10 Estymacje wielozmienne

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

10.1 Kokriging

10.1.1 Kokriging (ang. co-kriging)

Kokriging pozwala na wykorzystanie dodatkowej zmiennej (ang. auxiliary variable), zwanej inaczej kozmienną (ang. co-variable), która może być użyta do prognozowania wartości badanej zmiennej w nieopróbowanej lokalizacji. Zmienna dodatkowa może być pomierzona w tych samych miejscach, gdzie badana zmienna, jak też w innych niż badana zmienna. Możliwa jest też sytuacja, gdy zmienna dodatkowa jest pomierzona w dwóch powyższych przypadkach. Kokriging wymaga, aby obie zmienne były istotnie ze sobą skorelowane. Najczęściej kokriging jest stosowany w sytuacji, gdy zmienna dodatkowa jest łatwiejsza (tańsza) do pomierzenia niż zmienna główna. W efekcie, uzyskany zbiór danych zawiera informacje o badanej zmiennej oraz gęściej opróbowane informacje o zmiennej dodatkowej. Jeżeli informacje o zmiennej dodatkowej są znane dla całego obszaru wówczas bardziej odpowiednią techniką będzie kriging z zewnętrznym trendem (KED).

10.1.2 Wybór dodatkowej zmiennej

Wybór zmiennej dodatkowej może opierać się na dwóch kryteriach:

 • Teoretycznym
 • Empirycznym

10.2 Krossemiwariogramy

10.2.1 Krossemiwariogramy (ang. crossvariogram)

Metoda kokrigingu opiera się nie o semiwariogram, lecz o krossemiwariogramy. Krossemiwariogram jest to wariancja różnicy pomiędzy dwiema zmiennymi w dwóch lokalizacjach. Wyliczając krossemiwariogram otrzymujemy empiryczne semiwariogramy dla dwóch badanych zmiennych oraz krosswariogram dla kombinacji dwóch zmiennych.

W poniższym przykładzie istnieją dwie zmienne, savi ze zbioru punkty pomierzona w 250 lokalizacjach oraz ndvi ze zbioru punkty_ndvi pomierzona w 997 punktach.

Tworzenie krossemiwariogramów odbywa się z użyciem funkcji gstat(). Na początku definiujemy pierwszy obiekt g. Składa się on z obiektu pustego (NULL), nazwy pierwszej zmiennej (nazwa może być dowolna), wzoru (w przykładzie savi~1), oraz pierwszego zbioru punktowego. Następnie do pierwszego obiektu g dodajemy nowe informacje również poprzez funkcję gstat(). Jest to nazwa obiektu (g), nazwa drugiej zmiennej, wzór, oraz drugi zbiór punktowy.

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 250 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 997 x 1

Z uzyskanego w ten sposób obiektu tworzymy krossemiwariogram (funkcja variogram()), a następnie go wizualizujemy używając funkcji plot().

10.3 Modelowanie krossemiwariogramów

Modelowanie krossemiwariogramów, podobnie jak ich tworzenie, odbywa się używając funkcji gstat(). Podaje się w niej wcześniejszy obiekt g, model, oraz argument fill.all = TRUE. Ten ostatni parametr powoduje, że model dodawany jest do wszystkich elementów krossemiwariogramu.

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 250 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 997 x 1
## variograms:
##       model psill range
## SAVI[1]    Nug 0.001   0
## SAVI[2]    Sph 0.006 2000
## NDVI[1]    Nug 0.001   0
## NDVI[2]    Sph 0.006 2000
## SAVI.NDVI[1]  Nug 0.001   0
## SAVI.NDVI[2]  Sph 0.006 2000

W przypadku semiwariogramów funkcja fit.variogram() służyła dopasowaniu parametrów modelu do semiwariogramu empirycznego. Podobną rolę w krossemiwariogramach spełnia funkcja fit.lmc(). Dopasowuje ona liniowy model koregionalizacji do semiwariogramów wielozmienych. Funkcja fit.lmc() oczekuje co najmniej dwóch elementów, krossemiwariogramu oraz modelów krossemiwariancji. W poniższym przykładzie dodatkowo użyto parametru correct.diagonal = 1.01, z uwagi na to że analizowane zmienne wykazywały bardzo silną korelację.

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 250 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 997 x 1
## variograms:
##       model    psill range
## SAVI[1]    Nug 0.001278509   0
## SAVI[2]    Sph 0.003338946 2000
## NDVI[1]    Nug 0.004065525   0
## NDVI[2]    Sph 0.005918453 2000
## SAVI.NDVI[1]  Nug 0.002257298   0
## SAVI.NDVI[2]  Sph 0.004352821 2000

10.4 Kokriging

Posiadając dopasowane modele oraz siatkę można uzyskać wynik używając funkcji predict().

## Linear Model of Coregionalization found. Good.
## [using ordinary cokriging]

W efekcie otrzymujemy pięć zmiennych:

 1. SAVI.pred - estymacja zmiennej savi
 2. SAVI.var - wariancja zmiennej savi
 3. NDVI.pred - estymacja zmiennej ndvi
 4. NDVI.var - wariancje zmiennej ndvi
 5. cov.SAVI.NDVI - kowariancje zmiennych savi oraz ndvi
## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##  SAVI.pred     SAVI.var     NDVI.pred     NDVI.var    
## Min.  :0.1152  Min.  :0.001615  Min.  :0.2336  Min.  :0.004750 
## 1st Qu.:0.3001  1st Qu.:0.001958  1st Qu.:0.4715  1st Qu.:0.005188 
## Median :0.3255  Median :0.002046  Median :0.5056  Median :0.005336 
## Mean  :0.3205  Mean  :0.002060  Mean  :0.4996  Mean  :0.005365 
## 3rd Qu.:0.3480  3rd Qu.:0.002149  3rd Qu.:0.5365  3rd Qu.:0.005513 
## Max.  :0.4197  Max.  :0.002862  Max.  :0.6280  Max.  :0.006780 
## cov.SAVI.NDVI   
## Min.  :0.002658 
## 1st Qu.:0.003045 
## Median :0.003157 
## Mean  :0.003178 
## 3rd Qu.:0.003289 
## Max.  :0.004232

10.5 Zadania

Zadania w tym rozdziale są oparte o dane z meuse z pakietu sp.

Na jego podstawie wydziel dwa obiekty - meuse155 zawierający tylko zmienną lead dla 155 punktów, oraz meuse60 zawierający tylko zmienną copper dla 60 punktów.

 1. Stwórz siatkę interpolacyjną o rozdzielczości 100 jednostek dla obszaru, w którym znajdują się punkty meuse.
 2. Zbuduj optymalne modele semiwariogramu zmiennej lead dla obiektu meuse155 oraz zmiennej copper dla obiektu meuse60. Porównaj graficznie uzyskane modele.
 3. Korzystając z obiektów meuse155 oraz meuse60 stwórz krossemiwariogram.
 4. Zbuduj ręczny model uzyskanego krossemiwariogramu. Następnie stwórz model automatyczny. Porównaj uzyskane wyniki.
 5. Stwórz estymację zmiennej copper w nowoutworzonej siatce korzystając z kokrigingu.