Kapitola 6 Čistenie údajov pomocou tidyr

Kapitola je spracovaná prevažne s použitím (Wickham a Grolemund 2016, kap. 12), doplnkovo (Ismay a Kim 2019, kap. 4) a stránky projektu Statistical tools for high-throughput data analysis.

6.1 Všeobecne

To, ako vyzerajú čisté údaje, už bolo spomenuté: každá premenná má svoj stĺpec, každé pozorovanie je vo svojom riadku a každá hodnota má svoju bunku v tabuľke. Zatiaľ čo čisté dáta sú všetky rovnako čisté, tie neporiadne sú neporiadne svojim vlastným spôsobom. Výhoda čistých údajov spočíva – podobne ako pri iných štandardoch – v dostupnosti väčšieho počtu a ľahšie pochopiteľných nástrojov na prácu s dátami. Príkladom v prostredí R je tidyverse – celý ekosystém balíkov, do ktorého patria aj

 • tibble - vylepšená koncepcia dátových rámcov a metód manipulácie s nimi
 • readr - rýchly a priateľský spôsob importu tabuľkových údajov (prednostne do formátu tibble)
 • tidyr - nástroje na vytvorenie čistých dát z tých neporiadnych (Wickham a Henry 2020)
 • dplyr - gramatika manipulácie s dátami
 • ggplot2 - vizualizáčný systém založený na gramatike grafiky
 • purrr - konzistentný súbor nástrojov funkcionálneho programovania
 • stringr - súbor nástrojov uľahčujúci prácu so znakovými reťazcami

Pre ilustráciu, nasledujúca tabuľka je čistá:

library(tidyr)
table1
## # A tibble: 6 x 4
##  country   year cases population
##  <chr>    <int> <int>   <int>
## 1 Afghanistan 1999  745  19987071
## 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
## 3 Brazil    1999 37737 172006362
## 4 Brazil    2000 80488 174504898
## 5 China    1999 212258 1272915272
## 6 China    2000 213766 1280428583

Vďaka tomu je manipulácia s premennými veľmi jednoduchá. Napríklad jednoducho sa dá vyjadriť podiel pozitívnych prípadov v celej populácii,

table1 %>% 
 dplyr::mutate(rate = cases / population * 10000)
## # A tibble: 6 x 5
##  country   year cases population rate
##  <chr>    <int> <int>   <int> <dbl>
## 1 Afghanistan 1999  745  19987071 0.373
## 2 Afghanistan 2000  2666  20595360 1.29 
## 3 Brazil    1999 37737 172006362 2.19 
## 4 Brazil    2000 80488 174504898 4.61 
## 5 China    1999 212258 1272915272 1.67 
## 6 China    2000 213766 1280428583 1.67

zhrnúť počet prípadov po jednotlivých rokoch,

table1 %>% 
 dplyr::count(year, wt = cases)
## # A tibble: 2 x 2
##  year   n
## * <int> <int>
## 1 1999 250740
## 2 2000 296920

alebo zobraziť vývoj v jednotlivých krajinách.

library(ggplot2)
ggplot(table1, aes(year, cases)) + 
 geom_line(aes(group = country), colour = "grey50") + 
 geom_point(aes(colour = country))

Hoci sa zdá, že princípy poriadku v tabuľkových dátach sú zjavné a príde nám divné, prečo by dáta v praxi mali vyzerať inak, opak je realitou. Väčšia časť zaznamenaných údajov nie je v poriadku a to najmä preto, že

 • väčšina ľudí nie je oboznámená/zžitá s princípmi čistých údajov a je ťažké k nim prirodzene dôjsť, kým človek s dátami nestrávi už skutočne veľa času,
 • dáta sú často organizované pre úplne iný účel než analýzu.

To znamená, že pre seriózne analýzy bude treba nejaké to čistenie. Prvý krok je vždy rozpoznať, čo sú premenné a čo pozorovania. Niekedy je to ľahké, niekedy si to vyžaduje konzultáciu s tvorcami datasetu. Druhý krok je vyriešiť jeden z dvoch bežných problémov (iba zriedka oboch naraz):

 1. Jedna premenná je roztiahnutá cez viacero stĺpcov.
 2. Jedno pozorovanie je rozstratené po viacerých riadkoch.

Na vyriešenie týchto dvoch problémov budú potrebné dve kľúčové funkcie balíku tidyr: pivot_longer a pivot_wider. (Slovo pivoting sa dá preložiť ako otáčanie.)

