Chapter 6 EXAMPLE 1

Source: Programming Assignment 3 INSTRUCTIONS: Hospital Quality [R Programming Coursera]

Idea: Yêu cầu đề bài

Download data: Dữ liệu đề bài

6.1 DOWNLOAD DATA

if(!file.exists("./example/1/rprog_data_ProgAssignment3-data.zip")) # KIỂM TRA XEM CÓ FILE NÀY ĐÃ DOWNLOAD TRONG THƯ MỤC CHƯA
 
 # NẾU CHƯA CÓ THÌ TIẾN HÀNH DOWNLOAD VÀ GIẢI NÉN
 
 {
 
 url <- "https://tanduc307.github.io/xstk/example/1/rprog_data_ProgAssignment3-data.zip" # GÁN GIÁ TRỊ LINK DOWNLOAD
 library(here) # SỬ DỤNG PACKAGE 'here' ĐỂ TẠO ĐƯỜNG DẪN CHO TIỆN
 working_wd <- getwd() # GÁN GIÁ TRỊ THƯ MỤC LÀM VIỆC
 destfile <- here(working_wd, "example", "1", "rprog_data_ProgAssignment3-data.zip") # GÁN GIÁ TRỊ VỊ TRÍ FILE SẼ DOWNLOAD
 
 download.file(url, destfile) # DOWNLOAD FILE VỀ THƯ MỤC LÀM VIỆC
 
 unzip_folder <- here(working_wd, "example", "1") # GÁN GIÁ TRỊ VỊ TRÍ FILE SẼ GIẢI NÉN
 unzip(zipfile = destfile, exdir = unzip_folder) # GIẢI NÉN FILE
 list.files(unzip_folder) # LIỆT KÊ CÁC FILE TRONG THƯ MỤC SAU GIẢI NÉN
 
 } # KẾT THÚC HÀM IF

6.2 GIẢI BÀI TẬP

Bạn nên dùng MS Excel để mở các bảng dữ liệu này ra để có cái nhìn về toàn bộ dữ liệu và cách trích xuất dữ liệu thủ công theo yêu cầu đề bài sẽ gồm những bước nào. Từ đây khi viết hàm vào R sẽ có thể dễ dàng đối chiếu kết quả.

6.2.1 TÌM RA BANG NÀO CÓ TỶ LỆ BỆNH THẤP NHẤT

Finding the best hospital in a state Lưu hàm ở file best.R

best <- function(state_real, outcome_real) 

 # ĐẶT HÀM TÊN LÀ 'best', CÓ HAI THÔNG SỐ LÀ 'state_real' là tên của bang; 'outcome_real' là tỷ lệ bệnh. 
 
 {
 
 # NHẬP DỮ LIỆU
 library(here)
 working_wd <- getwd()
 file_outcome_csv <- here(working_wd, "example", "1", "outcome-of-care-measures.csv")
 
 outcome <- read.csv(file_outcome_csv, colClasses = "character", na.strings = "Not Available") 
 lean_data <- outcome[, c(2, 7, 11, 17, 23)] 
 colnames(lean_data) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
 
 unique_name <- unique(lean_data$state)
 if (match(state_real, unique_name, nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid state")
  stop()
 }
 
 if (match(outcome_real, c("heart attack", "heart failure", "pneumonia"), nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid outcome")
  stop()
 }
 
 lean_data_state <- split(lean_data, f = list(lean_data$state)) 
 foo <- data.frame(lean_data_state[state_real]) 
 
 colnames(foo) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
 
 #work <- data.frame(cbind(foo$hospital_name, foo$"outcome_real")) # KHI ĐẶT TRONG HÀM THÌ KHÔNG DÙNG KIỂU SUBSET DẤU '$' ĐƯỢC, NÊN PHẢI CHUYỂN QUA KIỂU NÀY.
 
