2 R a dane przestrzenne

2.1 Wprowadzenie

2.1.1 Reprezentacja danych nieprzestrzennych

 • Wektory (ang. vector):
  • liczbowe (ang. integer, numeric) - c(1, 2, 3) i c(1.21, 3.32, 4.43)
  • znakowe (ang. character) - c("jeden", "dwa", "trzy")
  • logiczne (ang. logical) - c(TRUE, FALSE)
  • czynnikowe (ang. factor) - c("jeden", "dwa", "trzy", "jeden")
 • Ramki danych (ang. data.frame) - to zbiór zmiennych (kolumn) oraz obserwacji (wierszy) zawierających różne typy danych
 • Macierze (ang. matrix)
 • Listy (ang. list)

2.1.2 Pakiety

R zawiera wiele funkcji pozwalających na przetwarzanie, wizualizację i analizowanie danych przestrzennych. Zawarte są one w szeregu pakietów (zbiorów funkcji), między innymi:

 • GIS - sf, raster, sp, rgdal, rgeos
 • Geostatystyka - gstat, geoR, geoRglm

Więcej szczegółów na ten temat pakietów R służących do analizy przestrzennej można znaleźć pod adresem https://cran.r-project.org/web/views/Spatial.html.

2.1.3 Reprezentacja danych przestrzennych

Dane przestrzenne mogą być reprezentowane w R poprzez szereg różnych klas obiektów z użyciem różnych pakietów R. Przykładowo dane wektorowe mogą być reprezentowane poprzez obiekty klas Spatial* z pakietu sp oraz obiekty klasy sf z pakietu sf.

Wszystkie obiekty klasy Spatial* z pakietu sp zawierają tablę atrybutów oraz dwie dodatkowe informacje:

- bounding box (`bbox`) - obwiednia - określa zasięg danych
- CRS (`proj4string`) - układ współrzędnych

Ten pakiet definiuje klasę obiektów - sposób reprezentacji danych. Najczęściej stosowane obiekty klasy Spatial* to SpatialPointsDataFrame, SpatialPolygonsDataFrame oraz SpatialGridDataFrame. Ostatnia klasa reprezentuje dane rastrowe.
Dodatkowo ten pakiet współpracuje z pakietami rgdal służącym do wczytywania i zapisywania danych oraz rgeos służącym do przetwarzania danych przestrzennych. W oparciu o pakiet sp powstało kilkaset dodatkowych pakietów R do analizy danych przestrzennych.

Dane rastrowe są reprezentowane między innymi poprzez klasę SpatialGridDataFrame z pakietu sp oraz obiekty klasy Raster* z pakietu raster, tj. RasterLayer, RasterStack, RasterBrick.

Więcej o pakiecie sf oraz raster można przeczytać w rozdziale drugim Geocomputation with R.

2.1.4 GDAL/OGR

 • Pakiety rgdal, raster czy sf wykorzystują biblioteki GDAL/OGR w R do wczytywania i zapisywania danych przestrzennych
 • http://www.gdal.org/
 • GDAL to biblioteka zawierająca funkcje służące do odczytywania i zapisywania danych w formatach rastrowych
 • OGR to biblioteka służąca to odczytywania i zapisywania danych w formatach wektorowych

2.1.5 PROJ

 • Pakiety sp, raster, czy sf używają biblioteki PROJ do określania i konwersji układów współrzędnych
 • https://proj4.org/
 • Dane przestrzenne powinny być zawsze powiązane z układem współrzędnych
 • PROJ - to biblioteka pozwalająca na identyfikację oraz konwersję pomiędzy różnymi układami współrzędnych
 • Strona http://www.spatialreference.org/ zawiera bazę danych układów współrzędnych
 • Układy współrzędnych mogą być opisywane na szereg sposobów, np poprzez:

  • Reprezentację proj4string - określa ona szereg własności ukladu współrzędnych
  • Kod EPSG (ang. European Petroleum Survey Group) - pozwala on na łatwe identyfikowanie układów współrzędnych.
 • Przykładowo, układ PL 1992 może być określony jako:

"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"

 • …lub też za pomocą kodu EPSG:

"+init=epsg:2180"

