3 Eksploracyjna analiza danych nieprzestrzennych

Odtworzenie obliczeń z tego rozdziału wymaga załączenia poniższych pakietów oraz wczytania poniższych danych:

3.1 Cele eksploracyjnej analizy danych

Zazwyczaj przed przystąpieniem do analiz (geo-)statystycznych koniecznie jest wykonanie eksploracyjnej analizy danych nieprzestrzennych. Jej ogólne cele obejmują:

 • Stworzenie ogólnej charakterystyki danych oraz badanego zjawiska.
 • Określenie przestrzennego/czasowego typu próbkowania.
 • Uzyskanie informacji o relacji pomiędzy lokalizacją obserwacji a czynnikami wpływającymi na zmienność przestrzenną badanych cech.

3.2 Dane

3.2.1 Struktura danych

Nie istnieje jedyna, optymalna ścieżka eksploracji danych. Proces ten różni się w zależności od posiadanego zbioru danych, jak i od postawionego pytania. Warto jednak, aby jednym z pierwszych kroków było przyjrzenie się danym wejściowym. Pozwala na to, między innymi, funkcja str(). Przykładowo, dla obiektu klasy SpatialPointsDataFrame wyświetla ona szereg ważnych informacji. Można tam odczytać, że obiekt punkty zawiera pięć elementów (ang. slots) rozpoczynających się od symbolu @. Pierwszy z nich, @data jest obiektem klasy data.frame zawierającym informacje o kolejnych punktach w tym zbiorze. Element @coords.nrs określa numer kolumn zawierających współrzędne w oryginalnym zbiorze danych. W poniższym przypadku żadna kolumna nie ma takich informacji. Kolejny element, @coords definiuje współrzędne kolejnych punktów w obiekcie punkty. Ostatnie dwa elementy, @bbox i @proj4string określają kolejno zasięg przestrzenny danych oraz definicję ich układu współrzędnych.

## Formal class 'SpatialPointsDataFrame' [package "sp"] with 5 slots
##  ..@ data    :'data.frame': 250 obs. of 5 variables:
##  .. ..$ srtm: num [1:250] 231 185 269 212 209 ...
##  .. ..$ clc : num [1:250] 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 ...
##  .. ..$ temp: num [1:250] 22.5 16 16.1 17.1 22.3 ...
##  .. ..$ ndvi: num [1:250] 0.589 0.546 0.509 0.529 0.491 ...
##  .. ..$ savi: num [1:250] 0.357 0.382 0.342 0.345 0.22 ...
##  ..@ coords.nrs : num(0) 
##  ..@ coords   : num [1:250, 1:2] 753638 749498 750131 751764 753676 ...
##  .. ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
##  .. .. ..$ : NULL
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "x" "y"
##  ..@ bbox    : num [1:2, 1:2] 745547 712619 756937 721193
##  .. ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "x" "y"
##  .. .. ..$ : chr [1:2] "min" "max"
##  ..@ proj4string:Formal class 'CRS' [package "sp"] with 1 slot
##  .. .. ..@ projargs: chr "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"

Każdą ze zmiennych można obejrzeć oddzielnie, poprzez połączenie nazwy obiekty, znaku $, oraz nazwy elementu. Przykładowo punkty$temp pozwala na obejrzenie wartości wybranej zmiennej z tabeli atrybutów.

## num [1:250] 22.5 16 16.1 17.1 22.3 ...

3.3 Statystyki opisowe

3.3.1 Podsumowanie numeryczne

Podstawową funkcją w R służącą wyliczaniu podstawowych statystyk jest summary(). Dla zmiennych numerycznych wyświetla ona wartość minimalną, pierwszy kwartyl, medianę, średnią, trzeci kwartyl, oraz wartość maksymalną.

## Object of class SpatialPointsDataFrame
## Coordinates:
##    min   max
## x 745546.9 756937.4
## y 712618.8 721192.6
## Is projected: TRUE 
## proj4string :
## [+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=19 +k=0.9993 +x_0=500000 +y_0=-5300000
## +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs]
## Number of points: 250
## Data attributes:
##    srtm      clc       temp       ndvi    
## Min.  :146.2  Min.  :1.000  Min.  : 8.706  Min.  :0.2102 
## 1st Qu.:191.0  1st Qu.:1.000  1st Qu.:13.284  1st Qu.:0.4567 
## Median :218.2  Median :1.000  Median :15.309  Median :0.5037 
## Mean  :213.4  Mean  :1.268  Mean  :15.950  Mean  :0.5039 
## 3rd Qu.:236.4  3rd Qu.:1.000  3rd Qu.:18.273  3rd Qu.:0.5521 
## Max.  :278.8  Max.  :4.000  Max.  :26.139  Max.  :0.6848 
##    savi    
## Min.  :0.08343 
## 1st Qu.:0.29017 
## Median :0.32212 
## Mean  :0.31847 
## 3rd Qu.:0.35292 
## Max.  :0.48354

3.3.2 Średnia i mediana

Do określenia wartości przeciętnej zmiennych najczęściej stosuje się medianę i średnią.