 work <- data.frame(cbind(foo[, c("hospital_name", outcome_real)])) 
 
 good <- complete.cases(work)
 work_ok <- data.frame(work[good, ][]) # TẠO DATASET CỦA STATE VỚI CỘT BỆNH VÀ LOẠI ĐI MISSING VALUE
 colnames(work_ok) <- c("hospital_name", outcome_real)
 
 yes <- as.numeric(work_ok[, outcome_real])

 happy <- work_ok[which(yes == min(yes)), ] # LƯU Ý SYNTAX KHI DÙNG HÀM WHICH
 
 result_1 <- paste(happy[1]) # LẤY TÊN CỦA BỆNH VIỆN CÓ TỶ LỆ BỆNH ÍT NHẤT
 
 return(result_1) # TRẢ KẾT QUẢ TÌM KIẾM
 
 } # KẾT THÚC HÀM

6.2.1.1 TEST HÀM

Khi test hàm thì đoạn code ở trên được lưu ở file best.R, ta có thể source(“best.R”) để R thực hiện.

best("TX", "heart attack")
## [1] "CYPRESS FAIRBANKS MEDICAL CENTER"
best("TX", "heart failure")
## [1] "FORT DUNCAN MEDICAL CENTER"
best("MD", "heart attack")
## [1] "JOHNS HOPKINS HOSPITAL, THE"
best("MD", "pneumonia")
## [1] "GREATER BALTIMORE MEDICAL CENTER"

6.2.1.2 TEST LỖI NHẬP LIỆU

Trong hàm đã thiết lập thông báo cho người nhập liệu nếu ghi sai tên bang hay ghi sai tên bệnh sẽ hiện ra thông báo lỗi nhập liệu để điều chỉnh.

best("BB", "heart attack") ==> "invalid state"

best("NY", "hert attack") ==> "invalid outcome"

6.2.2 TÌM BỆNH VIỆN THEO HẠNG

Ranking hospitals by outcome in a state Lưu hàm ở file rankhospital.R

rankhospital <- function(state_real, outcome_real, num_real = "best") 
 
 {
 
 # NHẬP DỮ LIỆU
 library(here)
 working_wd <- getwd()
 file_outcome_csv <- here(working_wd, "example", "1", "outcome-of-care-measures.csv")
 
 outcome <- read.csv(file_outcome_csv, colClasses = "character", na.strings = "Not Available")
 lean_data <- outcome[, c(2, 7, 11, 17, 23)]
 colnames(lean_data) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia")
 
 unique_name <- unique(lean_data$state)
 if (match(state_real, unique_name, nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid state")
  stop()
 }
 
 if (match(outcome_real, c("heart attack", "heart failure", "pneumonia"), nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid outcome")
  stop()
 }
 
 ######
 
 lean_data_state <- split(lean_data, f = list(lean_data$state)) 
 foo <- data.frame(lean_data_state[state_real]) 
 
 colnames(foo) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
 
 work <- data.frame(cbind(foo[, c("hospital_name", outcome_real)]))
 
 good <- complete.cases(work)
 work_ok <- data.frame(work[good, ][]) # TẠO RA DATASET CỦA CỘT BỆNH VIỆN VÀ LOẠI ĐI MISSING VALUE
 colnames(work_ok) <- c("hospital_name", outcome_real)
 
 yes <- as.numeric(work_ok[, outcome_real])
 
 work_ok[, 2] <- as.numeric(work_ok[, 2])
 
 lll <- work_ok[order(work_ok[, 2]), ]
 
 eee <- lll[order(lll[, 2], lll[, 1]), ] # SẮP XẾP THEO THỨ TỰ RATE VÀ THEO THỨ TỰ ALPHABET TRONG HOSPITAL NAME
 rank_num <- length(eee$hospital_name)
 rank_real <- c(1:rank_num)
 rrr <- cbind(eee, rank_real) # TRẢ RA 1 BẢNG KẾT QUẢ FULLSET RỒI
 
 if (num_real == "best") {
  num_real <- min(rrr[, 3])
 } else {
  if (num_real == "worst") {
   num_real <- max(rrr[, 3])
  } else {
   if(num_real > 0 & num_real < max(rrr[, 3])) {
     num_real == num_real
   }
   else{
    print("NA")
    stop()
  } #else3 
  } #else2 
  } #else1
 
 happy <- rrr[which(rrr[, 3] == num_real), ]
 result_1 <- paste(happy[1])
 print(result_1)
 
}

6.2.2.1 TEST HÀM

rankhospital("TX", "heart failure", 4)
## [1] "DETAR HOSPITAL NAVARRO"
rankhospital("MD", "heart attack", "worst")
## [1] "HARFORD MEMORIAL HOSPITAL"
#rankhospital("MN", "heart attack", 5000) # NẾU HẠNG VƯỢT QUA SỐ LIỆU THÌ SẼ HIỆN RA 'NA'.

