes", value = "data/nycflights13_planes.csv", overwrite=T)
dplyr::tbl(con, from = "Flights")
DBI::dbDisconnect(con)

Vytvor nové spojenie, zlúč tabuľky a vykresli:

nycflights13_con <- DBI::dbConnect(drv = RSQLite::SQLite(), dbname = "data/nycflights13.db")
dplyr::tbl(nycflights13_con, from = "Flights") %>% 
 dplyr::filter(month == 1, day == 1, dep_time > 500 & dep_time < 800) %>% 
 dplyr::select(tailnum, origin) %>% 
 dplyr::left_join(y = dplyr::tbl(nycflights13_con, from = "Planes"), 
          by = "tailnum") %>% 
 dbplot::dbplot_histogram(x = seats, bins = 10)
DBI::dbDisconnect(nycflights13_con)

Filtrovanie sa dá vykonať aj po zlúčení tabuliek, ale je to menej efektívne.
Aby sa dali použiť pokročilejšie funkcie ggplot2, napr. vykreslenie po skupinách (group, colour), je pravdepodobne potrebné stiahnuť zobrazované údaje lokálne, a použiť ggplot2::ggplot namiesto dbplot.