4 Zie Ik kom spoedig

Gemeente: EGm Exoduskerk
Datum: zondag 2019-09-14

Zie Ik kom spoedig
Het loopt tegen het nieuwe jaar

4.1 Schriftlezing

 • Leviticus 23: 23-27, 33-34
 • Joël 2: 1, 11-12
 • 2 Petrus 3: 10-12
 • Openbaring 1: 1-11; vervolg: Jezus wandelend tussen de kandelaren, oproep tot bekering/ omkeer
 • Openbaring 11: 15-17; zevende bazuin: aankondiging Koningschap van God

4.2 De dag des Heren

Waaraan denk je bij de woorden ‘de dag des Heren’?

 • Bijbels begrip; oordeelsdag, de dag dat de Here God de wereld oordeelt; Hand 17: 31
 • OT; diverse plaatsen, w.o. Joël 2, oordeel over Israël; en zoals zo vaak in het profetisch woord is er een tweede laag en wordt over het hoofd van Israël heen gesproken over de uiteindelijke dag des Heren

Er zijn meer begrippen die in de bijbel een lading hebben die wij niet direct opmerken.
Bijvoorbeeld: waar denk je aan bij ‘de zevende maand’?
En waaraan bij ‘de twaalfde maand’, of ‘december’?

De 12e maand roept associaties op vanuit waar je mee opgegroeid bent (Sint Niclaas, Advent, Kerst, chocolademelk, Oudjaar, vuurwerk, …). Welke associaties heb je bij ‘oud en nieuw’?

Nu ‘de 7e maand’ in de bijbel en in het Jodendom. Het is de maand van de najaarsfeesten.

De bijbelse feestkalender (Lev. 23)

 • Sabbath
 • Pesach
 • Ongezuurde broden
 • Wekenfeest/ Shavu’ot/ Slotfeest
 • Dag van bazuingeschal/ ramshoorn
 • Yon Kippoer/ Groet Verzoendag
 • Loofhuttenfeest

De laatste drie feesten vinden plaats in de zevende maand, op de 1e, de 10e en van de 15 tot de 23ste. Niet juli, maar de maand in de Joodse kalender (Tishri). In de jaartelling die volgens de Joodse traditie teruggaat op de schepping; wij leven nu in 5779, over twee weken begint 5780.
De Joodse maandindeling is gebaseerd op de maanstand, een nieuwe maand begint bij de nieuwe maan. Een maanjaar dus in plaats van een zonnejaar, vergelijk de Islamitische jaartelling. Om ervoor te zorgen dat de voorjaarsfeesten samenvallen met het begin van de oogst en de najaarsfeesten met het einde wordt om de 2 a 3 jaar een extra maand tussengevoegd.

“De zevende maand” betekent voor de gelovige Jood: Rosh Hashana op de 1e dag, Yom Kippoer op de 10e, loofhuttenfeest vanaf de 15e; feesttijden die door de Heer Zelf zijn ingesteld voor Zijn volk.
Dit jaar begint de 7e maand bij zonsondergang op zondag 29 september, nieuwe dag begint ’s avonds (Gen. 1).
“Spreek tot de Israelieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.“ (Lev. 23: 1)
Maandag 30 september: dag van bazuingeschal; in Joodse traditie betekent dit het geluid van de shofar. Bijbelse gegevens zijn beperkt, enkele directe verwijzingen (Lev. 23: 23, Num. 29: 1vv), maar het thema van bazuingeschal, blazen van de shofar komen wij door de hele bijbel heen tegen, in OT en NT. Zie de Schriftlezingen.

En die bijbelse gegevens hebben weer alles te maken met de manier waarop Israël inhoud geeft aan deze eerste dag van de zevende maand.
De dag van bazuingeschal in de Joodse traditie, waar de Here Jezus in geleefd heeft:
- Rosh Hashana; nieuwjaarsdag, jaartelling is hieraan gekoppeld; op 30-9-19 begint het Joodse jaar 5780; gerekend vanaf de schepping; Joodse traditie: Rosh Hashana is de 6e scheppingsdag, de dag dat de mens werd geschapen; de collectieve verjaardag van de mensheid; deze dag wordt als begin gezien, omdat de mens het geschapen wezen is dat God als Schepper en Koning erkennen kan

 • er is ook een “kerkelijk jaar”; beginnend met de maand waarin Pesach, Pasen valt
 • in de 7e maand begint het burgerlijk jaar, o.a. bepalend voor sabbats- en jubeljaren
 • blazen op de Sjofar, gevolg gevend aan het gebod uit Lev. 23
 • tijdstip van afrekening, opmaken van de balans; hoe heb je het afgelopen jaar geleefd, om van daaruit voor de Heer te komen met je gebeden; “… op nieuwjaarsdag gaan allen aan Gods aangezicht voorbij als jonge lammeren …. “ (Mishnah Rosh Hashana 1: 2)
 • jaarlijkse oefening voor het laatste oordeel dat ieder mens te wachten staat
 • dag van zelfonderzoek en gebed
 • aansluitend: 10 ontzagwekkende dagen uitlopend op Grote Verzoendag; periode van zelfonderzoek het met mensen in orde te maken wat je in orde te maken hebt; op weg naar Yom Kippoer om met God in orde te meken, wat je met Hem in orde te maken hebt; ga eerst heen en verzoen u met uw broeder, kom en offer daarna uw gave., wie zei dat ook alweer?
 • Shofar roept op om wakker te worden, daden te onderzoeken en tot inkeer/bekering te komen
 • het geluid van de shofar is verbonden met het op handen zijnde oordeel