6.2.3 TÌM CÁC BỆNH VIỆN CÓ CÙNG HẠNG Ở TẤT CẢ CÁC BANG

Ranking hospitals in all states Lưu hàm ở file rankall.R

# TẠO HÀM THỨ NHẤT XẾP HẠNG BỆNH VIỆN Ở TỪNG BANG
rankhospital <- function(state_real, outcome_real, num_real = "best") {
 
 # NHẬP DỮ LIỆU
 library(here)
 working_wd <- getwd()
 file_outcome_csv <- here(working_wd, "example", "1", "outcome-of-care-measures.csv")
 
 outcome <- read.csv(file_outcome_csv, colClasses = "character", na.strings = "Not Available")
 
 lean_data <- outcome[, c(2, 7, 11, 17, 23)] 
 colnames(lean_data) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
 
 unique_name <- unique(lean_data$state)
 if (match(state_real, unique_name, nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid state")
  stop()
 }
 
 if (match(outcome_real, c("heart attack", "heart failure", "pneumonia"), nomatch = "0") > 0) {
 } else {
  print("invalid outcome")
  stop()
 }
 
 ######
 
 lean_data_state <- split(lean_data, f = list(lean_data$state)) 
 foo <- data.frame(lean_data_state[state_real]) 
 
 colnames(foo) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
 
 work <- data.frame(cbind(foo[, c("hospital_name", outcome_real, "state")]))
 colnames(work) <- c("hospital_name", outcome_real, "state")
 work[, 2] <- as.numeric(work[, 2])
 
 ############# TẠO RA DATAFRAME TƯƠNG ỨNG TỪNG STATE #############
 
 good <- complete.cases(work)
 work <- data.frame(work[good, ][]) # TẠO RA DATASET CỦA CỘT BỆNH VIỆN VÀ LOẠI ĐI MISSING VALUE
 colnames(work) <- c("hospital_name", outcome_real, "state")

 fff <- work[order(work[, 2], work[, 1]), ] # SẮP XẾP THEO THỨ TỰ RATE VÀ THEO THỨ TỰ ALPHABET TRONG HOSPITAL NAME
 rank_num <- length(fff$hospital_name)
 rank_real <- c(1:rank_num)
 rrr <- cbind(fff, rank_real) # TRẢ RA 1 BẢNG KẾT QUẢ FULLSET RỒI
 
 if (num_real == "best") {
  num_real <- min(rrr[, 4])
 } else {
  if (num_real == "worst") {
   num_real <- max(rrr[, 4])
  } else {
   if(num_real > 0 & num_real < max(rrr[, 4])) {
    num_real == num_real
   }
   else{
    aaaa <- "NA"
    bbbb <- state_real
    kkkk <- cbind(aaaa, bbbb)
    colnames(kkkk) <- c("hospital_name", "state")
    return(paste(kkkk[, 1:2]))
    #stop() # LƯU Ý ĐỂ IN RA KẾT QUẢ NA THÌ PHẢI TẮT HÀM NÀY
   } #else3 
  } #else2 
 } #else1
 
 happy <- rrr[which(rrr[, 4] == num_real), ]
 return((paste(happy[, c(1, 3)])))
}

# CHECK NỘI BỘ CHO HÀM 1
#rankhospital("AK", "heart attack", 10)
#rankhospital("AL", "heart attack", 20)

####################

# THIẾT KẾ HÀM 2 CÓ BẢN CHẤT LÀ MỘT VÒNG LẶP TỪNG BANG VÀO DỰA THEO HÀM 1

rankall <- function(outcome_real, num_real = "best")
 
