Kapittel 1 Forord

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand.

DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg innbyggere i Bergen til å diskutere og gi råd til politikerne i bestemte saker i det såkalte “Byborgerpanelet”. I samarbeid med internasjonalt ledende forskere blant annet fra Stanford University studerer vi demokratisk innovasjon og dens effekt på demokratisk legitimitet i norske kommuner. Sentrale forskningsspørsmål handler om hvem som deltar i Byborgerpanelet, hvordan panelet bør organiseres, samt hvordan deres råd følges opp av politikere og administrasjon i kommunen.

Med støtte fra Norges forskningsråd viderefører og formaliserer prosjektet samarbeidet om demokratisk innovasjon i kommunal sektor mellom Bergen kommune, NORCE - Norwegian Research Centre, og Universitetet i Bergen. Full prosjekttittel er “Demokratisk innovasjon i praksis: forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.” Det varer i perioden fra 1. september 2019 til 30. november 2022, og har prosjektnummer 295892.