13 Symulacje

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

13.1 Symulacje geostatystyczne

Kriging daje optymalne estymacje, czyli wyznacza najbardziej potencjalnie możliwą wartość dla wybranej lokalizacji. Dodatkowo, efektem krigingu jest wygładzony obraz. W konsekwencji wyniki estymacji różnią się od danych pomiarowych. Uzyskiwana jest tylko (aż?) estymacja, a prawdziwa wartość jest niepewna… Korzystając z symulacji geostatystycznych nie tworzymy estymacji, ale generujemy równie prawdopodobne możliwości poprzez symulację z rozkładu prawdopodobieństwa (wykorzystując generator liczb losowych).

13.1.1 Właściwości

Właściwości symulacji geostatystycznych:

 • Efekt symulacji ma bardziej realistyczny przestrzenny wzór (ang. pattern) niż kriging, którego efektem jest wygładzona reprezentacja rzeczywistości
 • Każda z symulowanych map jest równie prawdopodobna
 • Symulacje pozwalają na przedstawianie niepewności interpolacji
 • Jednocześnie - kriging jest znacznie lepszy, gdy naszym celem jest jak najdokładniejsza estymacja

13.1.2 Typy symulacji

Istnieją dwa typy symulacji geostatystycznych:

 • Symulacje bezwarunkowe (ang. Unconditional Simulations) - wykorzystujące semiwariogram, żeby włączyć informację przestrzenną, ale wartości ze zmierzonych punktów nie są w niej wykorzystywane
 • Symulacje warunkowe (ang. Conditional Simulations) - opiera się ona o średnią wartość, strukturę kowariancji oraz obserwowane wartości (w tym sekwencyjna symulacja danych kodowanych (ang. Sequential indicator simulation))

13.2 Symulacje bezwarunkowe

Symulacje bezwarunkowe w pakiecie gstat tworzy się z wykorzystaniem funkcji krige(). Podobnie jak w przypadku estymacji geostatystycznych, należy tutaj podać wzór, model, siatkę, średnią globalną (beta), oraz liczbę sąsiednich punktów używanych do symulacji (w przykładzie poniżej nmax = 30). Należy wprowadzić również informacje, że nie korzystamy z danych punktowych (locations = NULL) oraz że chcemy stworzyć dane sztuczne (dummy = TRUE). Ostatni argument (nsim = 4) informuje o liczbie symulacji do przeprowadzenia.

## [using unconditional Gaussian simulation]

## [using unconditional Gaussian simulation]

13.3 Symulacje warunkowe

Jednym z podstawowych typów symulacji warunkowych jest sekwencyjna symulacja gaussowska (ang. Sequential Gaussian simulation). Polega ona na:

 1. Wybraniu lokalizacji nie posiadającej zmierzonej wartości badanej zmiennej
 2. Krigingu wartości tej lokalizacji korzystając z dostępnych danych, co pozwala na uzyskanie rozkładu prawdopodobieństwa badanej zmiennej
 3. Wylosowaniu wartości z rozkładu prawdopodobieństwa za pomocą generatora liczba losowych i przypisaniu tej wartości do lokalizacji
 4. Dodaniu symulowanej wartości do zbioru danych i przejściu do kolejnej lokalizacji
 5. Powtórzeniu poprzednich kroków, aż do momentu gdy nie pozostanie już żadna nieokreślona lokalizacja

Sekwencyjna symulacja gaussowska wymaga zmiennej posiadającej wartości o rozkładzie zbliżonym do normalnego. Można to sprawdzić poprzez wizualizacje danych (histogram, wykres kwantyl-kwantyl) lub też test statystyczny (test Shapiro-Wilka). Zmienna temp nie ma rozkładu zbliżonego do normalnego.

## 
## Shapiro-Wilk normality test
## 
## data: punkty$temp
## W = 0.97683, p-value = 0.0004194

Na potrzeby symulacji zmienna temp została zlogarytmizowna.

## 
## Shapiro-Wilk normality test
## 
## data: punkty$temp_log
## W = 0.98907, p-value = 0.05568

Dalsze etapy przypominają przeprowadzenie estymacji statystycznej, jedynym wyjątkiem jest dodanie argumentu mówiącego o liczbie symulacji do przeprowadzenia (nsim w funkcji krige()).

## drawing 4 GLS realisations of beta...
## [using conditional Gaussian simulation]

Wyniki symulacji można przetworzyć do pierwotnej jednostki z użyciem funkcji wykładniczej (exp).

## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##    sim1      sim2      sim3      sim4   
## Min.  :2.058  Min.  :2.009  Min.  :2.053  Min.  :1.994 
## 1st Qu.:2.560  1st Qu.:2.559  1st Qu.:2.556  1st Qu.:2.547 
## Median :2.725  Median :2.717  Median :2.714  Median :2.720 
## Mean  :2.733  Mean  :2.735  Mean  :2.724  Mean  :2.726 
## 3rd Qu.:2.902  3rd Qu.:2.919  3rd Qu.:2.889  3rd Qu.:2.903 
## Max.  :3.473  Max.  :3.434  Max.  :3.376  Max.  :3.465
## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##    sim1       sim2       sim3       sim4    
## Min.  : 7.827  Min.  : 7.458  Min.  : 7.789  Min.  : 7.346 
## 1st Qu.:12.930  1st Qu.:12.922  1st Qu.:12.890  1st Qu.:12.772 
## Median :15.256  Median :15.129  Median :15.094  Median :15.176 
## Mean  :15.844  Mean  :15.892  Mean  :15.670  Mean  :15.767 
## 3rd Qu.:18.217  3rd Qu.:18.520  3rd Qu.:17.967  3rd Qu.:18.220 
## Max.  :32.247  Max.  :31.002  Max.  :29.252  Max.  :31.967

Symulacje geostatystyczne pozwalają również na przedstawianie niepewności interpolacji. W tym wypadku należy wykonać znacznie więcej powtórzeń (np. nsim = 100).

