2 Ontmoetingen met Jezus

Gemeente: In de Praktijk
Datum: zondag 2019-09-01

1 Korinthe 15
1 –Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is- 2 –en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.- 3 –Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,- 4 –dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,- 5 –en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen.- n. -

Mijn dochter werkte in een verpleeghuis en vertelde dat bewoners de gelegenheid hadden hun levensverhaal te laten opschrijven. Waardevol document voor de verpleging voor als iemand zijn herinneringen kwijt raakt en ook voor de familie na overlijden. Vraag: wie heeft wel eens een ontmoeting met Jezus gehad die in zijn levensverhaal thuis hoort en wil daarover iets vertellen? (wie gelooft in de Here Jezus en hoe is dat zo gekomen?)
Mooit woord ontmoeting - niet moeten - er moet even niets - alle tijd voor elkaar. Alle tijd voor een gesprek van hart tot hart, voor waar het werkelijk omgaat. Een ontmoeting met Jezus is veelal bepalend voor iemands levensgeschiedenis. Zonder die ontmoeting zou het leven heel anders zijn gelopen.

De bijbel beschrijft ook veel van die levensverhalen van mensen waarin de ontmoeting met Jezus allesbepalend is voor hun levensgeschiedenis.

Wie weet voorbeelden van mensen in de bijbel die zo’n ontmoeting met Jezus hebben?
(de met Hem gekruisigde misdadiger; de ceremoniemeester op de bruiloft waar Jezus water in wijn veranderde)

Johannes beschrijft er een heel aantal van in het evangelie.
H1 Andreas, Petrus, Filippus, Natanaël H2 mensen op de bruilloft te Kana
H3 Nicodemus
H4 Samaritaanse vrouw
H8 De overspelige vrouw
H9 Blindgeboren man

Twee mensen waar wij nog nader bij stil staan.

Simon Petrus.
Waar denk je aan bij Simon Petrus?

Marcus 16: 7 7 –Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”

Waarom staat daar bij ‘en tegen Petrus’?
Zie ook 1 Korinthe 15: 5.
1 Korinthe 15: 5; DNA van het evangelie.
De inhoud van de ontmoeting gaat ons niets aan. Dat is tussen de Meester en de leerling, tussen Jezus en Patrus.
Jezus praat met jou over jouw verhaal.

Over DNA van het evangelie gesproken, hier is nog zo’n levensverhaal.
Maria van Magdala (Maria Magdalena)

Markus 16: 9
9 –Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven.

Lukas 8: 1
1 –Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem,- 2 –en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven,- 3 –Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Johannes 20
10 –De leerlingen gingen terug naar huis.- (van het graf, jhvdz) 11 –Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,- 12 –en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.- 13 –‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’- 14 –Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.- 15 –‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’- 16 –Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘-Rabboeni!-’ (Dat betekent ‘meester’.)

Ontroerende geschiedenis.
Over levensbepalende ontmoetingen gesproken; Maria verlost van zeven demonen. Opnieuw terughoudend, wij krijgen niet meer te horen dan nodig, er zijn zaken die gaan alleen Maria en Jezus aan. Jouw verhaal is veilig bij Hem. Zo hoort het in de gemeente te zijn. Jezus kan voor een ontmoeting met Hem heel goed een medemens gebruiken, in het bijzonder in de gemeente; hoe belangrijk is het dan dat jouw verhaal veilig is bij die ander (en zijn/haar partner, die mag je in principe niet uitsluiten). Een vrouw die door Jezus weer leven heeft ontvangen en dan is zij erbij als Hij gekruisigd wordt. Onvoorstelbaar verdriet en teleurstelling. Dolend bijhet graf. Kun je meer duidelijk maken dat iemand zijn hoop verloren heeft dan door iemand te schilderen die dolend tussen de graven loopt. En dan die verwarring als Jezus daar loopt en zij denkt dat het de tuinman is. En dan de echte ontmoeting, weergegeven met de woorden ‘Jezus zei tegen haar: Mirjam’. Jezus die je naam uitspreekt. Je naam staat voor wie je werkelijk bent, je identiteit. Als Hij je bij je naam noemt, dan weet je met je alles wat in je is dat je door Hem gekend bent. Je hele levensverhaal ligt voor Hem open. En dat is niet bedreigend, maar bevrijdend.

Twee teksten die het DNA van het evangelie in zich hebben:
‘Zegt zijn leerlingen en Petrus’
‘Jezus zei tot haar: Mirjam’.

Gebed.
Oproep: voor wie het verlangen heeft om door Jezus gekend(! op bijbelse manier) te worden en zo’n ontmoeting met Hem te hebben.