9 Estymacje używające danych uzupełniających

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

W wielu przypadkach, oprócz konkretnych pomiarów, istnieje również informacja na temat zmienności innych cech na analizowanym obszarze. W sytuacji, gdy dodatkowe zmienne są skorelowane ze zmienną analizowaną można wykorzystać jedną z metod krigingu wykorzystującą dane uzupełniające, tj. kriging stratyfikowany, prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi, czy kriging uniwersalny.

9.1 Kriging stratyfikowany

9.1.1 Kriging stratyfikowany (ang. Kriging within strata)

Kriging stratyfikowany zakłada, że zmienność badanego zjawiska zależy od cechy jakościowej (kategoryzowanej). Przykładowo, wartość badanej zmiennej jest różna w zależności od pokrycia terenu. Kriging stratyfikowany wymaga posiadania danych zmiennej jakościowej (kategoryzowanej) na całym badanym obszarze.

W poniższym przykładzie zmienną jakościową jest uproszczone pokrycie terenu ze zmiennej clc. Przyjmuje ono jedno z trzech wartości. 1 oznacza obszary rolnicze, 2 oznacza obszary leśne, a 4 oznacza wody powierzchniowe.

Kriging stratyfikowany polega na niezależnym tworzeniu i modelowaniu semiwariogramów dla każdej z kategorii.

Następnie dla każdego obszaru przeprowadzona jest niezależna estymacja wartości analizowanej cechy. Należy jedynie wcześniej zadbać, by w siatce nie było elementów NA dotyczących zmiennych jakościowych. W przykładzie tworzona jest nowa siatka (siatka2) nie zawierająca braków wartości dla zmiennej clc.

## [using ordinary kriging]

## [using ordinary kriging]

## [using ordinary kriging]

Ostatnim etapem jest połączenie cząstkowych wyników w jeden obiekt klasy SpatialPixelsDataFrame.

Uzyskane w ten sposób wyniki znacząco różnią się od estymacji krigingem prostym czy zwykłym, wykazując odrębność zmienności w poszczególnych kategoriach pokrycia/użytkowania terenu.

9.2 Prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi (LVM)

9.2.1 Prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi (LVM) (ang. Simple kriging with varying local means)

Prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi zamiast znanej (stałej) stacjonarnej średniej wykorzystuje zmienne średnie lokalne uzyskane na podstawie innej informacji.

Lokalna średnia może być uzyskana za pomocą wyliczenia regresji liniowej pomiędzy zmienną badaną a zmienną dodatkową. W takiej sytuacji konieczne jest użycie funkcji lm(). W poniższym przykładzie budowany jest model liniowy relacji pomiędzy temperaturą powietrza (temp), a wysokością nad poziomem morza (srtm).

## (Intercept)     srtm 
## 17.506469957 -0.007291269

Wykorzystując relację pomiędzy tymi dwoma zmiennymi tworzony jest semiwariogram empiryczny, który następnie jest modelowany.

##  model   psill  range
## 1  Nug 0.7705839  0.000
## 2  Sph 13.1155524 5474.628

Ostatnim krokiem jest estymacja geostatystyczna, w której oprócz czterech podstawowych argumentów, definiujemy także parametr beta. W tym wypadku jest to wypadku obiekt uzyskany na podstawie regresji liniowej.

## [using simple kriging]
## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##  var1.pred     var1.var  
## Min.  : 9.098  Min.  :1.108 
## 1st Qu.:13.215  1st Qu.:1.931 
## Median :15.237  Median :2.241 
## Mean  :15.864  Mean  :2.312 
## 3rd Qu.:18.049  3rd Qu.:2.637 
## Max.  :25.240  Max.  :4.705 
## NA's  :43    NA's  :43

9.3 Kriging uniwersalny

9.3.1 Kriging uniwersalny (ang. Universal kriging)

Kriging uniwersalny, określany również jako kriging z trendem (ang. Kriging with a trend model) zakłada, że nieznana średnia lokalna zmienia się stopniowo na badanym obszarze. W krigingu uniwersalnym możemy stosować zarówno zmienne jakościowe, jak i ilościowe.

W pierwszym przykładzie, kriging uniwersalny służy stworzeniu semiwariogramu, modelowaniu oraz estymacji temperatury powietrza z użyciem zmiennej pokrycia terenu.

##  model  psill  range
## 1  Nug 1.261541  0.000
## 2  Sph 8.472223 4742.211

## [using universal kriging]

W kolejnym przykładzie zastosowane są już dwie zmienne uzupełniające - wartość wskaźnika wegetacji (ndvi) oraz wysokość nad poziomem morza (srtm).

##  model   psill  range
## 1  Nug 0.8757491  0.000
## 2  Sph 13.3016445 5789.379

## [using universal kriging]

9.4 Zadania

Zadania w tym rozdziale są oparte o dane z obiektu punkty.

 1. Używając krigingu stratifikowanego, stwórz optymalne modele zmiennej ndvi dla trzech typów pokrycia terenu (zmienna clc). Bazując na stworzonych modelach, stwórz estymacje zmiennej ndvi dla trzech typów pokrycia terenu. Połącz uzyskane estymacje w jedną mapę.
 2. Zastosuj prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi do stworzenia estymacji zmiennej ndvi używając jej relacji ze zmienną savi.
 3. Stwórz estymację krigingu uniwersalnego dla zmiennej ndvi używając jej relacji ze zmienną savi.
 4. Stwórz estymację krigingu uniwersalnego dla zmiennej ndvi używając jej relacji ze zmiennymi clc, srtm, temp i savi.
 5. Porównaj graficznie cztery powyższe estymacje. Opisz podobieństwa i różnice.