       {

       # NHẬP DỮ LIỆU
       library(here)
       working_wd <- getwd()
       file_outcome_csv <- here(working_wd, "example", "1", "outcome-of-care-measures.csv")
 
       outcome <- read.csv(file_outcome_csv, colClasses = "character", na.strings = "Not Available")
 
      lean_data <- outcome[, c(2, 7, 11, 17, 23)] 
      colnames(lean_data) <- c("hospital_name", "state", "heart attack", "heart failure", "pneumonia") 
      
      unique_name <- unique(lean_data$state)
      lll_a <- unique_name[order(unique_name[])] ## SẮP XẾP THỨ TỰ CỦA STATE THEO ABC
      extract_data <- data.frame(matrix(ncol = 4, nrow = 0))
      
      for(ok in seq_along(lll_a)){
       state_real <- lll_a[ok]
       extract_1 <- rankhospital(state_real, outcome_real, num_real)
       extract_data <- rbind(extract_data, extract_1)
      }
      colnames(extract_data) <- c("hospital_name", "state")
      return(extract_data)
      
      }

6.2.3.1 TEST HÀM

rankall("heart attack", 20)
##                          hospital_name state
## 1                              NA  AK
## 2                D W MCMILLAN MEMORIAL HOSPITAL  AL
## 3               ARKANSAS METHODIST MEDICAL CENTER  AR
## 4              JOHN C LINCOLN DEER VALLEY HOSPITAL  AZ
## 5                     SHERMAN OAKS HOSPITAL  CA
## 6                   SKY RIDGE MEDICAL CENTER  CO
## 7                    MIDSTATE MEDICAL CENTER  CT
## 8                              NA  DC
## 9                              NA  DE
## 10                SOUTH FLORIDA BAPTIST HOSPITAL  FL
## 11                UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER  GA
## 12                              NA  GU
## 13                              NA  HI
## 14                   COVENANT MEDICAL CENTER  IA
## 15                              NA  ID
## 16 JESSE BROWN VA MEDICAL CENTER - VA CHICAGO HEALTHCARE SYSTEM  IL
## 17                      COMMUNITY HOSPITAL  IN
## 18             COFFEYVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER  KS
## 19               KING'S DAUGHTERS' MEDICAL CENTER  KY
## 20                NORTH OAKS MEDICAL CENTER, LLC  LA
## 21                       HEYWOOD HOSPITAL  MA
## 22                    CIVISTA MEDICAL CENTER  MD
## 23                      RUMFORD HOSPITAL  ME
## 24        GENESYS REGIONAL MEDICAL CENTER - HEALTH PARK  MI
## 25                HEALTHEAST WOODWINDS HOSPITAL  MN
## 26                       LIBERTY HOSPITAL  MO
## 27                   MARION GENERAL HOSPITAL  MS
## 28                              NA  MT
## 29                       MEDWEST HAYWOOD  NC
## 30                              NA  ND
## 31                              NA  NE
## 32                              NA  NH
## 33           CAPITAL HEALTH MEDICAL CENTER - HOPEWELL  NJ
## 34                              NA  NM
## 35                              NA  NV
## 36                 METROPOLITAN HOSPITAL CENTER  NY
## 37                 CINCINNATI VA MEDICAL CENTER  OH
## 38               JACKSON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  OK
## 39        ST ALPHONSUS MEDICAL CENTER - BAKER CITY, INC  OR
## 40                        UPMC PASSAVANT  PA
## 41            HOSPITAL METROPOLITANO DR TITO MATTEI  PR
## 42                              NA  RI
## 43                   PALMETTO HEALTH BAPTIST  SC
## 44                              NA  SD
## 45                  INDIAN PATH MEDICAL CENTER  TN
## 46                    NIX HEALTH CARE SYSTEM  TX
## 47                              NA  UT
## 48              CARILION GILES COMMUNITY HOSPITAL  VA
## 49                              NA  VI
## 50                              NA  VT
## 51                    SWEDISH MEDICAL CENTER  WA
## 52                     ST CROIX REG MED CTR  WI
## 53                    PLATEAU MEDICAL CENTER  WV
## 54                              NA  WY
rankall("heart failure", 10)
