10 Estymacje wielozmienne

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

10.1 Kokriging

10.1.1 Kokriging (ang. co-kriging)

Kokriging pozwala na wykorzystanie dodatkowej zmiennej (ang. auxiliary variable), zwanej inaczej kozmienną (ang. co-variable), która może być użyta do prognozowania wartości badanej zmiennej w nieopróbowanej lokalizacji. Zmienna dodatkowa może być pomierzona w tych samych miejscach, gdzie badana zmienna, jak też w innych niż badana zmienna. Możliwa jest też sytuacja, gdy zmienna dodatkowa jest pomierzona w dwóch powyższych przypadkach. Kokriging wymaga, aby obie zmienne były istotnie ze sobą skorelowane. Najczęściej kokriging jest stosowany w sytuacji, gdy zmienna dodatkowa jest łatwiejsza (tańsza) do pomierzenia niż zmienna główna. W efekcie, uzyskany zbiór danych zawiera informacje o badanej zmiennej oraz gęściej opróbowane informacje o zmiennej dodatkowej. Jeżeli informacje o zmiennej dodatkowej są znane dla całego obszaru wówczas bardziej odpowiednią techniką będzie kriging z zewnętrznym trendem (KED).

10.1.2 Wybór dodatkowej zmiennej

Wybór zmiennej dodatkowej może opierać się na dwóch kryteriach:

 • Teoretycznym
 • Empirycznym

10.2 Krossemiwariogramy

10.2.1 Krossemiwariogramy (ang. crossvariogram)

Metoda kokrigingu opiera się nie o semiwariogram, lecz o krossemiwariogramy. Krossemiwariogram jest to wariancja różnicy pomiędzy dwiema zmiennymi w dwóch lokalizacjach. Wyliczając krossemiwariogram otrzymujemy empiryczne semiwariogramy dla dwóch badanych zmiennych oraz krosswariogram dla kombinacji dwóch zmiennych.

W poniższym przykładzie istnieją dwie zmienne, savi ze zbioru punkty pomierzona w 242 lokalizacjach oraz ndvi ze zbioru punkty_ndvi pomierzona w 992 punktach (ryciny 10.1 i 10.1).

Mapa wartości zmiennej savi.

Rycina 10.1: Mapa wartości zmiennej savi.

Mapa wartości zmiennej ndvi.

Rycina 10.2: Mapa wartości zmiennej ndvi.

Tworzenie krossemiwariogramów odbywa się z użyciem funkcji gstat(). Na początku definiujemy pierwszy obiekt g. Składa się on z obiektu pustego (NULL), nazwy pierwszej zmiennej (nazwa może być dowolna), wzoru (w przykładzie savi ~ 1), oraz pierwszego zbioru punktowego. Następnie do pierwszego obiektu g dodajemy nowe informacje również poprzez funkcję gstat(). Jest to nazwa obiektu (g), nazwa drugiej zmiennej, wzór, oraz drugi zbiór punktowy.

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 242 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 992 x 1

Z uzyskanego w ten sposób obiektu tworzymy krossemiwariogram (funkcja variogram()), a następnie go wizualizujemy używając funkcji plot() (rycina 10.3).

Krossemiwariogram zmiennych savi i ndvi.

Rycina 10.3: Krossemiwariogram zmiennych savi i ndvi.

10.3 Modelowanie krossemiwariogramów

Modelowanie krossemiwariogramów, podobnie jak ich tworzenie, odbywa się używając funkcji gstat(). Podaje się w niej wcześniejszy obiekt g, model, oraz argument fill.all = TRUE. Ten ostatni parametr powoduje, że model dodawany jest do wszystkich elementów krossemiwariogramu.

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 242 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 992 x 1
## variograms:
##       model psill range
## SAVI[1]    Nug 0.001   0
## SAVI[2]    Sph 0.006 1200
## NDVI[1]    Nug 0.001   0
## NDVI[2]    Sph 0.006 1200
## SAVI.NDVI[1]  Nug 0.001   0
## SAVI.NDVI[2]  Sph 0.006 1200

W przypadku semiwariogramów funkcja fit.variogram() służyła dopasowaniu parametrów modelu do semiwariogramu empirycznego. Podobną rolę w krossemiwariogramach spełnia funkcja fit.lmc() - dopasowuje ona liniowy model koregionalizacji do semiwariogramów wielozmienych (rycina 10.4). Funkcja fit.lmc() oczekuje co najmniej dwóch elementów, krossemiwariogramu oraz modelów krossemiwariancji. W poniższym przykładzie dodatkowo użyto parametru correct.diagonal = 1.01, z uwagi na to że analizowane zmienne wykazywały bardzo silną korelację oraz parametru fit.method. Ten ostatni parametr określa, która z użytych metod automatycznego dopasowania semiwariogramów jest używana. Pakiet gstat ma domyślnie ustawione fit.method = 7, co daje największe znaczenie parom punktów o najmniejszym zasięgu. Ta opcja nie jest zazwyczaj optymalna w przypadku krossemiwariogramów - tutaj częściej stosuje się fit.method = 6 (wagi nie są nadawane) lub fit.method = 1 (wagi proporcjonalne do liczby par punktów w każdym przedziale).