## [1] 15.30944
## [1] 15.95036
 • W wypadku symetrycznego rozkładu te dwie cechy są równe
 • Średnia jest bardziej wrażliwa na wartości odstające
 • Mediana jest lepszą miarą środka danych, jeżeli są one skośne

Po co używać średniej?

 • Bardziej przydatna w przypadku małych zbiorów danych
 • Gdy rozkład danych jest symetryczny
 • (Jednak) często warto podawać obie miary

3.3.3 Minimum i maksimum

Minimalna i maksymalna wartość zmiennej służy do określenia ekstremów w zbiorze danych, jak i sprawdzenia zakresu wartości.

## [1] 8.706485
## [1] 26.13947

3.3.4 Odchylenie standardowe

Dodatkowo, często używaną statystyką jest odchylenie standardowe. Wartość ta określa w jak mocno wartości zmiennej odstają od średniej. Dla rozkładu normalnego ta wartość ma znane własności:

 • 68% obserwacji mieści się w granicach jednego odchylenia standardowego od średniej
 • 95% obserwacji mieści się w granicach dwóch odchyleń standardowych od średniej
 • 99,7% obserwacji mieści się w granicach trzech odchyleń standardowych od średniej

## [1] 3.839596

3.4 Wykresy

3.4.1 Histogram

Histogram należy do typów wykresów najczęściej używanych w eksploracyjnej analizie danych.

 • Stworzony przez Karla Pearsona
 • Jest graficzną reprezentacją rozkładu danych
 • Wartości danych są łączone w przedziały (na osi poziomej) a na osi pionowej jest ukazana liczba punktów (obserwacji) w każdym przedziale
 • Różny dobór przedziałów może dawać inną informację
 • W pakiecie ggplot2, domyślnie przedział jest ustalany poprzez podzielenie zakresu wartości przez 30

3.4.2 Estymator jądrowy gęstości (ang. kernel density estimation)

Podobną funkcję do histogramu spełnia estymator jądrowy gęstości. Przypomina on wygładzony wykres histogramu i również służy graficznej reprezentacji rozkładu danych.

3.4.3 Wykres kwantyl-kwantyl (ang.quantile-quantile)

Wykres kwantyl-kwantyl ułatwia interpretację rozkładu danych.

Na poniższej rycinie można zobaczyć przykłady najczęściej spotykanych cech rozkładu danych w wykresach kwantyl-kwantyl.

3.4.4 Dystrybuanta (CDF)

Dystrybuanta (ang. cumulative distribution function - CDF) wyświetla prawdopodobieństwo, że wartość zmiennej przewidywanej jest mniejsza lub równa określonej wartości.

3.5 Porównanie zmiennych

Wybór odpowiedniej metody porównania zmiennych zależy od szeregu cech, między innymi liczby zmiennych, ich typu, rozkładu wartości, etc.

3.5.1 Kowariancja

Kowariancja jest nieunormowaną miarą zależności liniowej pomiędzy dwiema zmiennymi. Kowariancja dwóch zmiennych \(x\) i \(y\) pokazuje jak dwie zmienne są ze sobą liniowo powiązane. Dodatnia kowariancja wskazuje na pozytywną relację liniową pomiędzy zmiennymi, podczas gdy ujemna kowariancja świadczy o odwrotnej sytuacji. Jeżeli zmienne nie są ze sobą liniowo powiązane, wartość kowariacji jest bliska zeru. Inaczej mówiąc, kowariancja stanowi miarę wspólnej zmienności dwóch zmiennych. Wielkość samej kowariancji uzależniona jest od przyjętej skali zmiennej (jednostki). Inne wyniku uzyskamy (przy tej samej zależności pomiędzy parą zmiennych), gdy będziemy analizować wyniki np. wysokości terenu w metrach i temperatury w stopniach Celsjusza a inne dla wysokości terenu w metrach i temperatury w stopniach Fahrenheita. Do wyliczania kowariancji w R służy funkcja cov().

## [1] 0.02047509

3.5.2 Współczynnik korelacji

Współczynnik korelacji to unormowana miara zależności pomiędzy dwiema zmiennymi, przyjmująca wartości od -1 do 1. Ten współczynnik jest uzyskiwany poprzez podzielenie wartości kowariancji przez odchylenie standardowe wyników. Z racji unormowania nie jest ona uzależniona od jednostki. Korelację można wyliczyć dzięki funkcji cor(). Działa ona zarówno w przypadku dwóch zmiennych numerycznych, jak i całego obiektu zawierającego zmienne numeryczne.