2.1.6 Układ geograficzny

 • Proporcje pomiędzy współrzędną oznaczającą długość geograficzną (X) a oznaczającą szerokość geograficzną (Y) nie są równe 1:1
 • Wielkość oczka siatki jest zmienna
 • Nie pozwala to na proste określanie odległości czy powierzchni
 • Jednostka mapy jest abstrakcyjna
 • Powyższe cechy układów geograficznych powodują, że do większości algorytmów w geostatystyce wykorzystywane są układy współrzędnych prostokątnych płaskich

2.1.7 Układ współrzędnych prostokątnych płaskich

 • Określane są w miarach liniowych (np. metrach)
 • Proporcje między współrzędną X a Y są równe 1:1
 • Wielkość oczka jest stała

2.1.8 GEOS

 • Pakiety rgeos czy sf używają biblioteki GEOS do wykonywania operacji przestrzennych
 • http://geos.osgeo.org/
 • GEOS to biblioteka pozwalająca na przetwarzanie obiektów przestrzennych
 • Przykładowe funkcje tej biblioteki to tworzenie buforów, wyliczanie centroidów, określanie relacji topologicznych (np. przecina, zawiera, etc.) i wiele innych

2.2 Import danych

R pozwala na odczytywanie danych przestrzennych z wielu formatów. Do najpopularniejszych należą dane tekstowe z plików .csv, dane wektorowe z plików .shp, dane rastrowe z plików w formacie GeoTIFF, oraz bazy danych przestrzennych z plików .gpkg.

2.2.1 Format .csv (dane punktowe)

Dane z plików tekstowych (np. .csv) można odczytać za pomocą uogólnionej funkcji read.table() lub też funkcji szczegółowych - read.csv() lub read.csv2().

##    srtm clc   temp   ndvi   savi    x    y
## 1 175.7430  1 13.852222 0.6158061 0.4189449 750298.0 716731.6
## 2 149.8111  1 15.484209 0.5558816 0.3794864 753482.9 717331.4
## 3 272.8583 NA 12.760814 0.6067462 0.3745572 747242.5 720589.0
## 4 187.2777  1 14.324648 0.3756170 0.2386246 755798.9 718828.1
## 5 260.1366  1 15.908549 0.4598393 0.3087599 746963.5 717533.5
## 6 160.1416  2 9.941118 0.5600288 0.3453627 756801.6 720474.1

Po wczytaniu za pomocą funkcji read.csv(), nowy obiekt (np. punkty_sp) jest reprezentowany za pomocą klasy nieprzestrzennej data.frame. Aby obiekt został przetworzony do klasy przestrzennej, konieczne jest nadanie mu współrzędnych. W tym wypadku współrzędne znajdowały się w kolumnach x oraz y. Nadanie układu współrzędnych odbywa się poprzez funkcję coordinates().

## Object of class SpatialPointsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745592.5 756967.8
## y 712642.4 721238.7
## Is projected: NA 
## proj4string : [NA]
## Number of points: 248
## Data attributes:
##    srtm      clc       temp       ndvi    
## Min.  :146.5  Min.  :1.000  Min.  : 7.883  Min.  :0.2024 
## 1st Qu.:191.5  1st Qu.:1.000  1st Qu.:12.003  1st Qu.:0.4636 
## Median :217.9  Median :1.000  Median :14.941  Median :0.5154 
## Mean  :214.9  Mean  :1.481  Mean  :15.273  Mean  :0.5047 
## 3rd Qu.:239.5  3rd Qu.:2.000  3rd Qu.:17.630  3rd Qu.:0.5742 
## Max.  :278.4  Max.  :4.000  Max.  :24.945  Max.  :0.6597 
## NA's  :3    NA's  :5    NA's  :1    NA's  :1    
##    savi    
## Min.  :0.0824 
## 1st Qu.:0.2935 
## Median :0.3256 
## Mean  :0.3176 
## 3rd Qu.:0.3594 
## Max.  :0.4404 
## NA's  :1

Ważne, ale nie wymagane, jest także dodanie informacji o układzie przestrzennym danych za pomocą funkcji proj4string().