##                     hospital_name state
## 1                         NA  AK
## 2              SPRINGHILL MEDICAL CENTER  AL
## 3      BAPTIST HEALTH MEDICAL CENTER-LITTLE ROCK  AR
## 4           CARONDELET ST JOSEPHS HOSPITAL  AZ
## 5              HUNTINGTON BEACH HOSPITAL  CA
## 6                MCKEE MEDICAL CENTER  CO
## 7             ROCKVILLE GENERAL HOSPITAL  CT
## 8                         NA  DC
## 9                         NA  DE
## 10         HIGHLANDS REGIONAL MEDICAL CENTER  FL
## 11        DEKALB MEDICAL CENTER AT HILLANDALE  GA
## 12                         NA  GU
## 13             HAWAII MEDICAL CENTER EAST  HI
## 14          AUDUBON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  IA
## 15              BONNER GENERAL HOSPITAL  ID
## 16          ALEXIAN BROTHERS MEDICAL CENTER  IL
## 17              CLARK MEMORIAL HOSPITAL  IN
## 18              DECATUR COUNTY HOSPITAL  KS
## 19               ST ELIZABETH FT THOMAS  KY
## 20             ST FRANCIS MEDICAL CENTER  LA
## 21             NORTH SHORE MEDICAL CENTER  MA
## 22             MARYLAND GENERAL HOSPITAL  MD
## 23                CARY MEDICAL CENTER  ME
## 24        OAKWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER  MI
## 25              RIDGEVIEW MEDICAL CENTER  MN
## 26            CHRISTIAN HOSPITAL NORTHEAST  MO
## 27             GREENWOOD LEFLORE HOSPITAL  MS
## 28            ST JOHN'S LUTHERAN HOSPITAL  MT
## 29               WAKEMED, CARY HOSPITAL  NC
## 30            SANFORD MEDICAL CENTER FARGO  ND
## 31               YORK GENERAL HOSPITAL  NE
## 32            PORTSMOUTH REGIONAL HOSPITAL  NH
## 33                  VALLEY HOSPITAL  NJ
## 34  HOLY CROSS HOSPITAL A DIV OF TAOS HEALTH SYSTEMS  NM
## 35        RENOWN SOUTH MEADOWS MEDICAL CENTER  NV
## 36                MOUNT SINAI HOSPITAL  NY
## 37             TRUMBULL MEMORIAL HOSPITAL  OH
## 38                MARY HURLEY HOSPITAL  OK
## 39                ST ANTHONY HOSPITAL  OR
## 40                    UPMC HORIZON  PA
## 41           HOSPITAL HERMANOS MELENDEZ INC  PR
## 42                  NEWPORT HOSPITAL  RI
## 43            CHARLESTON VA MEDICAL CENTER  SC
## 44 AVERA MCKENNAN HOSPITAL & UNIVERSITY HEALTH CENTER  SD
## 45        FORT SANDERS REGIONAL MEDICAL CENTER  TN
## 46        UT SOUTHWESTERN UNIVERSITY HOSPITAL  TX
## 47             VALLEY VIEW MEDICAL CENTER  UT
## 48         CARILION GILES COMMUNITY HOSPITAL  VA
## 49                         NA  VI
## 50           CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER  VT
## 51           VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER  WA
## 52     WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE- ALL SAINTS  WI
## 53            PRINCETON COMMUNITY HOSPITAL  WV
## 54         CAMPBELL COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  WY
head(rankall("heart attack", 20), 10)
##             hospital_name state
## 1                  NA  AK
## 2    D W MCMILLAN MEMORIAL HOSPITAL  AL
## 3  ARKANSAS METHODIST MEDICAL CENTER  AR
## 4 JOHN C LINCOLN DEER VALLEY HOSPITAL  AZ
## 5        SHERMAN OAKS HOSPITAL  CA
## 6       SKY RIDGE MEDICAL CENTER  CO
## 7       MIDSTATE MEDICAL CENTER  CT
## 8                  NA  DC
## 9                  NA  DE
## 10   SOUTH FLORIDA BAPTIST HOSPITAL  FL
tail(rankall("pneumonia", "worst"), 3)