## drawing 100 GLS realisations of beta...
## [using conditional Gaussian simulation]

Uzyskane wyniki należy przeliczyć do oryginalnej jednostki, a następnie wyliczyć odchylenie standardowe ich wartości. Można to zrobić korzystając dwukrotnie z funkcji apply(). Przywrócenie oryginalnej jednostki odbywa się poprzez argumenty MARGIN = 2 oraz FUN = exp. Oznacza on, że funkcja exp() będzie wykonana na każdej kolumnie. W efekcie tej operacji liczba kolumn nie ulega zmianie.

Wyliczenie odchylenia standardowego odbywa się poprzez argumenty MARGIN = 1 oraz FUN = sd. W ten sposób funkcja sd() będzie wykonana na każdym wierszy. W efekcie tej operacji otrzymuje się tylko jedną kolumnę.

Finalnie otrzymujemy mapę odchylenia standardowego symulowanych wartości. Można na niej odczytać obszary o najpewniejszych (najmniej zmiennych) wartościach (niebieski kolor) oraz obszary o największej zmienności cechy (kolor żółty).

13.4 Sekwencyjna symulacja danych kodowanych

Symulacje geostatystyczne można również zastosować do danych binarnych. Dla potrzeb przykładu tworzona jest nowa zmienna temp_ind przyjmująca wartość TRUE dla pomiarów o wartościach temperatury niższych niż 12 stopni Celsjusza oraz FALSE dla pomiarów o wartościach temperatury równych lub wyższych niż 12 stopni Celsjusza.

##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  8.706 13.284 15.309 15.950 18.273 26.139
##  Mode  FALSE  TRUE 
## logical   212   38

W tej metodzie kolejne etapy przypominają przeprowadzenie krigingu danych kodowanych. Jedynie w funkcji krige() należy dodać argument mówiący o liczbie symulacji do przeprowadzenia (nsim).

##  model   psill  range
## 1  Nug 0.03299462  0.000
## 2  Sph 0.09866553 3006.406

## drawing 4 GLS realisations of beta...
## [using conditional indicator simulation]

Wynik symulacji danych kodowanych znacząco różni się od wyniku krigingu danych kodowanych. W przeciwieństwie do tej drugiej metody, w rezultacie symulacji nie otrzymujemy prawdopodobieństwa zajścia danej klasy, ale konkretne wartości 1 lub 0.

13.5 Zadania

 1. Stwórz nową siatkę dla obszaru o zasięgu x od 0 do 40000 i zasięgu y od 0 do 30000 oraz rozdzielczości 250. Wykonaj trzy symulacje bezwarunkowe
 2. Zbuduj po trzy symulacje bezwarunkowe w tej siatce korzystając z:
  • modelu sferycznego o semiwariancji cząstkowej 15 i zasięgu 7000
  • modelu nugetowego o wartości 1 razem z modelem sferycznym o semiwariancji cząstkowej 15 i zasięgu 7000
  • modelu sferycznego o semiwariancji cząstkowej 5 i zasięgu 7000
  • modelu sferycznego o semiwariancji cząstkowej 15 i zasięgu 1000

Porównaj graficznie uzyskane wyniki i opisz je. 3. Zbuduj po trzy symulacje bezwarunkowe w tej siatce korzystając z: - modelu potęgowego o semiwariancji cząstkowej 0.03 i zasięgu 0.3 - modelu potęgowego o semiwariancji cząstkowej 0.03 i zasięgu 0.6 - modelu potęgowego o semiwariancji cząstkowej 0.03 i zasięgu 0.9

Porównaj graficznie uzyskane wyniki i opisz je. 4. Stwórz optymalny model semiwariogramu zmiennej temp z obiektu punkty. Następnie korzystając z wybranej metody krigingowej, poznanej w poprzednich rozdziałach, wykonaj estymację zmiennej temp. 5. Wykonaj cztery symulacje warunkowe używając optymalnego modelu semiwariancji stworzonego w poprzednim zadaniu. Porównaj uzyskaną estymację geostatystyczną z symulacjami geostatystycznymi. Jakie można zaobserwować podobieństwa a jakie różnice? 6. Zbuduj optymalny model semiwariogramu empirycznego określający prawdopodobieństwo wystąpienia wartości ndvi poniżej 0.1 dla zbioru punkty. Wykonaj estymację metodą krigingu danych kodowanych. Następnie używając tego samego modelu, wykonaj cztery symulacje warunkowe (symulacje danych kodowanych). Jakie wartości progowe prawdobodobieństwa przypominają uzyskane symulacje?