2 Samenvattende conclusies

De huidige ecologische toestand van het oppervlaktewater in Botshol is onvoldoende. Niet alle kwaliteitselementen zijn ieder jaar bemonsterd. Macrofauna wordt niet meer bemonsterd in Botshol sinds 2012. Voor fytoplankton kunnen geen scores worden berekend na 2014, omdat er geen tellingen van de soortensamenstelling beschikbaar zijn na dat jaar. De trend in fytoplankton kan wel worden afgeleid uit metingen van Chlorofyl-A en metingen van verschillende chlorofyl pigmenten met de fluoroprobe (zie figuren 5.2 en 5.3).

Table 2.1: EKR scores op de KRW maatlatten voor biologie. De gemiddelde score van de laatste 3 meetjaren wordt gerapporteerd in de KRW facsheets
Identificatie GHPR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
Botshol Fytoplankton-kwaliteit 0.693 0.698 0.716 0.630 0.558 0.520 0.589
Botshol Macrofauna-kwaliteit 0.435 0.478 0.505 0.482 0.501
Botshol Overige waterflora 0.400 0.566 0.493 0.506 0.507 0.473 0.387 0.222 0.239 0.128 0.105
Botshol Vis-kwaliteit 0.374 0.483

De actuele toestand in Botshol is achteruit gegaan. Vanaf 2011 is een verslechtering te zien in de EKR scores op de maatlat overige waterflora (waterplanten), omdat de soortensamenstelling minder goed gaat scoren. In 2013 is de plas omgeslagen van een heldere naar een troebele toestand, vanaf dit moment neemt de bedekking met onderwaterplanten enorm af.

Ecologische doelen verbeeld; gewenste en actuele toestand Botshol. Tekeningen gemaakt door Annemoon van Steen

Figure 2.1: Ecologische doelen verbeeld; gewenste en actuele toestand Botshol. Tekeningen gemaakt door Annemoon van Steen

Ecologische doelen verbeeld; gewenste en actuele toestand Botshol. Tekeningen gemaakt door Annemoon van Steen

Figure 2.2: Ecologische doelen verbeeld; gewenste en actuele toestand Botshol. Tekeningen gemaakt door Annemoon van Steen

In afbeelding 2.1 staat de gewenste toestand (KRW en N2000 doelen voor de habitattypen ‘Kranswierwateren’ en ‘Krabbenscheer en fonteinkruiden’) verbeeld en de toestand in Botshol staat in afbeelding 2.2. Er is een watersysteemanalyse uitgevoerd om de effecten van verschillende beheermaatregelen in beeld te brengen.

De mogelijke oorzaken van een slechte ecologische toestand in Botshol is waarschijnlijk de te hoge belasting met voedingstoffen uit de percelen. Deze wordt beinvloed door een aantal factoren:

  • flexibel peil (verlagen peil kan leiden tot verhoogde mineralisatie, verhogen peil tot grotere uitspoeling)
  • begreppeling (drainerende functie en vergroten uitspoeling)
  • graven (vertroebeling door opwerveling)
  • vergroten oeverlengte en uitspoeling

In dit datarapport staan figuren van de onwtikkeling in ecologische toestand. Daarnaast staan er verschillende figuren die meer inzicht geven in de factoren die de toestand beinvloeden. In dit rapport staat geen volledige watersysteemanalyse beschreven, maar het biedt wel bouwstenen voor een dergelijke analyse.