6.2 Zber stĺpcov

V prvom probléme sa deje to, že názvy niektorých stĺpcov v tabuľke v skutočnosti nepredstavujú názvy premenných ale hodnoty nejakej premennej. Napr. v tabuľke

table4a
## # A tibble: 3 x 3
##  country   `1999` `2000`
## * <chr>    <int> <int>
## 1 Afghanistan  745  2666
## 2 Brazil    37737 80488
## 3 China    212258 213766

sú názvy druhého a tretieho stĺpca hodnotami premennej (nazvime ju) year, pričom hodnoty v bunkách týchto stĺpcov sú počty pozitívnych prípadov (cases). Cieľom je vytvoriť stĺpce pre tieto dve nové premenné, naplniť ich hodnotami (roky a počty prípadov) a staré stĺpce zmazať.

table4a <- table4a %>% 
 pivot_longer(cols = c(`1999`, `2000`), names_to = "year", values_to = "cases")
table4a
## # A tibble: 6 x 3
##  country   year  cases
##  <chr>    <chr> <int>
## 1 Afghanistan 1999   745
## 2 Afghanistan 2000  2666
## 3 Brazil   1999  37737
## 4 Brazil   2000  80488
## 5 China    1999 212258
## 6 China    2000 213766

S tabuľkou 4a súvisí table4b ktorá namiesto počtu pozitívnych prípadov obsahuje celkový počet v populácii. Najprv si ju zobrazíme, potom “otočíme” na dlhý (a čistý) formát, zobrazíme a výsledkom prepíšeme pôvodný objekt (Pozn.1: Funkcia print() okrem zobrazenia do konzoly vráti to isté, čo dostala na vstupe. Pozn.2: Takýto sled príkazov si môžme dovoliť iba ak sú jednotlivé príkazy v reťazi odladené, inak dôjde k prepisu vstupného súboru údajov a je treba ho znova načítať.).

table4b <- table4b %>% 
 print() %>% 
 pivot_longer(cols = c(`1999`, `2000`), names_to = "year", values_to = "population") %>% 
 print()
## # A tibble: 3 x 3
##  country     `1999`   `2000`
## * <chr>      <int>   <int>
## 1 Afghanistan  19987071  20595360
## 2 Brazil    172006362 174504898
## 3 China    1272915272 1280428583
## # A tibble: 6 x 3
##  country   year population
##  <chr>    <chr>   <int>
## 1 Afghanistan 1999  19987071
## 2 Afghanistan 2000  20595360
## 3 Brazil   1999  172006362
## 4 Brazil   2000  174504898
## 5 China    1999 1272915272
## 6 China    2000 1280428583

Obe tabuľky sa prekrývajú v dvoch stĺpcoch a každá obsahuje aj unikátne stĺpce, je teda prirodzené ich zlúčiť, aby údaje z nich boli dostupné na jednom mieste, a to funkciou left_join() z balíka dplyr.

dplyr::left_join(table4a, table4b)
## Joining, by = c("country", "year")
## # A tibble: 6 x 4
##  country   year  cases population
##  <chr>    <chr> <int>   <int>
## 1 Afghanistan 1999   745  19987071
## 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
## 3 Brazil   1999  37737 172006362
## 4 Brazil   2000  80488 174504898
## 5 China    1999 212258 1272915272
## 6 China    2000 213766 1280428583

6.3 Zber riadkov

V tabuľke table2 sú pozorovania rozložené do dvoch riadkov

table2
## # A tibble: 12 x 4
##  country   year type      count
##  <chr>    <int> <chr>      <int>
## 1 Afghanistan 1999 cases       745
## 2 Afghanistan 1999 population  19987071
## 3 Afghanistan 2000 cases      2666
## 4 Afghanistan 2000 population  20595360
## 5 Brazil    1999 cases      37737
## 6 Brazil    1999 population 172006362
## 7 Brazil    2000 cases      80488
## 8 Brazil    2000 population 174504898
## 9 China    1999 cases     212258
## 10 China    1999 population 1272915272
## 11 China    2000 cases     213766
## 12 China    2000 population 1280428583

Potrebujeme identifikovať stĺpec, v ktorom sú názvy premenných (type) a stĺpec, v ktorom sú ich hodnoty (count), zvyšok je práca funkcie duálnej ku pivot_longer:

table2 %>%
 pivot_wider(names_from = type, values_from = count)
## # A tibble: 6 x 4
##  country   year cases population
##  <chr>    <int> <int>   <int>
## 1 Afghanistan 1999  745  19987071
## 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
## 3 Brazil    1999 37737 172006362
## 4 Brazil    2000 80488 174504898
## 5 China    1999 212258 1272915272
## 6 China    2000 213766 1280428583

Skrátka, pivot_longer() tabuľky zoštíhľuje a predlžuje, naopak pivot_wider() robí tabuľky širšie a kratšie.