## Object of class SpatialPointsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745592.5 756967.8
## y 712642.4 721238.7
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+init=epsg:2180 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993
## +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
## +units=m +no_defs]
## Number of points: 248
## Data attributes:
##    srtm      clc       temp       ndvi    
## Min.  :146.5  Min.  :1.000  Min.  : 7.883  Min.  :0.2024 
## 1st Qu.:191.5  1st Qu.:1.000  1st Qu.:12.003  1st Qu.:0.4636 
## Median :217.9  Median :1.000  Median :14.941  Median :0.5154 
## Mean  :214.9  Mean  :1.481  Mean  :15.273  Mean  :0.5047 
## 3rd Qu.:239.5  3rd Qu.:2.000  3rd Qu.:17.630  3rd Qu.:0.5742 
## Max.  :278.4  Max.  :4.000  Max.  :24.945  Max.  :0.6597 
## NA's  :3    NA's  :5    NA's  :1    NA's  :1    
##    savi    
## Min.  :0.0824 
## 1st Qu.:0.2935 
## Median :0.3256 
## Mean  :0.3176 
## 3rd Qu.:0.3594 
## Max.  :0.4404 
## NA's  :1

Proste wyświetlenie uzyskanych danych klasy przestrzennej, np. SpatialPointsDataFrame, można uzyskać za pomocą funkcji plot().

2.2.2 Dane poligonowe (formaty gisowe)

Dane wektorowe (np. shapefile) można odczytać za pomocą funkcji readOGR() z pakietu rgdal. Dla danych w formacie shapefile, przyjmuje ona co najmniej dwa argumenty - dsn oraz layer. Argument dsn określa folder, w którym znajdują się dane. W przypadku, gdy dane znajdują się w folderze roboczym należy ten argument określić za pomocą znaku kropki ("."). Argument layer wymaga podania nazwy pliku bez jego rozszerzenia. Przykładowo, gdy pliki nazywają się granica.dbf, granica.prj, granica.shp, oraz granica.shx - konieczne jest podanie w argumencie layer jedynie nazwy granica.

## OGR data source with driver: GPKG 
## Source: "/home/travis/build/Nowosad/geostat_book/dane/granica.gpkg", layer: "granica.gpkg"
## with 1 features
## It has 3 fields

2.2.3 Rastry

Istnieje kilka sposobów odczytu danych rastrowych w R. Do najpopularniejszych należą funkcje readGDAL() z pakietu rgdal oraz raster() z pakietu raster. Należy w nich jedynie podać ścieżkę do pliku rastrowego.

## dane/siatka.tif has GDAL driver GTiff 
## and has 96 rows and 127 columns

2.3 Przeglądanie danych przestrzennych

2.3.1 Struktura obiektu

Podstawowe informacje o obiektach można uzyskać za pomocą funkcji str():

## Formal class 'SpatialPointsDataFrame' [package "sp"] with 5 slots
##  ..@ data    :'data.frame': 248 obs. of 5 variables:
##  .. ..$ srtm: num [1:248] 176 150 273 187 260 ...
##  .. ..$ clc : int [1:248] 1 1 NA 1 1 2 2 1 1 2 ...
##  .. ..$ temp: num [1:248] 13.9 15.5 12.8 14.3 15.9 ...
##  .. ..$ ndvi: num [1:248] 0.616 0.556 0.607 0.376 0.46 ...
##  .. ..$ savi: num [1:248] 0.419 0.379 0.375 0.239 0.309 ...
##  ..@ coords.nrs : int [1:2] 6 7
##  ..@ coords   : num [1:248, 1:2] 750298 753483 747243 755799 746964 ...
##  .. ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
##  .. .. ..$ : chr [1:248] "1" "2" "3" "4" ...
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "x" "y"
##  ..@ bbox    : num [1:2, 1:2] 745593 712642 756968 721239
##  .. ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "x" "y"
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "min" "max"
##  ..@ proj4string:Formal class 'CRS' [package "sp"] with 1 slot
##  .. .. ..@ projargs: chr "+init=epsg:2180 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,"| __truncated__

Obiekty klas Spatial* mają pięć elementów (ang. slots) rozpoczynających się od symbolu @:

 • @data - tabela atrybutów
 • @coords.nrs - numer kolumn zawierających współrzędne
 • @coords - współrzędne kolejnych elementów
 • @bbox - obwiednia
 • @proj4string - definicja układu współrzędnych

2.3.2 Tabla atrybutów

@data jest obiektem klasy data.frame zawierającym informacje o kolejnych punktach w tym zbiorze.

##    srtm clc   temp   ndvi   savi
## 1 175.7430  1 13.852222 0.6158061 0.4189449
## 2 149.8111  1 15.484209 0.5558816 0.3794864
## 3 272.8583 NA 12.760814 0.6067462 0.3745572
## 4 187.2777  1 14.324648 0.3756170 0.2386246
## 5 260.1366  1 15.908549 0.4598393 0.3087599
## 6 160.1416  2 9.941118 0.5600288 0.3453627

2.3.3 Współrzędne

Element @coords.nrs określa numer kolumn zawierających współrzędne w oryginalnym zbiorze danych.

