1 Inleiding

De informatie over de huidige situatie en ontwikkelingen van het aquatisch ecosysteem in de regio Amstel, Gooi en Vechtstreek bundelen wij in een zogenaamde Atlas met thema kaarten.

Onze doelstellingen en de huidige ecologische kwaliteit zijn verbeeld in de afbeeldingen hieronder. Op een andere pagina (Waterkwaliteit in beeld) staan kaarten van verschillende indicatoren van ecologische kwaliteit voor de Habitatrichtlijn (Natura2000) en de Kaderrichtlijn water.

Naast de ontwikkeling van de ecologische toestand wordt ook verbeeld welke processen deze toestand bepalen in het hoofdstuk hieronder (Ecologische sleutelfactoren in beeld). Daarmee worden belangrijke omgevingswaarden in beeld gebracht. De ecologische sleutelfactoren (ESF) helpen om deze waarden en de potentie van een watersysteem gestructureerd in beeld te brengen. Een sleutelfactor vormt een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend ecologisch watersysteem. De ecologische sleutelfactoren kennen een logische volgorde: pas als een vorige sleutelfactor op orde is, heeft het zin om te werken aan het op orde krijgen van volgende sleutelfactoren. De ESFen helpen daarom bij het definieren van effectieve waterkwaliteitsmaatregelen.

Op een derde pagina (Referentiekaarten) staan een aantal kaarten die gebruikt kunnen worden als naslagwerk bij watersysteemanalyses. Onze KRW waterlichamen, ecologische analysegebieden en de ligging en meetdoelen van meetlocaties waar chemische en hydrobiologische monsters zijn genomen.

In deze documenten staan toestand en sturende processen alleen verbeeld. Hier worden de gegevens niet in samenhang geinterpreteerd of maatregelen geformuleerd.

2 Ecologische sleutelfactoren in beeld

Met behulp van ecologische sleutelfactoren kan inzichtelijk worden gemaakt wat de huidige ecologische staat van een watersysteem is en waarom die zo is. De sleutelfactoren geven aan waar belangrijke ‘stuurknoppen’ zitten voor het bereiken van de ecologische doelen van een watersysteem. In de paragrafen hieronder wordt de stand van zake per sleutelfactor weergegeven. In dit filmpje wordt uitgelegd wat de sleutelfactoren zijn en waar ze belangrijk voor zijn.

2.0.1 Waterdiepte

De ecologie heeft een minimale waterdiepte nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Te ondiep water wordt te warm, zuurstofloos en krijgt snel een slechte waterkwaliteit. In sloten en andere lijnvormige wateren is dat op veel plaatsen een probleem, in meren niet. Figuur 2.1 geeft een indruk van de gemiddelde waterdiepte in Ecologische analysegebieden. Vooral in de roodgekleurde gebieden kan de ecologische kwaliteit verbeteren als watergangen worden verdiept. Bovendien zal er minder vissterfte optreden in deze gebieden en zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen wanneer watergangen worden verdiept.