## data:
## SAVI : formula = savi`~`1 ; data dim = 242 x 5
## NDVI : formula = ndvi`~`1 ; data dim = 992 x 1
## variograms:
##       model    psill range
## SAVI[1]    Nug 0.0009873135   0
## SAVI[2]    Sph 0.0050465345 1200
## NDVI[1]    Nug 0.0023006100   0
## NDVI[2]    Sph 0.0070299532 1200
## SAVI.NDVI[1]  Nug 0.0014922022   0
## SAVI.NDVI[2]  Sph 0.0055018027 1200
Modele krossemiwariogramu zmiennych savi i ndvi.

Rycina 10.4: Modele krossemiwariogramu zmiennych savi i ndvi.

10.4 Kokriging

Posiadając dopasowane modele oraz siatkę można uzyskać wynik używając funkcji predict() (rycina 10.5).

## Linear Model of Coregionalization found. Good.
## [using ordinary cokriging]

W efekcie otrzymujemy pięć zmiennych:

 1. SAVI.pred - estymacja zmiennej savi
 2. SAVI.var - wariancja zmiennej savi
 3. NDVI.pred - estymacja zmiennej ndvi
 4. NDVI.var - wariancja zmiennej ndvi
 5. cov.SAVI.NDVI - kowariancja zmiennych savi oraz ndvi
## stars object with 2 dimensions and 5 attributes
## attribute(s):
##  SAVI.pred    SAVI.var     NDVI.pred    NDVI.var   
## Min.  :0.0772  Min.  :0.0015  Min.  :0.2055  Min.  :0.0031 
## 1st Qu.:0.2909  1st Qu.:0.0024  1st Qu.:0.4686  1st Qu.:0.0039 
## Median :0.3212  Median :0.0026  Median :0.5081  Median :0.0042 
## Mean  :0.3157  Mean  :0.0027  Mean  :0.5012  Mean  :0.0043 
## 3rd Qu.:0.3480  3rd Qu.:0.0029  3rd Qu.:0.5421  3rd Qu.:0.0046 
## Max.  :0.4371  Max.  :0.0048  Max.  :0.6585  Max.  :0.0074 
## NA's  :1270   NA's  :1270   NA's  :1270   NA's  :1270  
## cov.SAVI.NDVI  
## Min.  :0.0019 
## 1st Qu.:0.0026 
## Median :0.0029 
## Mean  :0.0029 
## 3rd Qu.:0.0032 
## Max.  :0.0054 
## NA's  :1270  
## dimension(s):
##  from to offset delta            refsys point values  
## x  1 127 745542  90 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon...  NA  NULL [x]
## y  1 96 721256  -90 +proj=tmerc +lat_0=0 +lon...  NA  NULL [y]
Estymacja i wariancja estymacji zmiennej savi używając metody kokrigingu (CK).

Rycina 10.5: Estymacja i wariancja estymacji zmiennej savi używając metody kokrigingu (CK).

10.5 Zadania

Zadania w tym rozdziale są oparte o dane z meuse.all z pakietu gstat.

Na jego podstawie wydziel dwa obiekty - meuse164 zawierający tylko zmienną cadmium (kadm) dla 164 punktów, oraz meuse60 zawierający tylko zmienną copper (miedź) dla 60 punktów.

 1. Stwórz siatkę interpolacyjną o rozdzielczości 100 jednostek dla obszaru, w którym znajdują się punkty meuse.
 2. Zbuduj optymalne modele semiwariogramu zmiennej cadmium dla obiektu meuse164 oraz zmiennej copper dla obiektu meuse60. Porównaj graficznie uzyskane modele.
 3. Korzystając z obiektów meuse164 oraz meuse60 stwórz krossemiwariogram.
 4. Zbuduj ręczny model uzyskanego krossemiwariogramu. Następnie stwórz model automatyczny. Porównaj uzyskane wyniki.
 5. Stwórz estymację zmiennej copper w nowo utworzonej siatce korzystając z kokrigingu.
 6. Dodatkowe: stwórz estymację zmiennej savi z obiektu punkty używając krigingu zwykłego. Porównaj uzyskaną estymację z estymacją przedstawioną w tym rozdziale, stworzoną używając kokrigingu.