##                 hospital_name state
## 52 MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM - NORTHLAND, INC  WI
## 53           PLATEAU MEDICAL CENTER  WV
## 54      NORTH BIG HORN HOSPITAL DISTRICT  WY
tail(rankall("heart failure"), 10)
##                            hospital_name state
## 45             WELLMONT HAWKINS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  TN
## 46                    FORT DUNCAN MEDICAL CENTER  TX
## 47 VA SALT LAKE CITY HEALTHCARE - GEORGE E. WAHLEN VA MEDICAL CENTER  UT
## 48                     SENTARA POTOMAC HOSPITAL  VA
## 49              GOV JUAN F LUIS HOSPITAL & MEDICAL CTR  VI
## 50                       SPRINGFIELD HOSPITAL  VT
## 51                     HARBORVIEW MEDICAL CENTER  WA
## 52                  AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER  WI
## 53                     FAIRMONT GENERAL HOSPITAL  WV
## 54                    CHEYENNE VA MEDICAL CENTER  WY
rankall("pneumonia", "worst")
##                 hospital_name state
## 1         ALASKA NATIVE MEDICAL CENTER  AK
## 2         JACKSONVILLE MEDICAL CENTER  AL
## 3         RIVER VALLEY MEDICAL CENTER  AR
## 4        HAVASU REGIONAL MEDICAL CENTER  AZ
## 5        DELANO REGIONAL MEDICAL CENTER  CA
## 6     ST MARYS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER  CO
## 7            MILFORD HOSPITAL, INC  CT
## 8        GEORGETOWN UNIVERSITY HOSPITAL  DC
## 9    CHRISTIANA CARE HEALTH SERVICES, INC.  DE
## 10    SEVEN RIVERS REGIONAL MEDICAL CENTER  FL
## 11      MCDUFFIE REGIONAL MEDICAL CENTER  GA
## 12      GUAM MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY  GU
## 13        MAUI MEMORIAL MEDICAL CENTER  HI
## 14            BURGESS HEALTH CENTER  IA
## 15         BEAR LAKE MEMORIAL HOSPITAL  ID
## 16              ST JOHNS HOSPITAL  IL
## 17 INDIANA UNIVERSITY HEALTH LA PORTE HOSPITAL  IN
## 18       WESTERN PLAINS MEDICAL COMPLEX  KS
## 19           CALDWELL MEDICAL CENTER  KY
## 20      TERREBONNE GENERAL MEDICAL CENTER  LA
## 21           ATHOL MEMORIAL HOSPITAL  MA
## 22           CIVISTA MEDICAL CENTER  MD
## 23             MID COAST HOSPITAL  ME
## 24         ASPIRUS GRAND VIEW HOSPITAL  MI
## 25           GLACIAL RIDGE HOSPITAL  MN
## 26     UNIVERSITY OF MISSOURI HEALTH CARE  MO
## 27           BOLIVAR MEDICAL CENTER  MS
## 28           GLENDIVE MEDICAL CENTER  MT
## 29          VIDANT EDGECOMBE HOSPITAL  NC
## 30          OAKES COMMUNITY HOSPITAL  ND
## 31         MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL  NE
## 32        LAKES REGION GENERAL HOSPITAL  NH
## 33       BERGEN REGIONAL MEDICAL CENTER  NJ
## 34                UNM HOSPITAL  NM
## 35       RENOWN REGIONAL MEDICAL CENTER  NV
## 36          ONEIDA HEALTHCARE CENTER  NY
## 37     COSHOCTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  OH
## 38        MERCY MEMORIAL HEALTH CENTER  OK
## 39              BAY AREA HOSPITAL  OR
## 40      POTTSTOWN MEMORIAL MEDICAL CENTER  PA
## 41        HOSPITAL SAN CARLOS BORROMEO  PR
## 42          SOUTH COUNTY HOSPITAL INC  RI
## 43      LAURENS COUNTY HEALTHCARE SYSTEM  SC
## 44        HURON REGIONAL MEDICAL CENTER  SD
## 45       ATHENS REGIONAL MEDICAL CENTER  TN
## 46          LIMESTONE MEDICAL CENTER  TX
## 47             CASTLEVIEW HOSPITAL  UT
## 48           SENTARA LEIGH HOSPITAL  VA
## 49      ROY LESTER SCHNEIDER HOSPITAL,THE  VI
## 50            PORTER HOSPITAL, INC  VT
## 51           OLYMPIC MEDICAL CENTER  WA
## 52 MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM - NORTHLAND, INC  WI
## 53           PLATEAU MEDICAL CENTER  WV
## 54      NORTH BIG HORN HOSPITAL DISTRICT  WY
rankall("heart failure")