6.4 Rozdelenie a spojenie stĺpcov

Iný problém nastane, ak stĺpec obsahuje viac než jednu premennú, ako je tomu v nasledujúcej tabuľke,

table3
## # A tibble: 6 x 3
##  country   year rate       
## * <chr>    <int> <chr>      
## 1 Afghanistan 1999 745/19987071   
## 2 Afghanistan 2000 2666/20595360  
## 3 Brazil    1999 37737/172006362 
## 4 Brazil    2000 80488/174504898 
## 5 China    1999 212258/1272915272
## 6 China    2000 213766/1280428583

kde sa pod názvom rate nachádza podiel dvoch premenných, cases/population. Riešením je použiť funkciu separate(),

table3 %>% 
 separate(rate, into = c("cases", "population"), sep = "/", convert = TRUE)
## # A tibble: 6 x 4
##  country   year cases population
##  <chr>    <int> <int>   <int>
## 1 Afghanistan 1999  745  19987071
## 2 Afghanistan 2000  2666  20595360
## 3 Brazil    1999 37737 172006362
## 4 Brazil    2000 80488 174504898
## 5 China    1999 212258 1272915272
## 6 China    2000 213766 1280428583

kde argument sep definuje oddeľovací znak (môže byť aj regulárny výraz, prípadne počet znakov od začiatku) a convert povolí konverziu reťazca na číslo (alebo logickú hodnotu či NA). Niekedy môže byť užitočné rozdeliť jedno číslo (rok) na viacero (storočie, rok), hoci to dáta robí menej čistými

table3 %>% 
 separate(col = year, into = c("century", "year"), sep = 2)
## # A tibble: 6 x 4
##  country   century year rate       
##  <chr>    <chr>  <chr> <chr>      
## 1 Afghanistan 19   99  745/19987071   
## 2 Afghanistan 20   00  2666/20595360  
## 3 Brazil   19   99  37737/172006362 
## 4 Brazil   20   00  80488/174504898 
## 5 China    19   99  212258/1272915272
## 6 China    20   00  213766/1280428583

Inverznú operáciu ku separate() zabezpečuje funkcia unite(), ktorá môže napraviť rozdelenie hodnôt jednej premennej v bunkách viacerých stĺpcoch (čiže nie v ich názvoch), napr.

table5 %>% print() %>% 
 unite(col = new, century, year, sep = "")
## # A tibble: 6 x 4
##  country   century year rate       
## * <chr>    <chr>  <chr> <chr>      
## 1 Afghanistan 19   99  745/19987071   
## 2 Afghanistan 20   00  2666/20595360  
## 3 Brazil   19   99  37737/172006362 
## 4 Brazil   20   00  80488/174504898 
## 5 China    19   99  212258/1272915272
## 6 China    20   00  213766/1280428583
## # A tibble: 6 x 3
##  country   new  rate       
##  <chr>    <chr> <chr>      
## 1 Afghanistan 1999 745/19987071   
## 2 Afghanistan 2000 2666/20595360  
## 3 Brazil   1999 37737/172006362 
## 4 Brazil   2000 80488/174504898 
## 5 China    1999 212258/1272915272
## 6 China    2000 213766/1280428583

6.5 Chýbajúce hodnoty

Problémy pri príprave údajov môžu prísť aj s chýbajúcimi hodnotami. Hodnota môže byť chýbajúca

 • explicitne, označená znakom NA,
 • implicitne, jednoducho v údajoch chýba.

