O tomto kurze

[NEDOKONČENÝ TEXT - tento text budem priebežne upravovať a budem veľmi rád za akúkoľvek spätnú väzbu. Preklepy, logické chyby, nejasnosti. Ďakujem!]

Tento kurz má ambíciu priblížiť pravdepodobnosť a štatistiku praktickým spôsobom. A teda najmä s použitím softvéru.

 

Študenti by mali byť familiárni s nasledujúcimi pojmami:

 • Pravdepodobnosť
 • Podmienená pravdepodobnosť, nezávislosť udalostí.
 • Diskrétne rozdelenia náhodných premenných - popis náhodnosti pomocou pravdepodobnostnej funkcie a kumulatívnej distribučnej funkcie.
 • Spojité rozdelenia náhodných premenných - popis nahodnosti pomocou funkcie hustoty a kumulatívnej distribučnej funkcie.
 • Charakteristiky náhodných premenných - stredná hodnota, variancia, kovariancia.
 • Nezávislosť náhodných premenných a súvis náhodných premenných - kovariancia a korelácia.
 • Zákon veľkých čísel
 • Centrálna limitná veta

K týmto pojmom sa budeme vracať a budeme ich hlbšie spoznávať s použitím softvéru R. Ak si ich potrebujete osviežiť, môžete tak urobiť napríklad na tomto odkaze: https://bookdown.org/lukas_laffers/pas1/

 

Tu je prehľad kurzu. Veci, s ktorými by ste sa mali počas semestra sfamiliarizovať ako aj budúce získané (snáď) kompetencie.

 • Základy štatistického prostredia R, práca s rôznymi dátovými štruktúrami. Cykly, usporiadanie, podmienené príkazy.
 • Práca s dátovými súbormi, skripty, knižnice, úvod do zobrazovania dát.
 • Pravdepodobnostné distribúcie - diskrétne a spojité. Ich vlastnosti a použitie.
 • Deskriptívne štatistiky a vizualizácia dát. Rôzne typy grafov - ich použitie, výhody a nevýhody.
 • Úvod do štatického testovania hypotéz.
 • Testovanie štatistických hypotéz v R, jedno a dvoj-výberové testy, parametrické a neparametrické testy.
 • Úvod do lineárnej regresie. Geometria úlohy najmenších štvorcov.
 • Lineárna regresia v R, použitie, užitočnosť a limitácie.
 • Aplikácie (nielen) v pedagogickej praxi. Kvantitatívny vedecký výskum.

 

Kým doteraz ste sa na pravdepodobnosť a štatistiku pozerali najmä teoreticky - spoznávali charakter matematických objektov, s ktorými sa v štatistike pracuje - teraz bude zreteľ kladený najmä na praktickú stránku, teda ako tieto poznatky aplikovať v praxi - teda ako veci robiť.