4 Gebiedsbeschrijving

Botshol is één van de 30 waterlichamen in het beheergebied van AGV.

4.1 Ecologische analysegebieden

Ecologische analysegebieden (EAG’s) zijn nieuwe opdelingen van de bestaande af- en aanvoergebieden (GAF’s), meestal (delen van) polders. De opdeling in EAG’s is gemaakt op basis van een aantal kenmerken zoals vorm, verblijftijd, waterdiepte, strijklengte, de aanwezigheid van kwel of wegzijging en de afvoerrichting van het water. Een EAG valt altijd volledig binnen een afvoergebied (Waternet 2012). Af-en aanvoergebieden, maar ook KRW-waterlichamen, zijn dus opgebouwd uit één of meer EAG’s.

Het waterlichaam Botshol bestaat uit 3 ecologische analysegebieden. EAG’s vormen een logische eenheid, waarbinnen de randvoorwaarden voor (water)ecologie zoveel mogelijk hetzelfde zijn en waarin alle interacties tussen flora en fauna en hun omgeving plaatsvinden. Daarom zijn de EAG’s de begrenzingen die worden gehanteerd bij de monitoring en de analyse van een te onderzoeken gebied. Bovendien vormen EAG’s vaak het schaalniveau waarop het effect van een maatregel merkbaar zal zijn (Waternet 2012).

Waternet is eind 2012 begonnen met het definiëren van EAG’s. De indeling van Botshol staat weergegeven in 4.1.

Figure 4.1: Ecologische analysegebieden in Botshol. De namen van verschillende EAG`s worden zichtbaar wanneer je op de kaart klikt.

4.2 Watertypen

Om de ecologische toestand van een oppervlaktewater objectief te kunnen beoordelen zijn Nederlandse wateren in verschillende typen water ingedeeld. Hiertoe zijn in Nederland 42 verschillende watertypen onderscheiden op basis van hun hydromorfologische eigenschappen en type bodem. Hiervan is beschreven hoe ze er ecologisch uit zouden zien als er geen of slechts geringe menselijke invloed zou zijn geweest. Dit noemen we de referentie. De beschrijvingen gaan gedetailleerd in op de verschillende soorten algen, planten, macrofauna (ongewervelde waterdiertjes) en vissen, omdat deze soortengroepen veel informatie geven over de biologische toestand van het watersysteem. Deze indeling is belangrijk voor de doelen die in de KRW gesteld worden, omdat voor elk watertype kwaliteitseisen opgesteld zijn. Er worden drie typen wateren onderscheiden op basis van de inrichting: natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. Op het KRW-portaal staat een overzicht van de waterlichamen en watertypen zoals opgenomen in de SGBP’s van 2009-2015 en 2015-2021. Botshol is getypeerd als matig grote, ondiepe (matig grote) laagveenplas (M27).

Referenties

Waternet. 2012. Ecologisch Analysegebied (Eag) - Een Gebiedsbegrenzing Voor Ecologische Monitoring En Systeemanalyses. Amsterdam. http://www.innovatie.waternet.nl/projecten/ecologisch-analysegebied-eag-een-gebiedsbegrenzing-voor-ecologische-monitoring-en-systeemanalyses/?meer=true.