Trochu nadnesene: explicitne chýbajúca hodnota je prítomnosť absencie; implicitná zas absencia prítomnosti. Dokážete oba prípady identifikovať v nasledujúcej tabuľke?

stocks <- tibble(
 year  = c(2015, 2015, 2015, 2015, 2016, 2016, 2016),
 qtr  = c(  1,  2,  3,  4,  2,  3,  4),
 return = c(1.88, 0.59, 0.35,  NA, 0.92, 0.17, 2.66)
)

V dôsledku toho, ako sú datasety reprezentované, možno z implicitne chýbajúcej hodnoty urobiť explicitnú NA, napr. konverziou na široký formát a späť

stocks %>% 
 pivot_wider(names_from = year, values_from = return) %>% 
 print() %>% 
 pivot_longer(
  cols = c(`2015`, `2016`), 
  names_to = "year", 
  values_to = "return", 
  values_drop_na = FALSE
 )
## # A tibble: 4 x 3
##   qtr `2015` `2016`
##  <dbl> <dbl> <dbl>
## 1   1  1.88 NA  
## 2   2  0.59  0.92
## 3   3  0.35  0.17
## 4   4 NA   2.66
## # A tibble: 8 x 3
##   qtr year return
##  <dbl> <chr> <dbl>
## 1   1 2015  1.88
## 2   1 2016  NA  
## 3   2 2015  0.59
## 4   2 2016  0.92
## 5   3 2015  0.35
## 6   3 2016  0.17
## 7   4 2015  NA  
## 8   4 2016  2.66

Jednoduchšie je však použiť funkciu complete(),

stocks %>% 
 complete(year, qtr)
## # A tibble: 8 x 3
##  year  qtr return
##  <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2015   1  1.88
## 2 2015   2  0.59
## 3 2015   3  0.35
## 4 2015   4 NA  
## 5 2016   1 NA  
## 6 2016   2  0.92
## 7 2016   3  0.17
## 8 2016   4  2.66

ktorá vezme súbor stĺpcov, vytvorí všetky kombinácie a doplní k nim originálne dáta, pričom do ostatných pozícií doplní “NA”.

Niekedy explicitne chýbajúca hodnota môže značiť, že zastupuje duplikát predošlej hodnoty (a nikto sa neobťažoval doplniť ju). Vtedy sa na nahradenie NA použije funkcia fill(), ako v nasledujúcom príklade.

treatment <- tribble(
 ~ person,      ~ treatment, ~response,
 "Derrick Whitmore", 1,      7,
 NA,         2,      10,
 NA,         3,      9,
 "Katherine Burke", 1,      4
)
treatment %>% 
 fill(person)
## # A tibble: 4 x 3
##  person      treatment response
##  <chr>        <dbl>  <dbl>
## 1 Derrick Whitmore     1    7
## 2 Derrick Whitmore     2    10
## 3 Derrick Whitmore     3    9
## 4 Katherine Burke     1    4

6.6 Praktický príklad

Na predošlej kapitole o vizualizácii pomocou ggplot2 sme si v poslednej časti ukázali tématickú mapu rozšírenia koronavírusu. Hoci dáta boli v čistom tvare, predsa bolo kvôli zlúčeniu dvoch datasetov (hranice krajín a vývoj pandémie) treba dočisťovať kvôli rozdielnym štandardom v názvosloví krajín.
Siahnime teraz po iných údajoch (CSSE Johns Hopkins University). Úlohou bude zobraziť časový rad počtu úmrtí v dôsledku COVID-19 vo vybraných krajinách odo dňa výskytu prvého prípadu. Inšpirácia pochádza z blogu (Kajzar 2020). Pre zmenu, na načítanie dát bude použitý balík readr (a jeho používateľsky jednoduchšia funkcia read_csv).

dat <- readr::read_csv(
 "https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_global.csv")

Ak už odkaz nie je platný, je možné, že v ňom došlo len k drobnej zmene a internetovým vyhľadávačom sa dá nájsť aktuálna poloha súboru. V horšom prípadne je potrebné nájsť úplne nový zdroj údajov v podobnom formáte. Pre väčšie pohodlie prikladáme súbor aj offline.