Belangrijkste aspect: oproep tot bekering, teshoeva, dat is:

 • gerechtigheid doen (pas op dat je dat niet doet om door de mensen gezien te worden)
 • gebed (maar als je bidt, ga in je binnekamer)
 • vasten (en als je vast zalf je gelaat)
 • verandering van gedrag (verzamel geen schatten op aarde; zoek eerst Zijn Koninkrijk en ZIjn gerechtigheid)
  Teksten uit de bergrede (Mattheus 6) hebben een directe link met de najaarsfeesten en hun betekenis.

De 1e van de 7e maand als nieuwjaarsdag kom je in de bijbel niet zo direct tegen (net zomin als Kerst), de verbinding van het geluid van de bazuin met het een dag van oordeel kom je wel tegen in OT en NT. Nu denken wij bij begrippen als “de dag des Heren” aan het definitieve oordeel dat komt, de dag die door de Heer bepaald is waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij daartoe heeft aangesteld (Hand. 17: 31). In de bijbel gaat de aankondiging van die dag gepaard met de oproep tot bekering (Joël 1: 12; Hand. 17: 30). Je kunt je voorstellen dat als je vanaf je jeugd elk jaar bij Rosh Hashana de klank van de shofar hoort, de gebeden van bekering hebt gebeden, ernst hebt gemaakt met bekering – d.w.z. in orde maken met je medemensen, gerechtigheid doen, vasten op Yom Kippoer – en je leest dan de woorden uit Joël, je direct daaraan denkt. Dat geldt ook voor de woorden uit het eerste hoofdstuk van Openbaring.

Openbaring 1

 • Openbaring; aanleiding tot veel speculatie over de eindtijd; eindtijdtheoriën, discussies over waar wij nu zijn in Openbaring; hoe Openbaring ook uitgelegd moet worden, het is zeker niet bedoeld als programmaboekje voor de eindtijd; in de eerste plaats troostboek voor lijdende gelovigen
 • Op. 1: 10; wie leest vanuit de achtergrond van Rosh Hashana en de gebruiken daarbij hoort andere dingen in dit bijbelboek, al direct in het 1e hoofdstuk:
  • “een luide stem als van een bazuin”; dit doet denken aan de 1e dag van de 7e maand, de dag van de bazuin
  • “de dag des Heren”; minstens twee manieren van uitleg mogelijk: het gebeurde op de dag des Heren (Rosh Hashana, zondag), of in de geest kwam hij op de dag des Heren, de oordeelsdag (NBV heeft in de vertaling deze uitleg uitgesloten)
  • het visioen leidt tot oproep tot bekering
  • het oordeel dreigt, maar bekering is nog mogelijk, de gemeenten gaan aan de Heer voorbij als op Rosh Hashana; ’wordt wakker en bekeert u’, thema dat steeds terugkomt
 • geen eindtijdspoorboek, bekering is tot het einde mogelijk

Er komt een dag dat de Heer de wereld zal oordelen, dat is vastbesloten, tot die dag is bekering mogelijk. En dan bedoel ik niet alleen komen tot de Here Jezus, hoewel dat eerste en allesbeslissende stap is. En als je dat nog nooit gedaan hebt, of bij Hem weg bent gegaan, dan dringen wij er vandaag bij je op aan tot Hem te komen. Het kan nu nog vandaag.
Openbaring is echter geschreven aan gelovigen, en de oproep tot zelfonderzoek en bekering komt in dat boek juist tot hen en daarmee tot ons. Laten wij die oproep serieus nemen, ook al duurt het wachten op de uiteindelijke dag des Heren al erg lang. Maar die dag komt wel, de zevende bazuin zal klinken.

Pasen en Pinksteren hebben wij in de kerkelijke agenda opgenomen, helaas losgekoppeld van de data waarop Israël deze feesten viert. De najaarsfeesten komen in de kerkelijke kalender niet voor, in zekere zin is dit jammer. Want zij hebben ons veel te zeggen.
Rosh Hashana voor wie in Jezus gelooft:

 • bepaalt ons bij Gods Koningschap en bij het toekomstige Koningschap van Jezus Messias (vgl. de luisteraars naar radio Oranje in WO II)
 • oproep ons leven op orde te maken, bekering; maak het in orde met je medemens, hoe zwaar ons dit ook kan vallen; opdracht van Jezus (…. laat uw gave …. verzoen u met uw broeder, offer daarna … )
 • bepaalt ons bij het komende oordeel en bij Jezus Christus die gezegd heeft: zie Ik kom spoedig; het houdt ons bij de les en de verwachting van Zijn komst levend.

Rosh Hashana, stilstaan bij de komende dag des Heren, houdt ons bij de les,
Bepaalt ons bij: heft u hoofd omhoog, want uw Koning komt.
Bepaalt ons bij wat Petrus zegt als hij hierover spreekt: –Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, (2Petr. 3: 11)
Bepaalt ons bij: het loopt tegen het nieuwe jaar.