Phần 1 Giới thiệu

Thật sự tìm kiếm nội dung khi mở 11 slide là không tưởng, nên mình tạo project này để dễ tra cứu.