## [1] 6 7

Kolejny element, @coords definiuje współrzędne kolejnych elementów zadanego obiektu.

##     x    y
## 1 750298.0 716731.6
## 2 753482.9 717331.4
## 3 747242.5 720589.0
## 4 755798.9 718828.1
## 5 746963.5 717533.5
## 6 756801.6 720474.1

2.3.4 Obwiednia

Element @bbox określa zasięg przestrzenny danych w jednostkach mapy.

##    min   max
## x 745592.5 756967.8
## y 712642.4 721238.7

2.3.5 Układ współrzędnych

@proj4string reprezentuje definicję układu współrzędnych.

## CRS arguments:
## +init=epsg:2180 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993
## +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
## +units=m +no_defs

2.4 Eksport danych

2.4.1 Zapisywanie danych wektorowych

R pozwala również na zapisywanie danych przestrzennych. W przypadku zapisu danych wektorowych za pomocą funkcji writeOGR() konieczne jest podanie nazwy zapisywanego obiektu (np. granica), folderu w którym chcemy zapisać plik (np. dane), nazwę zapisywanych plików bez rozszerzenia (np. nowa_granica), oraz sterownik - w przypadku danych shapefile jest to ESRI Shapefile.

Zapisywanie w bazach danych przestrzennych odbywa się poprzez nazwy zapisywanego obiektu (np. granica), ścieżki do zapisywanego pliku (np. dane/nowa_granica.gpkg), nazwę dla nowoutworzonej warstwy (np. granica), oraz sterownik - w przypadku danych GeoPackage jest to GPKG.

2.4.2 Zapisywanie danych rastrowych

Funkcja writeGDAL() pozwala na zapisywanie danych rastrowych. Wymaga ona podania dwóch argumentów - nazwy zapisywanego obiektu (np. siatka_sp) oraz ścieżki i nazwy nowego pliku wraz z rozszerzeniem (np. dane/nowy_siatka.tif).

Możliwe jest także użycie szeregu dodatkowych argumentów, np.: - type - określającego typ danych wyjściowych - options - pozwalającego na użycie dodatkowych opcji sterownika, np. użycie kompresji danych

2.5 Wizualizacja danych 2D

Do wizualizacji danych przestrzennych w R służy co najmniej kilkanaście różnych pakietów. Poniżej pokazane są przykłady kilku najprostszych funkcji - plot() oraz spplot() z pakietu sp oraz levelplot() z pakietu rasterVis. Więcej o wizualizacji danych przestrzennych można przeczytać w rozdziale Making maps with R książki Geocomputation with R.

2.5.1 Dane punktowe

Funkcja plot() idealnie nadaje się do szybkiego przyjrzenia się, np. rodzajowi próbkowania danych.

Funkcja spplot() w prosty sposób pozwala na obejrzenie rozkładu wartości wybranej zmiennej. Należy w niej podać nazwę obiektu oraz nazwę wyświetlanej zmiennej. Poniżej można zobaczyć przykłady dla zmiennych temp oraz srtm.

2.5.2 Dane punktowe - kategorie

Nie zawsze dane mają postać ciągłych wartości - bywają one również określeniami różnych klas. W takich sytuacjach należy wcześniej przetworzyć typ danych do postaci kategorycznej (as.factor()). Następnie można je wyświetlić za pomocą funkcji spplot().

2.5.3 Rastry

Wyświetlanie danych w formacie rastrowym może odbyć się z użyciem funkcji plot() lub spplot(). Pierwsza z nich wymaga zdefiniowania obiektu do wizualizacji i domyślnie wyświetla pierwszą warstwę obiektu. Druga z nich domyślnie wyświetla wszystkie dostępne warstwy lub też pojedynczą warstwę poprzez podanie jej nazwy:

2.6 Zadania

 1. Wczytaj dane z pliku punkty_ndvi.csv i przetwórz je do postaci obiektu przestrzennego ndvi_p.
 2. Stwórz mapę zmiennej ndvi z nowoutworzonego obiektu. (Dodatkowo: zapisz mapę do pliku graficznego punkty_ndvi.png).
 3. Zapisz obiekt ndvi_p do formatu GeoPackage oraz do formatu Esri Shapefile.