##                            hospital_name state
## 1                      SOUTH PENINSULA HOSPITAL  AK
## 2                 GEORGE H. LANIER MEMORIAL HOSPITAL  AL
## 3            VA CENTRAL AR. VETERANS HEALTHCARE SYSTEM LR  AR
## 4                BANNER GOOD SAMARITAN MEDICAL CENTER  AZ
## 5                 CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER  CA
## 6                     PARKER ADVENTIST HOSPITAL  CO
## 7                      YALE-NEW HAVEN HOSPITAL  CT
## 8                        PROVIDENCE HOSPITAL  DC
## 9                 BAYHEALTH - KENT GENERAL HOSPITAL  DE
## 10             FLORIDA HOSPITAL HEARTLAND MEDICAL CENTER  FL
## 11                         DOCTORS HOSPITAL  GA
## 12                 GUAM MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY  GU
## 13                      KUAKINI MEDICAL CENTER  HI
## 14                MERCY MEDICAL CENTER - CEDAR RAPIDS  IA
## 15              SAINT ALPHONSUS MEDICAL CENTER - NAMPA  ID
## 16                  RUSH UNIVERSITY MEDICAL CENTER  IL
## 17                     ST CATHERINE HOSPITAL INC  IN
## 18                        HAYS MEDICAL CENTER  KS
## 19                    WESTLAKE REGIONAL HOSPITAL  KY
## 20                  WILLIS KNIGHTON MEDICAL CENTER  LA
## 21                   ST ELIZABETH'S MEDICAL CENTER  MA
## 22                  MEDSTAR GOOD SAMARITAN HOSPITAL  MD
## 23        MILES MEMORIAL HOSPITAL (LINCOLN COUNTY HEALTHCARE  ME
## 24                    HARPER UNIVERSITY HOSPITAL  MI
## 25            ESSENTIA HEALTH ST JOSEPH'S MEDICAL CENTER  MN
## 26                    NORTH KANSAS CITY HOSPITAL  MO
## 27                     SOUTH CENTRAL REG MED CTR  MS
## 28                   COMMUNITY MEDICAL CENTER INC  MT
## 29                FIRSTHEALTH MOORE REGIONAL HOSPITAL  NC
## 30                    ST ALOISIUS MEDICAL CENTER  ND
## 31                      NEBRASKA HEART HOSPITAL  NE
## 32                     VALLEY REGIONAL HOSPITAL  NH
## 33                   EAST ORANGE GENERAL HOSPITAL  NJ
## 34               LOVELACE REGIONAL HOSPITAL - ROSWELL  NM
## 35                       MOUNTAINVIEW HOSPITAL  NV
## 36                 KINGSBROOK JEWISH MEDICAL CENTER  NY
## 37                         FAIRVIEW HOSPITAL  OH
## 38                   DUNCAN REGIONAL HOSPITAL, INC  OK
## 39                    PORTLAND VA MEDICAL CENTER  OR
## 40                  PHILADELPHIA VA MEDICAL CENTER  PA
## 41                 SAN LUKE'S MEMORIAL HOSPITAL INC  PR
## 42                         WESTERLY HOSPITAL  RI
## 43                      PALMETTO HEALTH BAPTIST  SC
## 44             AVERA HEART HOSPITAL OF SOUTH DAKOTA LLC  SD
## 45             WELLMONT HAWKINS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL  TN
## 46                    FORT DUNCAN MEDICAL CENTER  TX
## 47 VA SALT LAKE CITY HEALTHCARE - GEORGE E. WAHLEN VA MEDICAL CENTER  UT
## 48                     SENTARA POTOMAC HOSPITAL  VA
## 49              GOV JUAN F LUIS HOSPITAL & MEDICAL CTR  VI
## 50                       SPRINGFIELD HOSPITAL  VT
## 51                     HARBORVIEW MEDICAL CENTER  WA
## 52                  AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER  WI
## 53                     FAIRMONT GENERAL HOSPITAL  WV
## 54                    CHEYENNE VA MEDICAL CENTER  WY