dat <- readr::read_csv("data/time_series_covid19_deaths_global.csv")
## 
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## cols(
##  .default = col_double(),
##  `Province/State` = col_character(),
##  `Country/Region` = col_character()
## )
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
dat[1:7]
## # A tibble: 272 x 7
##  `Province/State` `Country/Region`  Lat  Long `1/22/20` `1/23/20` `1/24/20`
##  <chr>       <chr>      <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 <NA>       Afghanistan    33.9 67.7     0     0     0
## 2 <NA>       Albania      41.2 20.2     0     0     0
## 3 <NA>       Algeria      28.0  1.66     0     0     0
## 4 <NA>       Andorra      42.5  1.52     0     0     0
## 5 <NA>       Angola      -11.2 17.9     0     0     0
## 6 <NA>       Antigua and Bar… 17.1 -61.8     0     0     0
## 7 <NA>       Argentina    -38.4 -63.6     0     0     0
## 8 <NA>       Armenia      40.1 45.0     0     0     0
## 9 Australian Capit… Australia    -35.5 149.      0     0     0
## 10 New South Wales  Australia    -33.9 151.      0     0     0
## # … with 262 more rows

Údaje sú zjavne v širokom formáte, pretože dátum sa rozprestiera v záhlaví stĺpcov. Každý riadok zodpovedá jednej krajine (prípadne jej provincii). Po odstránení referenčnej polohy a provincie (naše cieľové krajiny žiadne nemajú) a po transformácii (pivot_longer) bude každý riadok unikátnou kombináciou krajiny a dátumu. Zároveň vidno, že dátum je v tvare mm/dd/yy, je treba ho previesť do formy yyyy-mm-dd, ktorá je v našich končinách čitateľnejšia, a na to sa hodia nástroje z balíku lubridate.

data_to_plot <- dat %>% 
 dplyr::select(-"Province/State", -Lat, - Long) %>% 
 dplyr::rename(Country = "Country/Region") %>% 
 pivot_longer(-Country, names_to = "Date", values_to = "Deaths") %>% 
 dplyr::mutate(Date = lubridate::mdy(Date)) %>% 
 dplyr::filter(Country %in% c("Slovakia","Czechia", "Hungary", "Poland", "Ukraine"),
        Deaths >= 1)
data_for_labels <- data_to_plot %>% 
 dplyr::group_by(Country) %>% 
 dplyr::slice(which.max(Date))

data_to_plot %>% 
 ggplot(mapping = aes(x = Date, y = Deaths, group = Country, color = Country)) + 
 geom_line() +
 labs(x = "dátum", y = NULL, title = "Počet úmrtí v okolí Slovenska") +
 # umiestnenie popisu radov do grafu (pre efekt)
 theme(legend.position = "none") +
 geom_text(data = data_for_labels, aes(label = Country), hjust = -0.1, vjust = 0) +
 scale_x_date(expand = c(0.15, 1)) # vyhradenie miesta za poslednou hodnotou 

Aby bola zohľadnená aj ľudnatosť krajiny, vyjadrime úmrtnosť na vírus v relatívnej mierke ako podiel počtu prípadov na 1 milión obyvateľov. Na to treba dataset o počte obyvateľov. Načítame najmenší CSV súbor, aký sa dá zbežným hľadaním na internete nájsť.

dat_population <- readr::read_csv(
 "https://datahub.io/JohnSnowLabs/population-figures-by-country/r/population-figures-by-country-csv.csv")
dat_population <- readr::read_csv("data/population-figures-by-country-csv.csv")
## 
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## cols(
##  .default = col_double(),
##  Country = col_character(),
##  Country_Code = col_character()
## )
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
dat_population[1:5]
## # A tibble: 263 x 5
##  Country       Country_Code Year_1960 Year_1961 Year_1962
##  <chr>        <chr>      <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 Aruba        ABW       54211   55438   56225
## 2 Afghanistan     AFG      8996351  9166764  9345868
## 3 Angola        AGO      5643182  5753024  5866061
## 4 Albania       ALB      1608800  1659800  1711319
## 5 Andorra       AND       13411   14375   15370
## 6 Arab World      ARB      92490932 95044497 97682294
## 7 United Arab Emirates ARE       92634  101078  112472
## 8 Argentina      ARG      20619075 20953077 21287682
## 9 Armenia       ARM      1874120  1941491  2009526
## 10 American Samoa    ASM       20013   20486   21117
## # … with 253 more rows

Štruktúra je podobná ako v predošlom csv súbore, nám bude stačiť posledný rok, názvy niektorých krajín však treba prekódovať (v komplexnejšom prípade pomocou balíku countrycode). Potom už len ponechať predtým vybrané krajiny, spojiť s datasetom úmrtí, vytvoriť relatívnu početnosť a zobraziť. Všimnime si použitie funkcie aes_string vtedy, keď treba na premenné odkázať znakovým reťazcom (napr. ak názov obsahuje medzery).

