1 Inleiding

De informatie over de huidige situatie en ontwikkelingen van het aquatisch ecosysteem in de regio Amstel, Gooi en Vechtstreek bundelen wij in een zogenaamde Atlas met thema kaarten.

Onze doelstellingen en de huidige ecologische kwaliteit zijn verbeeld in de afbeeldingen hieronder. In hoofdstuk 2 staan kaarten van verschillende indicatoren van ecologische kwaliteit voor de Habitatrichtlijn (Natura2000) en de Kaderrichtlijn water.

Naast de ontwikkeling van de ecologische toestand wordt ook verbeeld welke processen deze toestand bepalen op een andere pagina (Ecologische sleutelfactoren in beeld). Daarmee worden belangrijke omgevingswaarden in beeld gebracht. De ecologische sleutelfactoren (ESF) helpen om deze waarden en de potentie van een watersysteem gestructureerd in beeld te brengen. Een sleutelfactor vormt een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend ecologisch watersysteem. De ecologische sleutelfactoren kennen een logische volgorde: pas als een vorige sleutelfactor op orde is, heeft het zin om te werken aan het op orde krijgen van volgende sleutelfactoren. De ESFen helpen daarom bij het definieren van effectieve waterkwaliteitsmaatregelen.

Op een derde pagina (Referentiekaarten) staan een aantal kaarten die gebruikt kunnen worden als naslagwerk bij watersysteemanalyses. Onze KRW waterlichamen, ecologische analysegebieden en de ligging en meetdoelen van meetlocaties waar chemische en hydrobiologische monsters zijn genomen.

In deze documenten staan toestand en sturende processen alleen verbeeld. Hier worden de gegevens niet in samenhang geinterpreteerd of maatregelen geformuleerd.