## [1] 0.07049136

Dodatkowo funkcja cor.test() służy do testowania istotności korelacji. Za pomocą argumentu method można również wybrać jedną z trzech dostępnych miar korelacji.

## 
## Pearson's product-moment correlation
## 
## data: punkty$temp and punkty$ndvi
## t = 1.1129, df = 248, p-value = 0.2668
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.05404834 0.19287158
## sample estimates:
##    cor 
## 0.07049136

3.5.3 Wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy obrazuje pięć podstawowych statystyk opisowych oraz wartości odstające. Pudełko to zakres międzykwantylowy (IQR), a linie oznaczają najbardziej ekstremalne wartości, ale nie odstające. Górna z nich to 1,5*IQR ponad krawędź pudełka, dolna to 1,5*IQR poniżej wartości dolnej krawędzi pudełka. Linia środkowa to mediana.

3.5.4 Testowanie istotności różnić średniej pomiędzy grupami

Analiza wariancji (ang. Analysis of Variance - ANOVA) służy do testowania istotności różnic między średnimi w wielu grupach. Metoda ta służy do oceny czy średnie wartości cechy \(Y\) różnią się istotnie pomiędzy grupami wyznaczonymi przez zmienną \(X\). ANOVA nie pozwala na stwierdzenie między którymi grupami występują różnice. Aby to stwierdzić konieczne jest wykonanie porównań wielokrotnych (post-hoc). ANOVĘ można wykonać za pomocą funkcji aov() definiując zmienną zależną oraz zmienną grupującą oraz zbiór danych.

##       Df Sum Sq Mean Sq F value       Pr(>F)  
## clc      2  1056  528.0  49.87 <0.0000000000000002 ***
## Residuals  247  2615  10.6                
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Do wykonania porównań wielokrotnych służy funkcja TukeyHSD(). Dodatkowo wyniki można wizualizować za pomocą funkcji plot().

3.6 Transformacje danych

3.6.1 Cel transformacji danych

Transformacja danych może mieć na celu ułatwienie porównywania różnych zmiennych, zniwelowanie skośności rozkładu lub też zmniejszenie wpływu danych odstających. W efekcie transformacja danych ułatwia przeprowadzenie analiz (geo-)statystycznych i polepsza wyniki prognoz z modeli.

3.6.2 Cechy standaryzacji

Centrowanie i skalowanie (standaryzacja):

 • Centrowanie danych - wybierana jest przeciętna wartość predyktora, a następnie od wszystkich wartości predyktorów odejmowana jest wybrana wcześniej wartość
 • Skalowanie danych - dzielenie każdej wartości predyktora przez jego odchylenie standardowe
 • Wadą tego podejścia jest główne zmniejszenie interpretowalności pojedynczych wartości

3.6.6 Redukcja skośności

Redukcja skośności:

 • Logarytmizacja
 • Pierwiastkowanie
 • Inne

3.6.7 Logarytmizacja

Logarytmizacja w R może odbyć się za pomocą funkcji log(). Transformację logarytmiczną można odwrócić używając funkcji exp().

3.6.8 Pierwiastkowanie

Pierwiastkowanie w R może odbyć się za pomocą funkcji sqrt(). Odwrócenie tej transformacji odbywa się poprzez podniesienie wartości do potęgi (^2).

3.7 Zadania

Przyjrzyj się danym z obiektu punkty_pref. Możesz go wczytać używając poniższego kodu:

 1. Ile obserwacji i zmiennych jest zawartych w tym obiekcie? Jaka jest jego klasa?
 2. Określ i opisz podstawowe statystyki opisowe zmiennej ndvi.
 3. Stwórz histogram obrazujący rozkład tej zmiennej. Czym charakteryzuje się ten rozkład?
 4. Jakie jest prawdopodobieństwo przekroczenia wartości ndvi 0.4 w tym zbiorze danych?
 5. Określ korelację pomiędzy zmienną ndvi a savi. Czy jest ona istotna statystycznie?
 6. Zbuduj wykres pokazujący zmienność ndvi w zależności od klasy pokrycia terenu. Czy istnieje istotna statystycznie różnica w wartościach ndvi względem klas pokrycia terenu?
 7. Wypróbuj różne metody tranformacji danych w celu redukcji skośności rozkładu zmiennej ndvi. Która metoda działa w tym przypadku najlepiej?
 8. Stwórz powtarzalny przykład (więcej informacji w appendiksie C) używając pakiet reprex w oparciu o kod stworzony do rozwiązania poprzedniego zadania.