dat_population %>% 
 dplyr::transmute(Country = dplyr::recode(Country, 
               "Slovak Republic" = "Slovakia", 
               "Czech Republic" = "Czechia"), 
      Population = Year_2016) %>% 
 dplyr::filter(Country %in% data_for_labels$Country) %>% 
 dplyr::right_join(data_to_plot, by = "Country") %>% 
 dplyr::mutate("Confirmed per milion" = Deaths/Population*1e+06) %>% 
 ggplot(mapping = aes_string(x = "Date", y = as.name("Confirmed per milion"), 
               group = "Country", color = "Country")) + 
 geom_line()

Zdá sa, že Ukrajina je na tom s úmrtnosťou na COVID-19 na začiatku roku 2021 najlepšie spomedzi krajín strednej Európy - nielen z pohľadu relatívneho počtu ale aj rýchlosti rastu.

Otázky na zamyslenie:

 1. Vedeli by ste zostaviť takýto graf časových radov (alebo kartogram) z iných datasetov, než boli použité v lekcii? Môžete si ich vyhľadať alebo použiť napr. tie zo stránky https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data.
 2. Aký iný graf by bol podľa vás užitočný v súvislosti s aktuálnou pandémiou? Vedeli by ste ho zrealizovať?
 3. Je zjavné, že počty potvrdených prípadov nákazy alebo úmrtí iba obmedzene odzrkadľujú skutočné rozšírenie v populácii. To je veľmi závislé od viacerých faktorov, napr. od dostupnosti testov na vírus, rozsahu ich nasadenia v teréne, kapacity zdravotníckych zariadení či ochoty jednotlivých štátov pravdivo zverejňovať svoje štatistiky. Koľko by mohol byť skutočný počet infikovaných ľudí v jednotlivých krajinách? V začiatkoch pandémie bolo zaujímavé čítať napr. blogy https://medium.com/@tomaspueyo/ – poznáte iné také, ktoré sa držia faktov a snažia o nadhľad?

6.7 Cvičenie

 1. Načítajte dataset USArrest z balíku datasets, zoznámte sa s významom stĺpcov. Ktoré predstavujú druh zločinu?

 2. Pomocou pipe operátora vytvorte sekvenciu príkazov (v zátvorke je tip, čo pri tom použiť), ktorá

  1. začne datasetom USArrest,
  2. pridá premennú state s názvami riadkov, (funkcie mutate alebo cbind, rownames(.))
  3. prevedie tabuľku do dlhého formátu, teda zoskupí názvy zločinov do premennej crime a počty zatknutí do premennej cases, (pivot_longer)
  4. bodovým grafom zobrazí vzťah medzi percentom ľudnatosti v mestských oblastiach (na osi x) a počtom prípadov (v logaritmickej mierke na osi y), pričom farebne sú odlíšené jednotlivé zločiny. (ggplot + scale_y_login10)
 3. V predošlom príklade zmeňte bodový graf na textový (s názvami štátov) a jednotlivé zločiny zobrazte vo svojom vlastnom grafe pod sebou. Zvážte použitie individuálnej mierky na osi y a prispôsobte veľkosť textu. (geom_text + facet_grid, scales, size)

 4. Adam, Bibiana a Cindy sa prihlásili na kurz. Pred ním, počas aj po ňom písali test (hodnotenie 0-10 bodov), výsledky však neboli importované poriadne, niečo sa z nich možno aj stratilo (tabuľka definovaná nižšie, poradie riadkov zodpovedá abecednému radeniu mien študentov). Príkazy sa snažte reťaziť a preferujte funkcie z balíkov ekosystému tidyverse.
  Úlohy:

  • Rozdeľte hodnotenie do stĺpcov podľa času testovania, pripojte mená a pomocou ggplot zobrazte vývoj ich vedomostí do spoločného grafu.
  • Kto z nich sa ulieval a kto snažil?
  • Čo by ste zmenili vo funkcii separate, ak by ste sa dozvedeli, že Cindy sa prvého testu nemohla zúčastniť?
tibble(x = c("8,8,3", "2,4,9", "5,6"))
## # A tibble: 3 x 1
##  x  
##  <chr>
## 1 8,8,3
## 2 2,4,9
## 3 5,6