8 Estymacje jednozmienne

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

8.1 Kriging

8.1.1 Interpolacja geostatystyczna

Kriging (interpolacja geostatystyczna) to grupa metod estymacji zaproponowana w latach 50. przez Daniela Krige. Główna zasada mówi, że prognoza w danej lokalizacji jest kombinacją obokległych obserwacji. Waga nadawana każdej z obserwacji jest zależna od stopnia (przestrzennej) korelacji - stąd też bierze się istotna rola semiwariogramów.

8.1.2 Metod krigingu

Istnieje szereg meteod krigingu, w tym:

 • Kriging prosty (ang. Simple kriging)
 • Kriging zwykły (ang. Ordinary kriging)
 • Kriging z trendem (ang. Kriging with a trend)
 • Kriging danych kodowanych (ang. Indicator kriging)
 • Kriging stratyfikowany (ang. Kriging within strata – KWS)
 • Kriging prosty ze zmiennymi średnimi lokalnymi (ang. Simple kriging with varying local means - SKlm)
 • Kriging z zewnętrznym trendem/Uniwersalny kriging (ang.Kriging with an external trend/Universal kriging)
 • Kokriging (ang. Co-kriging)
 • Inne

8.2 Kriging prosty

8.2.1 Kriging prosty (ang. Simple kriging)

Kriging prosty zakłada, że średnia jest znana i stała na całym obszarze. W poniższym przykładzie po stworzeniu semiwariogramu empritycznego, dopasowano model semiwariogramu składający się z funkcji sferycznej o zasięgu 4000 metrów i wartości nuggetu równej 0,5.

##  model psill range
## 1  Nug  0.5   0
## 2  Sph 10.0 4000

Następnie nastąpiła estymacja wartości z użyciem metody kriginu prostego. W funkcji krige() z pakietu gstat, użycie tej metody wymaga ustalenia średniej wartości cechy za pomocą argumentu beta.

## [1] 15.95036
## [using simple kriging]

Wynik krigingu prostego, jak i każdy inny uzyskany z użyciem pakietu gstat, można podejrzeć używając funkcji summary(). Szczególnie ważne są dwie, nowe zmienne - var1.pred oraz var1.var. Pierwsza z nich oznacza wartość estymowaną dla każdego oczka siatki, druga zaś mówi o wariancji estymacji.

## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##  var1.pred     var1.var   
## Min.  : 8.934  Min.  :0.7755 
## 1st Qu.:13.246  1st Qu.:1.6193 
## Median :15.264  Median :1.9533 
## Mean  :15.877  Mean  :2.0225 
## 3rd Qu.:17.900  3rd Qu.:2.3675 
## Max.  :25.369  Max.  :4.4515

Obie uzyskane zmienne można wyświetlić z użyciem funkcji spplot().

8.3 Kriging zwykły

8.3.1 Kriging zwykły (ang. Ordinary kriging)

W krigingu zwykłym średnia traktowana jest jako wartość nieznana. Metoda ta uwzględnia lokalne fluktuacje średniej poprzez stosowanie ruchomego okna. Parametry ruchomego okna można określić za pomocą jednego z dwóch argumentów:

 • nmax - użyta zostanie określona liczba najbliższych obserwacji
 • maxdist - użyte zostaną jedynie obserwacje w zadanej odległości
## [using ordinary kriging]

Podobnie jak w przypadku krigingu prostego, można przyjrzeć się wynikom estymacji używając funkcji summary() oraz wyświetlić je używając funkcji spplot().

## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##  var1.pred     var1.var   
## Min.  : 8.958  Min.  :0.7757 
## 1st Qu.:13.243  1st Qu.:1.6266 
## Median :15.241  Median :1.9691 
## Mean  :15.884  Mean  :2.0562 
## 3rd Qu.:18.072  3rd Qu.:2.4076 
## Max.  :25.339  Max.  :4.7311

8.4 Kriging z trendem

8.4.1 Kriging z trendem (ang. Kriging with a trend)

Kriging z trendem, określany również jako kriging z wewnętrznym trendem, do estymacji wykorzystuje (oprócz zmienności wartości wraz z odległością) położenie analizowanych punktów. Na poniższym przykładzie w funkcji variogram() pierwszy z argumentów przyjął postać temp~x+y, co oznacza, że uwzględniamy liniowy trend zależny od współrzędnej x oraz y.

Dalszym etapem jest dopasowanie modelu semiwariancji, a następnie wyliczenie estymowanych wartości z użyciem funkcji krige(). Należy tutaj pamiętać, aby wzór (w przykładzie temp~x + y) był taki sam podczas budowania semiwariogramu, jak i interpolacji.

##  model   psill  range
## 1  Nug 0.5308661  0.000
## 2  Sph 6.6620797 2705.928

## [using universal kriging]
## Object of class SpatialPixelsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745541.7 756971.7
## y 712616.2 721256.2
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 10993
## Grid attributes:
##  cellcentre.offset cellsize cells.dim
## s1     745586.7    90    127
## s2     712661.2    90    96
## Data attributes:
##  var1.pred    var1.var   
## Min.  : 9.14  Min.  :0.8141 
## 1st Qu.:13.20  1st Qu.:1.6472 
## Median :15.20  Median :1.9749 
## Mean  :15.86  Mean  :2.0481 
## 3rd Qu.:18.10  3rd Qu.:2.3847 
## Max.  :25.35  Max.  :4.5134

8.5 Porównanie wyników SK, OK i KZT

Poniższe porównanie krigingu prostego (SK), zwykłego (OK) i z trendem (KZT) wykazuje niewielkie różnice w uzyskanych wynikach. W rozdziałach 10 oraz 9 pokazane będą uzyskane wyniki interpolacji temperatury powietrza korzystając z innych metod krigingu.

8.6 Zadania

Zadania w tym rozdziale są oparte o dane z obiektu punkty_pref. Możesz go wczytać używając poniższego kodu:

Na jego podstawie stwórz trzy obiekty - punkty_pref1 zawierający wszystkie punkty, punkty_pref2 zawierający losowe 100 punktów, oraz punkty_pref3 zawierający losowe 30 punktów.

 1. Zbuduj optymalne modele semiwariogramu zmiennej srtm dla trzech zbiorów danych - punkty_pref1, punkty_pref2, punkty_pref3. Porównaj graficznie uzyskane modele.
 2. W oparciu o uzyskane modele stwórz estymacje zmiennej srtm dla trzech zbiorów danych - punkty_pref1, punkty_pref2, punkty_pref3 używając krigingu prostego. Porównaj graficznie zarówno mapy estymacji jak i mapy wariancji. Opisz zaobserwowane różnice.
 3. W oparciu o uzyskane modele stwórz estymacje zmiennej srtm dla zbioru danych punkty_pref3 używając krigingu zwykłego. Sprawdź jak wygląda wynik estymacji uwzględniając (i) 10 najbliższych obserwacji, (ii) 30 najbliższych obserwacji, (iii) obserwacje w odległości do 2 km.
 4. Używając krigingu z trendem, stwórz optymalne modele zmiennej srtm dla dwóch zbiorów danych - punkty_pref1 oraz punkty_pref3.
 5. Porównaj graficznie zarówno mapy estymacji jak i mapy wariancji dla krigingu prostego, zwykłego oraz z trendem dla danych punkty_pref3. Jakie można zauważyć podobieństwa a jakie różnice?